Restriction map for pFN21AB9864
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIBB9864.seq Check: 5643 from: 1 to: 1266KIBB9864.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            March 3, 2008 11:12 ..

AfeI AGC'GCT

Cuts at:   0   193  1266 
  Size:    193  1073
 
AflIII A'CryG_T

Cuts at:   0  1226  1266 
  Size:    1226   40
 
AlwNI CAG_nnn'CTG

Cuts at:   0   404   785  1266 
  Size:    404   381   481

 Fragments arranged by size: 

         481   404   381
 
ApaLI G'TGCA_C

Cuts at:   0   883  1266 
  Size:    883   383
 
AscI GG'CGCG_CC

Cuts at:   0   453  1266 
  Size:    453   813
 
AvaI C'yCGr_G

Cuts at:   0  1013  1266 
  Size:    1013   253
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   859  1054  1144  1266 
  Size:    859   195   90   122

 Fragments arranged by size: 

         859   195   122   90
 
BbeI G_GCGC'C

Cuts at:   0   863  1148  1266 
  Size:    863   285   118

 Fragments arranged by size: 

         863   285   118
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0   542   709  1030  1039  1266 
  Size:    542   167   321    9   227

 Fragments arranged by size: 

         542   321   227   167    9
 
BclI T'GATC_A

Cuts at:   0   110  1266 
  Size:    110  1156
 
BlpI GC'TnA_GC

Cuts at:   0   10  1266 
  Size:     10  1256
 
Bme1580I G_kGCm'C

Cuts at:   0   133   887   951  1057  1266 
  Size:    133   754   64   106   209

 Fragments arranged by size: 

         754   209   133   106   64
 
BmgBI CAC'GTC

Cuts at:   0   90   348  1266 
  Size:     90   258   918

 Fragments arranged by size: 

         918   258   90
 
BmrI ACTGGGnnnn_n'

Cuts at:   0   319   414  1266 
  Size:    319   95   852

 Fragments arranged by size: 

         852   319   95
 
BpmI CTGGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   807   889  1266 
  Size:    807   82   377

 Fragments arranged by size: 

         807   377   82
 
BsaI GGTCTCn'nnnn_

Cuts at:   0   52  1266 
  Size:     52  1214
 
BsaAI yAC'GTr

Cuts at:   0   432  1266 
  Size:    432   834
 
BsaHI Gr'CG_yC

Cuts at:   0   445   860  1145  1266 
  Size:    445   415   285   121

 Fragments arranged by size: 

         445   415   285   121
 
BsaWI w'CCGG_w

Cuts at:   0   706  1266 
  Size:    706   560
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   126   153   516   792   811   922  1038  1161 
  Size:    126   27   363   276   19   111   116   123

Cuts at:  1161  1266 
  Size:    105

 Fragments arranged by size: 

         363   276   126   123   116   111   105   27
         19
 
BsgI GTGCAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   342  1266 
  Size:    342   924
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0   11   296   822   887   911  1266 
  Size:     11   285   526   65   24   355

 Fragments arranged by size: 

         526   355   285   65   24   11
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   11   133   296   822   887   911   951  1057 
  Size:     11   122   163   526   65   24   40   106

Cuts at:  1057  1266 
  Size:    209

 Fragments arranged by size: 

         526   209   163   122   106   65   40   24
         11
 
BspMI ACCTGCnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   331  1266 
  Size:    331   935
 
BsrBI CCG'CTC

Cuts at:   0   542   712  1266 
  Size:    542   170   554

 Fragments arranged by size: 

         554   542   170
 
BsrDI GCAATG_nn'

Cuts at:   0   165  1266 
  Size:    165  1101
 
BsrFI r'CCGG_y

Cuts at:   0   45   61  1266 
  Size:     45   16  1205

 Fragments arranged by size: 

        1205   45   16
 
BssHII G'CGCG_C

Cuts at:   0   453   664  1266 
  Size:    453   211   602

 Fragments arranged by size: 

         602   453   211
 
BstAPI GCAn_nnn'nTGC

Cuts at:   0   164  1266 
  Size:    164  1102
 
BstEII G'GTnAC_C

Cuts at:   0   237   318  1266 
  Size:    237   81   948

 Fragments arranged by size: 

         948   237   81
 
BstXI CCAn_nnnn'nTGG

Cuts at:   0   186   393  1140  1266 
  Size:    186   207   747   126

 Fragments arranged by size: 

         747   207   186   126
 
BtgI C'CryG_G

Cuts at:   0   272   723  1266 
  Size:    272   451   543

 Fragments arranged by size: 

         543   451   272
 
BtgZI GCGATGnnnnnnnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   165   321   372  1266 
  Size:    165   156   51   894

 Fragments arranged by size: 

         894   165   156   51
 
DraIII CAC_nnn'GTG

Cuts at:   0   891  1266 
  Size:    891   375
 
DrdI GACnn_nn'nnGTC

Cuts at:   0   94  1266 
  Size:     94  1172
 
EaeI y'GGCC_r

Cuts at:   0   209   275  1266 
  Size:    209   66   991

 Fragments arranged by size: 

         991   209   66
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   748  1266 
  Size:    748   518
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   807   889  1266 
  Size:    807   82   377

 Fragments arranged by size: 

         807   377   82
 
HaeII r_GCGC'y

Cuts at:   0   195   863  1148  1266 
  Size:    195   668   285   118

 Fragments arranged by size: 

         668   285   195   118
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   102   134  1266 
  Size:    102   32  1132

 Fragments arranged by size: 

        1132   102   32
 
KasI G'GCGC_C

Cuts at:   0   859  1144  1266 
  Size:    859   285   122

 Fragments arranged by size: 

         859   285   122
 
MfeI C'AATT_G

Cuts at:   0  1155  1266 
  Size:    1155   111
 
MluI A'CGCG_T

Cuts at:   0  1226  1266 
  Size:    1226   40
 
MmeI TCCrACnnnnnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   110  1196  1266 
  Size:    110  1086   70

 Fragments arranged by size: 

        1086   110   70
 
MscI TGG'CCA

Cuts at:   0   211  1266 
  Size:    211  1055
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0  1048  1266 
  Size:    1048   218
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   460   621  1121  1266 
  Size:    460   161   500   145

 Fragments arranged by size: 

         500   460   161   145
 
NarI GG'CG_CC

Cuts at:   0   860  1145  1266 
  Size:    860   285   121

 Fragments arranged by size: 

         860   285   121
 
NcoI C'CATG_G

Cuts at:   0   272   723  1266 
  Size:    272   451   543

 Fragments arranged by size: 

         543   451   272
 
NspI r_CATG'y

Cuts at:   0   560  1131  1266 
  Size:    560   571   135

 Fragments arranged by size: 

         571   560   135
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   203  1266 
  Size:    203  1063
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0  1121  1266 
  Size:    1121   145
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   199  1266 
  Size:    199  1067
 
SfoI GGC'GCC

Cuts at:   0   861  1146  1266 
  Size:    861   285   120

 Fragments arranged by size: 

         861   285   120
 
SphI G_CATG'C

Cuts at:   0   560  1266 
  Size:    560   706
 
StyI C'CwwG_G

Cuts at:   0   185   272   723  1266 
  Size:    185   87   451   543

 Fragments arranged by size: 

         543   451   185   87
 

 Enzymes that do cut:

   AfeI  AflIII  AlwNI  ApaLI   AscI   AvaI   BanI   BbeI
   BbsI   BclI   BlpI Bme1580I  BmgBI   BmrI   BpmI   BsaI
  BsaAI  BsaHI  BsaWI  BseYI   BsgI BsiHKAI Bsp1286I  BspMI
  BsrBI  BsrDI  BsrFI  BssHII  BstAPI  BstEII  BstXI   BtgI
  BtgZI  DraIII   DrdI   EaeI   EarI Eco57MI  HaeII  Hin4I
   KasI   MfeI   MluI   MmeI   MscI   MslI  MspA1I   NarI
   NcoI   NspI   PstI  PvuII   SfcI   SfoI   SphI   StyI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII   AccI  Acc65I   AclI   AcuI  AflII   AgeI
   AhdI   AleI   AlfI   AloI   ApaI   ApoI   AseI  AsiSI
  AvrII   BaeI  BamHI  BanII  BbvCI   BcgI  BciVI  BfrBI
   BglI  BglII   BmtI   BplI  Bpu10I  BpuEI  BsaBI  BsaXI
  BseRI  BsiEI  BsiWI   BsmI  BsmBI  BspEI  BspHI  BsrGI
  BssSI  BstBI  BstYI BstZ17I  Bsu36I   BtsI   ClaI  CspCI
   DraI   EagI   EciI EcoICRI  EcoNI EcoO109I  EcoRI  EcoRV
   FalI   FseI   FspI  FspAI  HincII HindIII   HpaI   KpnI
   NaeI   NdeI  NgoMIV   NheI   NotI   NruI   NsiI   PacI
   PasI   PciI  PflMI   PfoI   PmeI   PmlI   PpiI  PpuMI
  PshAI   PsiI  PspOMI  PspXI   PsrI   PvuI  RsrII   SacI
  SacII   SalI  SanDI   SapI   SbfI   ScaI  SexAI   SfiI
   SgfI  SgrAI   SmaI   SmlI  SnaBI   SpeI   SrfI   SspI
   StuI   SwaI  TaqII   TatI   TstI Tth111I   XbaI   XcmI
   XhoI   XmaI   XmnI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com