Restriction map for pF1KE1082
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIEE1082.seq Check: 2390 from: 1 to: 1317KIEE1082.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            October 7, 2009 14:28 ..

AclI AA'CG_TT

Cuts at:   0   11  1317 
  Size:     11  1306
 
AcuI CTGAAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  1265  1317 
  Size:    1265   52
 
AlwNI CAG_nnn'CTG

Cuts at:   0   509   540   835  1317 
  Size:    509   31   295   482

 Fragments arranged by size: 

         509   482   295   31
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   154  1317 
  Size:    154  1163
 
AvaI C'yCGr_G

Cuts at:   0   703  1317 
  Size:    703   614
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   129   896  1317 
  Size:    129   767   421

 Fragments arranged by size: 

         767   421   129
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0   206   710  1317 
  Size:    206   504   607

 Fragments arranged by size: 

         607   504   206
 
BbeI G_GCGC'C

Cuts at:   0   133  1317 
  Size:    133  1184
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0   573  1317 
  Size:    573   744
 
BmgBI CAC'GTC

Cuts at:   0   903  1317 
  Size:    903   414
 
BplI GAGnnnnnCTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   830  1317 
  Size:    830   487
 
BpmI CTGGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   316   504   621   872  1317 
  Size:    316   188   117   251   445

 Fragments arranged by size: 

         445   316   251   188   117
 
BpuEI CTTGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   874  1317 
  Size:    874   443
 
BsaI GGTCTCn'nnnn_

Cuts at:   0   358  1317 
  Size:    358   959
 
BsaHI Gr'CG_yC

Cuts at:   0   130  1317 
  Size:    130  1187
 
BsaXI ACnnnnnCTCCnnnnnnn_nnn'

Cuts at:   0   314   344  1317 
  Size:    314   30   973

 Fragments arranged by size: 

         973   314   30
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   94   97   335   663   739   772   860  1066 
  Size:     94    3   238   328   76   33   88   206

Cuts at:  1066  1110  1240  1317 
  Size:     44   130   77

 Fragments arranged by size: 

         328   238   206   130   94   88   77   76
         44   33    3
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   133   315  1317 
  Size:    133   182  1002

 Fragments arranged by size: 

        1002   182   133
 
BsgI GTGCAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   76  1317 
  Size:     76  1241
 
BsiEI CG_ry'CG

Cuts at:   0   287   419  1317 
  Size:    287   132   898

 Fragments arranged by size: 

         898   287   132
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0   719  1317 
  Size:    719   598
 
BsmBI CGTCTCn'nnnn_

Cuts at:   0   438   909  1317 
  Size:    438   471   408

 Fragments arranged by size: 

         471   438   408
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   206   710   719  1317 
  Size:    206   504    9   598

 Fragments arranged by size: 

         598   504   206    9
 
BspMI ACCTGCnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   539  1317 
  Size:    539   778
 
BsrBI CCG'CTC

Cuts at:   0   197   407  1317 
  Size:    197   210   910

 Fragments arranged by size: 

         910   210   197
 
BssHII G'CGCG_C

Cuts at:   0   463  1317 
  Size:    463   854
 
BstEII G'GTnAC_C

Cuts at:   0   303  1317 
  Size:    303  1014
 
BstYI r'GATC_y

Cuts at:   0   537  1139  1317 
  Size:    537   602   178

 Fragments arranged by size: 

         602   537   178
 
BtgI C'CryG_G

Cuts at:   0   281   495  1317 
  Size:    281   214   822

 Fragments arranged by size: 

         822   281   214
 
ClaI AT'CG_AT

Cuts at:   0   785  1317 
  Size:    785   532
 
EaeI y'GGCC_r

Cuts at:   0   284   416   498  1317 
  Size:    284   132   82   819

 Fragments arranged by size: 

         819   284   132   82
 
EagI C'GGCC_G

Cuts at:   0   284   416  1317 
  Size:    284   132   901

 Fragments arranged by size: 

         901   284   132
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0  1241  1317 
  Size:    1241   76
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   316   504   621   872  1265  1317 
  Size:    316   188   117   251   393   52

 Fragments arranged by size: 

         393   316   251   188   117   52
 
EcoO109I rG'GnC_Cy

Cuts at:   0  1037  1167  1317 
  Size:    1037   130   150

 Fragments arranged by size: 

        1037   150   130
 
EcoRV GAT'ATC

Cuts at:   0   144  1317 
  Size:    144  1173
 
HaeII r_GCGC'y

Cuts at:   0   133   548   644   934  1092  1317 
  Size:    133   415   96   290   158   225

 Fragments arranged by size: 

         415   290   225   158   133   96
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   34   66   592   624   823   855  1317 
  Size:     34   32   526   32   199   32   462

 Fragments arranged by size: 

         526   462   199   34   32   32   32
 
KasI G'GCGC_C

Cuts at:   0   129  1317 
  Size:    129  1188
 
MmeI TCCrACnnnnnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   959  1130  1317 
  Size:    959   171   187

 Fragments arranged by size: 

         959   187   171
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   294   476   497  1317 
  Size:    294   182   21   820

 Fragments arranged by size: 

         820   294   182   21
 
NarI GG'CG_CC

Cuts at:   0   130  1317 
  Size:    130  1187
 
PfoI T'CCnGG_A

Cuts at:   0   389  1142  1317 
  Size:    389   753   175

 Fragments arranged by size: 

         753   389   175
 
PpuMI rG'GwC_Cy

Cuts at:   0  1037  1317 
  Size:    1037   280
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   122   536  1317 
  Size:    122   414   781

 Fragments arranged by size: 

         781   414   122
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   294  1317 
  Size:    294  1023
 
SacII CC_GC'GG

Cuts at:   0   498  1317 
  Size:    498   819
 
SbfI CC_TGCA'GG

Cuts at:   0   536  1317 
  Size:    536   781
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   118   532  1317 
  Size:    118   414   785

 Fragments arranged by size: 

         785   414   118
 
SfoI GGC'GCC

Cuts at:   0   131  1317 
  Size:    131  1186
 
SmlI C'TyrA_G

Cuts at:   0   889  1317 
  Size:    889   428
 
StyI C'CwwG_G

Cuts at:   0  1172  1317 
  Size:    1172   145
 
TaqII GACCGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   322  1317 
  Size:    322   995
 
TstI CACnnnnnnTCCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   314   346   385   417  1296  1317 
  Size:    314   32   39   32   879   21

 Fragments arranged by size: 

         879   314   39   32   32   21
 
Tth111I GACn'n_nGTC

Cuts at:   0   681   985  1317 
  Size:    681   304   332

 Fragments arranged by size: 

         681   332   304
 
XmnI GAAnn'nnTTC

Cuts at:   0   154  1317 
  Size:    154  1163
 

 Enzymes that do cut:

   AclI   AcuI  AlwNI   ApoI   AvaI   BanI  BanII   BbeI
   BbsI  BmgBI   BplI   BpmI  BpuEI   BsaI  BsaHI  BsaXI
  BseRI  BseYI   BsgI  BsiEI BsiHKAI  BsmBI Bsp1286I  BspMI
  BsrBI  BssHII  BstEII  BstYI   BtgI   ClaI   EaeI   EagI
   EarI Eco57MI EcoO109I  EcoRV  HaeII  Hin4I   KasI   MmeI
  MspA1I   NarI   PfoI  PpuMI   PstI  PvuII  SacII   SbfI
   SfcI   SfoI   SmlI   StyI  TaqII   TstI Tth111I   XmnI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII   AccI  Acc65I   AfeI  AflII  AflIII   AgeI
   AhdI   AleI   AlfI   AloI   ApaI  ApaLI   AscI   AseI
  AsiSI  AvrII   BaeI  BamHI  BbvCI   BcgI  BciVI   BclI
  BfrBI   BglI  BglII   BlpI Bme1580I   BmrI   BmtI  Bpu10I
  BsaAI  BsaBI  BsaWI  BsiWI   BsmI  BspEI  BspHI  BsrDI
  BsrFI  BsrGI  BssSI  BstAPI  BstBI  BstXI BstZ17I  Bsu36I
  BtgZI   BtsI  CspCI   DraI  DraIII   DrdI   EciI EcoICRI
  EcoNI  EcoRI   FalI   FseI   FspI  FspAI  HincII HindIII
   HpaI   KpnI   MfeI   MluI   MscI   MslI   NaeI   NcoI
   NdeI  NgoMIV   NheI   NotI   NruI   NsiI   NspI   PacI
   PasI   PciI  PflMI   PmeI   PmlI   PpiI  PshAI   PsiI
  PspOMI  PspXI   PsrI   PvuI  RsrII   SacI   SalI  SanDI
   SapI   ScaI  SexAI   SfiI   SgfI  SgrAI   SmaI  SnaBI
   SpeI   SphI   SrfI   SspI   StuI   SwaI   TatI   XbaI
   XcmI   XhoI   XmaI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com