Restriction map for pF1KB3435
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIBB3435.seq Check: 5628 from: 1 to: 1218KIBB3435.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            July 18, 2007 13:36 ..

Acc65I G'GTAC_C

Cuts at:   0   469  1218 
  Size:    469   749
 
AleI CACnn'nnGTG

Cuts at:   0   415  1218 
  Size:    415   803
 
AlfI GCAnnnnnnTGCnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   433  1027  1218 
  Size:    433   594   191

 Fragments arranged by size: 

         594   433   191
 
AlwNI CAG_nnn'CTG

Cuts at:   0   438  1218 
  Size:    438   780
 
AvaI C'yCGr_G

Cuts at:   0   326   881  1218 
  Size:    326   555   337

 Fragments arranged by size: 

         555   337   326
 
BaeI ACnnnnGTAyCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   384   417  1218 
  Size:    384   33   801

 Fragments arranged by size: 

         801   384   33
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   382   409   469  1218 
  Size:    382   27   60   749

 Fragments arranged by size: 

         749   382   60   27
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0   56  1218 
  Size:     56  1162
 
BbeI G_GCGC'C

Cuts at:   0   386  1218 
  Size:    386   832
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0  1142  1218 
  Size:    1142   76
 
BbvCI CC'TCA_GC

Cuts at:   0   425  1218 
  Size:    425   793
 
BciVI GTATCCnnnnn_n'

Cuts at:   0   745   906  1218 
  Size:    745   161   312

 Fragments arranged by size: 

         745   312   161
 
BfrBI ATG'CAT

Cuts at:   0   876   906  1218 
  Size:    876   30   312

 Fragments arranged by size: 

         876   312   30
 
BglI GCCn_nnn'nGGC

Cuts at:   0   304  1218 
  Size:    304   914
 
BglII A'GATC_T

Cuts at:   0   288   584  1218 
  Size:    288   296   634

 Fragments arranged by size: 

         634   296   288
 
BlpI GC'TnA_GC

Cuts at:   0   338  1218 
  Size:    338   880
 
Bme1580I G_kGCm'C

Cuts at:   0   412  1218 
  Size:    412   806
 
BmgBI CAC'GTC

Cuts at:   0   936  1218 
  Size:    936   282
 
BmrI ACTGGGnnnn_n'

Cuts at:   0   248  1218 
  Size:    248   970
 
BplI GAGnnnnnCTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   180  1218 
  Size:    180  1038
 
BpmI CTGGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   748  1218 
  Size:    748   470
 
Bpu10I CC'TnA_GC

Cuts at:   0   425  1218 
  Size:    425   793
 
BpuEI CTTGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   206   682  1218 
  Size:    206   476   536

 Fragments arranged by size: 

         536   476   206
 
BsaI GGTCTCn'nnnn_

Cuts at:   0  1156  1218 
  Size:    1156   62
 
BsaHI Gr'CG_yC

Cuts at:   0   62   383  1218 
  Size:     62   321   835

 Fragments arranged by size: 

         835   321   62
 
BsaWI w'CCGG_w

Cuts at:   0   500  1218 
  Size:    500   718
 
BsaXI ACnnnnnCTCCnnnnnnn_nnn'

Cuts at:   0  1162  1192  1218 
  Size:    1162   30   26

 Fragments arranged by size: 

        1162   30   26
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   781  1218 
  Size:    781   437
 
BsgI GTGCAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   451  1033  1218 
  Size:    451   582   185

 Fragments arranged by size: 

         582   451   185
 
BsiEI CG_ry'CG

Cuts at:   0  1083  1218 
  Size:    1083   135
 
BsmBI CGTCTCn'nnnn_

Cuts at:   0   926  1218 
  Size:    926   292
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   56   412  1218 
  Size:     56   356   806

 Fragments arranged by size: 

         806   356   56
 
BspHI T'CATG_A

Cuts at:   0   680  1218 
  Size:    680   538
 
BspMI ACCTGCnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   998  1008  1218 
  Size:    998   10   210

 Fragments arranged by size: 

         998   210   10
 
BstAPI GCAn_nnn'nTGC

Cuts at:   0   438  1218 
  Size:    438   780
 
BstEII G'GTnAC_C

Cuts at:   0   666  1218 
  Size:    666   552
 
BstYI r'GATC_y

Cuts at:   0   288   584  1218 
  Size:    288   296   634

 Fragments arranged by size: 

         634   296   288
 
BtgI C'CryG_G

Cuts at:   0   132   567  1218 
  Size:    132   435   651

 Fragments arranged by size: 

         651   435   132
 
ClaI AT'CG_AT

Cuts at:   0   265  1218 
  Size:    265   953
 
DraIII CAC_nnn'GTG

Cuts at:   0   790  1218 
  Size:    790   428
 
EaeI y'GGCC_r

Cuts at:   0   248   477   995  1098  1218 
  Size:    248   229   518   103   120

 Fragments arranged by size: 

         518   248   229   120   103
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   710  1154  1218 
  Size:    710   444   64

 Fragments arranged by size: 

         710   444   64
 
EciI GGCGGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   727   888  1218 
  Size:    727   161   330

 Fragments arranged by size: 

         727   330   161
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   748  1218 
  Size:    748   470
 
EcoO109I rG'GnC_Cy

Cuts at:   0   687  1218 
  Size:    687   531
 
HaeII r_GCGC'y

Cuts at:   0   386  1218 
  Size:    386   832
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0    7   39   435   467   864   896  1218 
  Size:     7   32   396   32   397   32   322

 Fragments arranged by size: 

         397   396   322   32   32   32    7
 
HincII GTy'rAC

Cuts at:   0   93   722  1218 
  Size:     93   629   496

 Fragments arranged by size: 

         629   496   93
 
KasI G'GCGC_C

Cuts at:   0   382  1218 
  Size:    382   836
 
KpnI G_GTAC'C

Cuts at:   0   473  1218 
  Size:    473   745
 
MscI TGG'CCA

Cuts at:   0   997  1218 
  Size:    997   221
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   415   463   529   754  1009  1218 
  Size:    415   48   66   225   255   209

 Fragments arranged by size: 

         415   255   225   209   66   48
 
NarI GG'CG_CC

Cuts at:   0   383  1218 
  Size:    383   835
 
NsiI A_TGCA'T

Cuts at:   0   878   908  1218 
  Size:    878   30   310

 Fragments arranged by size: 

         878   310   30
 
NspI r_CATG'y

Cuts at:   0   880  1218 
  Size:    880   338
 
PflMI CCAn_nnn'nTGG

Cuts at:   0   309  1218 
  Size:    309   909
 
PpuMI rG'GwC_Cy

Cuts at:   0   687  1218 
  Size:    687   531
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   275   443  1218 
  Size:    275   168   775

 Fragments arranged by size: 

         775   275   168
 
SanDI GG'GwC_CC

Cuts at:   0   687  1218 
  Size:    687   531
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   271   439  1218 
  Size:    271   168   779

 Fragments arranged by size: 

         779   271   168
 
SfoI GGC'GCC

Cuts at:   0   384  1218 
  Size:    384   834
 
SmlI C'TyrA_G

Cuts at:   0   221   326   661   881  1218 
  Size:    221   105   335   220   337

 Fragments arranged by size: 

         337   335   221   220   105
 
SphI G_CATG'C

Cuts at:   0   880  1218 
  Size:    880   338
 
StuI AGG'CCT

Cuts at:   0   307  1218 
  Size:    307   911
 
StyI C'CwwG_G

Cuts at:   0   308  1218 
  Size:    308   910
 
TaqII GACCGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   316   336   634   832  1069  1218 
  Size:    316   20   298   198   237   149

 Fragments arranged by size: 

         316   298   237   198   149   20
 
TatI w'GTAC_w

Cuts at:   0   537  1218 
  Size:    537   681
 
XcmI CCAnnnn_n'nnnnTGG

Cuts at:   0   235   306   330   990  1218 
  Size:    235   71   24   660   228

 Fragments arranged by size: 

         660   235   228   71   24
 
XhoI C'TCGA_G

Cuts at:   0   326   881  1218 
  Size:    326   555   337

 Fragments arranged by size: 

         555   337   326
 

 Enzymes that do cut:

  Acc65I   AleI   AlfI  AlwNI   AvaI   BaeI   BanI  BanII
   BbeI   BbsI  BbvCI  BciVI  BfrBI   BglI  BglII   BlpI
 Bme1580I  BmgBI   BmrI   BplI   BpmI  Bpu10I  BpuEI   BsaI
  BsaHI  BsaWI  BsaXI  BseRI   BsgI  BsiEI  BsmBI Bsp1286I
  BspHI  BspMI  BstAPI  BstEII  BstYI   BtgI   ClaI  DraIII
   EaeI   EarI   EciI Eco57MI EcoO109I  HaeII  Hin4I  HincII
   KasI   KpnI   MscI   MslI   NarI   NsiI   NspI  PflMI
  PpuMI   PstI  SanDI   SfcI   SfoI   SmlI   SphI   StuI
   StyI  TaqII   TatI   XcmI   XhoI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII   AccI   AclI   AcuI   AfeI  AflII  AflIII
   AgeI   AhdI   AloI   ApaI  ApaLI   ApoI   AscI   AseI
  AsiSI  AvrII  BamHI   BcgI   BclI   BmtI  BsaAI  BsaBI
  BseYI BsiHKAI  BsiWI   BsmI  BspEI  BsrBI  BsrDI  BsrFI
  BsrGI  BssHII  BssSI  BstBI  BstXI BstZ17I  Bsu36I  BtgZI
   BtsI  CspCI   DraI   DrdI   EagI EcoICRI  EcoNI  EcoRI
  EcoRV   FalI   FseI   FspI  FspAI HindIII   HpaI   MfeI
   MluI   MmeI  MspA1I   NaeI   NcoI   NdeI  NgoMIV   NheI
   NotI   NruI   PacI   PasI   PciI   PfoI   PmeI   PmlI
   PpiI  PshAI   PsiI  PspOMI  PspXI   PsrI   PvuI  PvuII
  RsrII   SacI  SacII   SalI   SapI   SbfI   ScaI  SexAI
   SfiI   SgfI  SgrAI   SmaI  SnaBI   SpeI   SrfI   SspI
   SwaI   TstI Tth111I   XbaI   XmaI   XmnI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com