Multiple alignment for pF1KE2354
Check alignment(s).
# 0  Query: pF1KE2354, 3224 aa
# 1  CCDS2079.1 RANBP2 gene_id:5903|Hs108|chr2  (3224 aa)
# 2  CCDS42729.1 RGPD6 gene_id:729540|Hs108|chr2  (904 aa)
# 3  CCDS2083.1 RGPD5 gene_id:84220|Hs108|chr2  (904 aa)
# 4  CCDS46358.2 RGPD1 gene_id:400966|Hs108|chr2  (1748 aa)
# 5  CCDS42710.2 RGPD2 gene_id:729857|Hs108|chr2  (1756 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  0     21603 100.0     1  3224
  2  0      5506  94.9     1   869
  3  0      5506  94.9     1   869
  4  4.3e-196  8134  59.0    15  1625
  5  1.1e-195  8230  59.2     1  1633

//
                                       
  0 (  1)  MRRSKADVERYIASVQGSTPSPRQKSMKGFYFAKLYYEAKEYDLAKKYICTYINVQERDP
  1 (  1)  MRRSKADVERYIASVQGSTPSPRQKSMKGFYFAKLYYEAKEYDLAKKYICTYINVQERDP
  2 (  1)  MRRSKADVERYVASVLGLTPSPRQKSMKGFYFAKLYYEAKEYDLAKKYICTYINVQERDP
  3 (  1)  MRRSKADVERYVASVLGLTPSPRQKSMKGFYFAKLYYEAKEYDLAKKYICTYINVQERDP
  4 (  15)  .......................RNKLRGFYFAKLYYEAKEYDLAKKYVCTYLSVQERDP
  5 (  1)  MRRSKAYGERYLASVQGSAPSPGKK-LRGFYFAKLYYEAKEYDLAKKYVCTYLSVQERDP

//
                                       
  0 (  61)  KAHRFLGLLYELEENTDKAVECYRRSVELNPTQKDLVLKIAELLCKNDVTDGRAKYWLER
  1 (  61)  KAHRFLGLLYELEENTDKAVECYRRSVELNPTQKDLVLKIAELLCKNDVTDGRAKYWLER
  2 (  61)  KAHRFLGLLYELEENTEKAVECYRRSVELNPTQKDLVLKIAELLCKNDVTDGRAKYWVER
  3 (  61)  KAHRFLGLLYELEENTEKAVECYRRSVELNPTQKDLVLKIAELLCKNDVTDGRAKYWVER
  4 (  52)  RAHRFLGLLYELEENTEKAVECYRRSLELNPPQKDLVLKIAELLCKNDVTDGRAKYWVER
  5 (  60)  RAHRFLGLLYELEENTEKAVECYRRSLELNPPQKDLVLKIAELLCKNDVTDGRAKYWVER

//
                                       
  0 ( 121)  AAKLFPGSPAIYKLKEQLLDCEGEDGWNKLFDLIQSELYVRPDDVHVNIRLVEVYRSTKR
  1 ( 121)  AAKLFPGSPAIYKLKEQLLDCEGEDGWNKLFDLIQSELYVRPDDVHVNIRLVEVYRSTKR
  2 ( 121)  AAKLFPGSPAIYKLKEQLLDCEGEDGWNKLFDLIQSELYVRPDDVHVNIRLVELYRSTKR
  3 ( 121)  AAKLFPGSPAIYKLKEQLLDCEGEDGWNKLFDLIQSELYVRPDDVHVNIRLVELYRSTKR
  4 ( 112)  AAKLFPGSPAIYKLKEHLLDCEGEDGWNKLFDWIQSELYVRPDDVHMNIRLVELYRSNKR
  5 ( 120)  AAKLFPGSPAIYKLKEHLLDCEGEDGWNKLFDWIQSELYVRPDDVHMNIRLVELYRSNKR

//
                                       
  0 ( 181)  LKDAVAHCHEAERNIALRSSLEWNSCVVQTLKEYLESLQCLESDKSDWRATNTDLLLAYA
  1 ( 181)  LKDAVAHCHEAERNIALRSSLEWNSCVVQTLKEYLESLQCLESDKSDWRATNTDLLLAYA
  2 ( 181)  LKDAVAHCHEAERNIALRSSLEWNSCVVQTLKEYLESLQCLESDKSDWQATNTDLLLAYA
  3 ( 181)  LKDAVAHCHEAERNIALRSSLEWNSCVVQTLKEYLESLQCLESDKSDWQATNTDLLLAYA
  4 ( 172)  LKDAVARCHEAERNIALRSSLEWNSCVVQTLKEYLESLQCLESDKSDWRATNTDLLLAYA
  5 ( 180)  LKDAVARCHEAERNIALRSSLEWNSCVVQTLKEYLESLQCLESDKSDWRATNTDLLLAYA

//
                                       
  0 ( 241)  NLMLLTLSTRDVQESRELLQSFDSALQSVKS-LGGNDELSATFLEMKGHFYMHAGSLLLK
  1 ( 241)  NLMLLTLSTRDVQESRELLQSFDSALQSVKS-LGGNDELSATFLEMKGHFYMHAGSLLLK
  2 ( 241)  NLMLLTLSTRDVQENRELLESFDSALQSAKSSLGGNDELSATFLEMKGHFYMYAGSLLLK
  3 ( 241)  NLMLLTLSTRDVQENRELLESFDSALQSAKSSLGGNDELSATFLEMKGHFYMYAGSLLLK
  4 ( 232)  NLMLLTLSTRDVQESRELLESFDSALQSAKSSLGGNDELSATFLEMKGHFYMHAGSLLLK
  5 ( 240)  NLMLLTLSTRDVQESRELLESFDSALQSAKSSLGGNDELSATFLEMKGHFYMHAGSLLLK

//
                                       
  0 ( 300)  MGQHSSNVQWRALSELAALCYLIAFQVPRPKIKLIKGEAGQNLLEMMACDRLSQSGHMLL
  1 ( 300)  MGQHSSNVQWRALSELAALCYLIAFQVPRPKIKLIKGEAGQNLLEMMACDRLSQSGHMLL
  2 ( 301)  MGQHGNNVQWRALSELAALCYLIAFQVPRPKIKLREGKAGQNLLEMMACDRLSQSGHMLL
  3 ( 301)  MGQHGNNVQWRALSELAALCYLIAFQVPRPKIKLREGKAGQNLLEMMACDRLSQSGHMLL
  4 ( 292)  MGQHGNNVQWQALSELAALCYVIAFQVPRPKIKLIKGEAGQNLLEMMACDRLSQSGHMLL
  5 ( 300)  MGQHGNNVQWQALSELAALCYVIAFQVPRPKIKLIKGEAGQNLLEMMACDRLSQSGHMLL

//
                                       
  0 ( 360)  NLSRGKQDFLKEIVETFANKSGQSALYDALFSSQSPKDTSFLGSDDIGNIDVREPELEDL
  1 ( 360)  NLSRGKQDFLKEIVETFANKSGQSALYDALFSSQSPKDTSFLGSDDIGNIDVREPELEDL
  2 ( 361)  SLSRGKQDFLKEVVETFANKIGQSALYDALFSSQSPKDTSFLGSDDIGKIDVQEPELEDL
  3 ( 361)  SLSRGKQDFLKEVVETFANKIGQSALYDALFSSQSPKDTSFLGSDDIGKIDVQEPELEDL
  4 ( 352)  NLSRGKQDFLKEVVETFANKSGQSVLYNALFSSQSSKDTSFLGSDDIGNIDVQEPELEDL
  5 ( 360)  NLSRGKQDFLKEVVETFANKSGQSVLYNALFSSQSSKDTSFLGSDDIGNIDVQEPELEDL

//
                                       
  0 ( 420)  TRYDVGAIRAHNGSLQHLTWLGLQWNSLPALPGIRKWLKQLFHHLPHETSRLETNAPESI
  1 ( 420)  TRYDVGAIRAHNGSLQHLTWLGLQWNSLPALPGIRKWLKQLFHHLPHETSRLETNAPESI
  2 ( 421)  ARYDVGAIRAHNGSLQHLTWLGLQWNSLPALPGIRKWLKQLFHRLPHETSRLETNAPESI
  3 ( 421)  ARYDVGAIRAHNGSLQHLTWLGLQWNSLPALPGIRKWLKQLFHRLPHETSRLETNAPESI
  4 ( 412)  ARYDVGAIQAHNGSLQHLTWLGLQWNSLPALPGIRKWLKQLFHHLPQETSRLETNAPESI
  5 ( 420)  ARYDVGAIQAHNGSLQHLTWLGLQWNSLPALPGIRKWLKQLFHHLPQETSRLETNAPESI

//
                                       
  0 ( 480)  CILDLEVFLLGVVYTSHLQLKEKCNSHHSSYQPLCLPLPVCKQLCTERQKSWWDAVCTLI
  1 ( 480)  CILDLEVFLLGVVYTSHLQLKEKCNSHHSSYQPLCLPLPVCKQLCTERQKSWWDAVCTLI
  2 ( 481)  CILDLEVFLLGVVYTSHLQLKEKCNSHHSSYQPLCLPFPVCKQLCTERQKSWWDAVCTLI
  3 ( 481)  CILDLEVFLLGVVYTSHLQLKEKCNSHHSSYQPLCLPFPVCKQLCTERQKSWWDAVCTLI
  4 ( 472)  CILDLEVFLLGVVYTSHLQLKEKCNSHHSSYQPLCLPLPVCKRLCTERQKSWWDAVCTLI
  5 ( 480)  CILDLEVFLLGVVYTSHLQLKEKCNSHHSSYQPLCLPLPVCKRLCTERQKSWWDAVCTLI

//
                                       
  0 ( 540)  HRKAVPGNVAKLRLLVQHEINTLRAQEKHGLQPALLVHWAECLQKTGSGLNSFYDQREYI
  1 ( 540)  HRKAVPGNVAKLRLLVQHEINTLRAQEKHGLQPALLVHWAECLQKTGSGLNSFYDQREYI
  2 ( 541)  HRKAVPGNLAKLRLLVQHEINTLRAQEKHGLQPALLVHWAKYLQKTGSGLNSFYGQLEYI
  3 ( 541)  HRKAVPGNLAKLRLLVQHEINTLRAQEKHGLQPALLVHWAKYLQKTGSGLNSFYGQLEYI
  4 ( 532)  HRKAVPGNSAELRLVVQHEINTLRAQEKHGLQPALLVHWAKCLQKMGRGLNSSYDQQEYI
  5 ( 540)  HRKAVPGNSAELRLVVQHEINTLRAQEKHGLQPALLVHWAKCLQKMGRGLNSSYDQQEYI

//
                                       
  0 ( 600)  GRSVHYWKKVLPLLKIIKKKNSIPEPIDPLFKHFHSVDIQASEIVEYEEDAHITFAILDA
  1 ( 600)  GRSVHYWKKVLPLLKIIKKKNSIPEPIDPLFKHFHSVDIQASEIVEYEEDAHITFAILDA
  2 ( 601)  GRSVHYWKKVLPLLKIIKK-NSIPEPIDPLFKHFHSVDIQASEIVEYEEDAHITFAMLDA
  3 ( 601)  GRSVHYWKKVLPLLKIIKK-NSIPEPIDPLFKHFHSVDIQASEIVEYEEDAHITFAMLDA
  4 ( 592)  GRSVHYWKKVLPLLKIIKK-NSIPEPIDPLFKHFHSVDIQASEIVEYEEDAHITFAILDA
  5 ( 600)  GRSVHYWKKVLPLLKIIKK-NSIPEPIDPLFKHFHSVDIQASEIVEYEEDAHITFAILDA

//
                                       
  0 ( 660)  VNGNIEDAVTAFESIKSVVSYWNLALIFHRKAEDIENDALSPEEQEECKNYLRKTRDYLI
  1 ( 660)  VNGNIEDAVTAFESIKSVVSYWNLALIFHRKAEDIENDALSPEEQEECKNYLRKTRDYLI
  2 ( 660)  VNGNIEDAVTAFESIKSVVSYWNLALIFHRKAEDIENDALSPEEQEECRNYLTKTRDYLI
  3 ( 660)  VNGNIEDAVTAFESIKSVVSYWNLALIFHRKAEDIENDALSPEEQEECRNYLTKTRDYLI
  4 ( 651)  VHGNIEDAVTAFESIKSVVSYWNLALIFHRKAEDIENDAVFPEEQEECKNYLRKTRDYLI
  5 ( 659)  VHGNIEDAVTAFESIKSVVSYWNLALIFHRKAEDIENDAVFPEEQEECKNYLRKTRDYLI

//
                                       
  0 ( 720)  KIIDDSDSNLSVVKKLPVPLESVKEMLNSVMQELEDYSEGGPLYKNGSLRNADSEIKHST
  1 ( 720)  KIIDDSDSNLSVVKKLPVPLESVKEMLNSVMQELEDYSEGGPLYKNGSLRNADSEIKHST
  2 ( 720)  KIIDDGDSNLSVVKKLPVPLESVKQMLNSVMQELEDYSEGGPLYKNGSLRNADSEIKHST
  3 ( 720)  KIIDDGDSNLSVVKKLPVPLESVKQMLNSVMQELEDYSEGGPLYKNGSLRNADSEIKHST
  4 ( 711)  KIIDDSDSNLSVVKKLPVPLESVKEMLKSVMQELEDYSEGGPLYKNGSLRNADSEIKHST
  5 ( 719)  KIIDDSDSNLSVVKKLPVPLESVKEMLKSVMQELEDYSEGGPLYKNGSLRNADSEIKHST

//
                                       
  0 ( 780)  PSPTRYSLSPSKSYKYSPKTPPRWAEDQNSLLKMICQQVEAIKKEMQELKLNSSNSASPH
  1 ( 780)  PSPTRYSLSPSKSYKYSPKTPPRWAEDQNSLLKMICQQVEAIKKEMQELKLNSSNSASPH
  2 ( 780)  PSPTKYSLSPSKSYKYSPETPPRWTEDRNSLLNMICQQVEAIKKEMQELKLNSSKSASRH
  3 ( 780)  PSPTKYSLSPSKSYKYSPETPPRWTEDRNSLLNMICQQVEAIKKEMQELKLNSSKSASRH
  4 ( 771)  PSPTKYSLSPSKSYKYSPKTPPRWAEDQNSLRKMICQEVKAITK------LNSSKSASRH
  5 ( 779)  PSPTKYSLSPSKSYKYSPKTPPRWAEDQNSLRKMICQEVKAITK------LNSSKSASRH

//
                                       
  0 ( 840)  RWPTENYGPDSVPDGYQGSQTFHGAPLTVATTGPSVYYSQSPAYNSQYLLRPAANVTPTK
  1 ( 840)  RWPTENYGPDSVPDGYQGSQTFHGAPLTVATTGPSVYYSQSPAYNSQYLLRPAANVTPTK
  2 ( 840)  RWPTENYGPDSVPDGYQGSQTFHGAPLTEA..............................
  3 ( 840)  RWPTENYGPDSVPDGYQGSQTFHGAPLTEA..............................
  4 ( 825)  RWPTENYGPDSVPDGYQGSQTFHGAPLTVATTGPSVYYSQSPAYNSQYLLRPAANVTPTK
  5 ( 833)  RWPTENYGPDSVPDGYQGSQTFHGAPLTVATTGPSVYYSQSPAYNSQYLLRPAANVTPTK

//
                                       
  0 ( 900)  GPVYGMNRLPPQQHIYAYPQQMHTPPVQSSSACMFSQEMYGPPALRFESPATGILSPRGD
  1 ( 900)  GPVYGMNRLPPQQHIYAYPQQMHTPPVQSSSACMFSQEMYGPPALRFESPATGILSPRGD
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 885)  G-----------------------------------------------------------
  5 ( 893)  G-----------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 960)  DYFNYNVQQTSTNPPLPEPGYFTKPPIAAHASRSAESKTIEFGKTNFVQPMPGEGLRPSL
  1 ( 960)  DYFNYNVQQTSTNPPLPEPGYFTKPPIAAHASRSAESKTIEFGKTNFVQPMPGEGLRPSL
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1020)  PTQAHTTQPTPFKFNSNFKSNDGDFTFSSPQVVTQPPPAAYSNSESLLGLLTSDKPLQGD
  1 ( 1020)  PTQAHTTQPTPFKFNSNFKSNDGDFTFSSPQVVTQPPPAAYSNSESLLGLLTSDKPLQGD
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1080)  GYSGAKPIPGGQTIGPRNTFNFGSKNVSGISFTENMGSSQQKNSGFRRSDDMFTFHGPGK
  1 ( 1080)  GYSGAKPIPGGQTIGPRNTFNFGSKNVSGISFTENMGSSQQKNSGFRRSDDMFTFHGPGK
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1140)  SVFGTPTLETANKNHETDGGSAHGDDDDDGPHFEPVVPLPDKIEVKTGEEDEEEFFCNRA
  1 ( 1140)  SVFGTPTLETANKNHETDGGSAHGDDDDDGPHFEPVVPLPDKIEVKTGEEDEEEFFCNRA
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1200)  KLFRFDVESKEWKERGIGNVKILRHKTSGKIRLLMRREQVLKICANHYISPDMKLTPNAG
  1 ( 1200)  KLFRFDVESKEWKERGIGNVKILRHKTSGKIRLLMRREQVLKICANHYISPDMKLTPNAG
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1260)  SDRSFVWHALDYADELPKPEQLAIRFKTPEEAALFKCKFEEAQSILKAPGTNVAMASNQA
  1 ( 1260)  SDRSFVWHALDYADELPKPEQLAIRFKTPEEAALFKCKFEEAQSILKAPGTNVAMASNQA
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1320)  VRIVKEPTSHDNKDICKSDAGNLNFEFQVAKKEGSWWHCNSCSLKNASTAKKCVSCQNLN
  1 ( 1320)  VRIVKEPTSHDNKDICKSDAGNLNFEFQVAKKEGSWWHCNSCSLKNASTAKKCVSCQNLN
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1380)  PSNKELVGPPLAETVFTPKTSPENVQDRFALVTPKKEGHWDCSICLVRNEPTVSRCIACQ
  1 ( 1380)  PSNKELVGPPLAETVFTPKTSPENVQDRFALVTPKKEGHWDCSICLVRNEPTVSRCIACQ
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1440)  NTKSANKSGSSFVHQASFKFGQGDLPKPINSDFRSVFSTKEGQWDCSACLVQNEGSSTKC
  1 ( 1440)  NTKSANKSGSSFVHQASFKFGQGDLPKPINSDFRSVFSTKEGQWDCSACLVQNEGSSTKC
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1500)  AACQNPRKQSLPATSIPTPASFKFGTSETSKTLKSGFEDMFAKKEGQWDCSSCLVRNEAN
  1 ( 1500)  AACQNPRKQSLPATSIPTPASFKFGTSETSKTLKSGFEDMFAKKEGQWDCSSCLVRNEAN
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1560)  ATRCVACQNPDKPSPSTSVPAPASFKFGTSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRN
  1 ( 1560)  ATRCVACQNPDKPSPSTSVPAPASFKFGTSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRN
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1620)  EASATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNE
  1 ( 1620)  EASATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNE
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1680)  ASATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEA
  1 ( 1680)  ASATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEA
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1740)  SATKCIACQCPSKQNQTTAISTPASSEISKAPKSGFEGMFIRKGQWDCSVCCVQNESSSL
  1 ( 1740)  SATKCIACQCPSKQNQTTAISTPASSEISKAPKSGFEGMFIRKGQWDCSVCCVQNESSSL
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1800)  KCVACDASKPTHKPIAEAPSAFTLGSEMKLHDSSGSQVGTGFKSNFSEKASKFGNTEQGF
  1 ( 1800)  KCVACDASKPTHKPIAEAPSAFTLGSEMKLHDSSGSQVGTGFKSNFSEKASKFGNTEQGF
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ------------------------------------------------------------
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
                                       
  0 ( 1860)  KFGHVDQENSPSFMFQGSSNTEFKSTKEGFSIPVSADGFKFGISEPGNQEKKSEKPLENG
  1 ( 1860)  KFGHVDQENSPSFMFQGSSNTEFKSTKEGFSIPVSADGFKFGISEPGNQEKKSEKPLENG
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 886)  -----------------SSNTEFKSTKEGFSIAVSADGFKFGISEPGNQEKKSEKPLEND
  5 ( 894)  -----------------SSNTEFKSTKEGFSIAVSADGFKFGISEPGNQEKKSEKPLEND

//
                                       
  0 ( 1920)  TGFQAQDISGQKNGRGVIFGQTSSTFTFADLAKSTSGEGFQFGKKDPNFKGFSGAGEKLF
  1 ( 1920)  TGFQAQDISGQKNGRGVIFGQTSSTFTFADLAKSTSGEGFQFGKKDPNFKGFSGAGEKLF
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 929)  TGFQAQDISGQKNGRGVIFGQTSSTFTFADVAKSTSGEGFQFGKKDPNFKGFSGAGEKLF
  5 ( 937)  TGFQAQDISGQKNGRGVIFGQTSSTFTFADVAKSTSGEGFQFGKKDPNFKGFSGAGEKLF

//
                                       
  0 ( 1980)  SSQYGKMANKANTSGDFEKDDDAYKTEDSDDIHFEPVVQMPEKVELVTGEEDEKVLYSQR
  1 ( 1980)  SSQYGKMANKANTSGDFEKDDDAYKTEDSDDIHFEPVVQMPEKVELVTGEEDEKVLYSQR
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 989)  SSQCGKMANKANTSGDFEKDDDACKTEDSDDIHFEPVVQMPEKVELVTGEEGEKVLYSQG
  5 ( 997)  SSQCGKMANKANTSGDFEKDDDACKTEDSDDIHFEPVVQMPEKVELVTGEEGEKVLYSQG

//
                                       
  0 ( 2040)  VKLFRFDAEVSQWKERGLGNLKILKNEVNGKLRMLMRREQVLKVCANHWITTTMNLKPLS
  1 ( 2040)  VKLFRFDAEVSQWKERGLGNLKILKNEVNGKLRMLMRREQVLKVCANHWITTTMNLKPLS
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 1049)  VKLFRFDAEISQWKERGLGNLKILKNEVNGKPRMLMRRDQVLKVCANHWITTTMNLKPLS
  5 ( 1057)  VKLFRFDAEISQWKERGLGNLKILKNEVNGKPRMLMRRDQVLKVCANHWITTTMNLKPLS

//
                                       
  0 ( 2100)  GSDRAWMWLASDFSDGDAKLEQLAAKFKTPELAEEFKQKFEECQRLLLDIPLQTPHKLVD
  1 ( 2100)  GSDRAWMWLASDFSDGDAKLEQLAAKFKTPELAEEFKQKFEECQRLLLDIPLQTPHKLVD
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 1109)  GSDRAWMWLASDFSDGDAKLERLAAQFKTPELAEEFKQKFEECQRLLLDIPLQTPHKLVD
  5 ( 1117)  GSDRAWMWLASDFSDGDAKLERLAAQFKTPELAEEFKQKFEECQRLLLDIPLQTPHKLVD

//
                                       
  0 ( 2160)  TGRAAKLIQRAEEMKSGLKDFKTFLTNDQTKVTEEENKGSGTGAAGASDTTIKPNPENTG
  1 ( 2160)  TGRAAKLIQRAEEMKSGLKDFKTFLTNDQTKVTEEENKGSGTGAAGASDTTIKPNPENTG
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 1169)  TGRAAKLIQRAEEMKSGLKDFKTFLTNDQTKVTEEENKGSGTGAAGASDTTIKPNPENTG
  5 ( 1177)  TGRAAKLIQRAEEMKSGLKDFKTFLTNDQTKVTEEENKGSGTGAAGASDTTIKPNPENTG

//
                                       
  0 ( 2220)  PTLEWDNYDLREDALDDSVSSSSVHASPLASSPVRKNLFRFGESTTGFNFSFKSALSPSK
  1 ( 2220)  PTLEWDNYDLREDALDDSVSSSSVHASPLASSPVRKNLFRFGESTTGFNFSFKSALSPSK
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 1229)  PTLEWDNYDLREDALDDNVSSSSVHDSPLASSPVRKNIFRFDESTTGFNFSFKSALSLSK
  5 ( 1237)  PTLEWDNYDLREDALDDNVSSSSVHDSPLASSPVRKNIFRFDESTTGFNFSFKSALSLSK

//
                                       
  0 ( 2280)  SPAKLNQSGTSVGTDEESDVTQEEERDGQYFEPVVPLPDLVEVSSGEENEQVVFSHRAKL
  1 ( 2280)  SPAKLNQSGTSVGTDEESDVTQEEERDGQYFEPVVPLPDLVEVSSGEENEQVVFSHRAKL
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 1289)  SPAKLNQSGTSVGTDEESDVTQEEERDGQYFEPVVPLPDLVEVSSGEENEQVVFSHRAEL
  5 ( 1297)  SPAKLNQSGTSVGTDEESDVTQEEERDGQYFEPVVPLPDLVEVSSGEENEQVVFSHMAEL

//
                                       
  0 ( 2340)  YRYDKDVGQWKERGIGDIKILQNYDNKQVRIVMRRDQVLKLCANHRITPDMTLQNMKGTE
  1 ( 2340)  YRYDKDVGQWKERGIGDIKILQNYDNKQVRIVMRRDQVLKLCANHRITPDMTLQNMKGTE
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 1349)  YRYDKDVGQWKERGIGDIKILQNYDNKQVRIVMRRDQVLKLCANHRITPDMSLQNMKGTE
  5 ( 1357)  YRYDKDVGQWKERGIGDIKILQNYDNKQVRIVMRRDQVLKLCANHRITPDMSLQNMKGTE

//
                                       
  0 ( 2400)  RVWLWTACDFADGERKVEHLAVRFKLQDVADSFKKIFDEAKTAQEKDSLITPHVSRSSTP
  1 ( 2400)  RVWLWTACDFADGERKVEHLAVRFKLQDVADSFKKIFDEAKTAQEKDSLITPHVSRSSTP
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 1409)  RVWVWTACDFADGERKVEHLAVRFKLQDVADSFKKIFDEAKTAQEKDSLITPHVSRSSTP
  5 ( 1417)  RVWVWTACDFADGERKVEHLAVRFKLQDVADSFKKIFDEAKTAQEKDSLITPHVSRSSTP

//
                                       
  0 ( 2460)  RESPCGKIAVAVLEETTRERTDVIQGDDVADATSEVEVSSTSETTPKAVVSPPKFVFGSE
  1 ( 2460)  RESPCGKIAVAVLEETTRERTDVIQGDDVADATSEVEVSSTSETTPKAVVSPPKFVFGSE
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 1469)  RESPCGKIAVAVLEETTRERTDVIQGDDVADAASEVEVSSTSETTTKAVVSPPKFVFGSE
  5 ( 1477)  RESPCGKIAVAVLEETTRERTDVIQGDDVADAASEVEVSSTSETTTKAVVSPPKFVFGSE

//
                                       
  0 ( 2520)  SVKSIFSSEKSKPFAFGNSSATGSLFGFSFNAPLKSNNSETSSVAQSGSESKVEPKKCEL
  1 ( 2520)  SVKSIFSSEKSKPFAFGNSSATGSLFGFSFNAPLKSNNSETSSVAQSGSESKVEPKKCEL
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 1529)  SVKRIFSSEKSNPFAFGNSSATGSLFGFSFNAPLKSNDSETSSVAQSGSESKVEPKKCEL
  5 ( 1537)  SVKRIFSSEKSNPFAFGNSSATGSLFGFSFNAPLKSNDSETSSVAQSGSESKVEPKKCEL

//
                                       
  0 ( 2580)  SKNSDIEQSSDSKVKNLFASFPTEESSINYTFKTPEKAKEKKKPEDSPSDDDVLIVYELT
  1 ( 2580)  SKNSDIEQSSDSKVKNLFASFPTEESSINYTFKTPEKAKEKKKPEDSPSDDDVLIVYELT
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 1589)  SKNSDIEQSSDSKVKNLSASFPMEESSINYTFKTPEK.......................
  5 ( 1597)  SKNSDIEQSSDSKVKNLSASFPMEESSINYTFKTPEK.......................

//
                                       
  0 ( 2640)  PTAEQKALATKLKLPPTFFCYKNRPDYVSEEEEDDEDFETAVKKLNGKLYLDGSEKCRPL
  1 ( 2640)  PTAEQKALATKLKLPPTFFCYKNRPDYVSEEEEDDEDFETAVKKLNGKLYLDGSEKCRPL
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 2700)  EENTADNEKECIIVWEKKPTVEEKAKADTLKLPPTFFCGVCSDTDEDNGNGEDFQSELQK
  1 ( 2700)  EENTADNEKECIIVWEKKPTVEEKAKADTLKLPPTFFCGVCSDTDEDNGNGEDFQSELQK
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 2760)  VQEAQKSQTEEITSTTDSVYTGGTEVMVPSFCKSEEPDSITKSISSPSVSSETMDKPVDL
  1 ( 2760)  VQEAQKSQTEEITSTTDSVYTGGTEVMVPSFCKSEEPDSITKSISSPSVSSETMDKPVDL
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 2820)  STRKEIDTDSTSQGESKIVSFGFGSSTGLSFADLASSNSGDFAFGSKDKNFQWANTGAAV
  1 ( 2820)  STRKEIDTDSTSQGESKIVSFGFGSSTGLSFADLASSNSGDFAFGSKDKNFQWANTGAAV
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 2880)  FGTQSVGTQSAGKVGEDEDGSDEEVVHNEDIHFEPIVSLPEVEVKSGEEDEEILFKERAK
  1 ( 2880)  FGTQSVGTQSAGKVGEDEDGSDEEVVHNEDIHFEPIVSLPEVEVKSGEEDEEILFKERAK
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 2940)  LYRWDRDVSQWKERGVGDIKILWHTMKNYYRILMRRDQVFKVCANHVITKTMELKPLNVS
  1 ( 2940)  LYRWDRDVSQWKERGVGDIKILWHTMKNYYRILMRRDQVFKVCANHVITKTMELKPLNVS
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 3000)  NNALVWTASDYADGEAKVEQLAVRFKTKEVADCFKKTFEECQQNLMKLQKGHVSLAAELS
  1 ( 3000)  NNALVWTASDYADGEAKVEQLAVRFKTKEVADCFKKTFEECQQNLMKLQKGHVSLAAELS
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 3060)  KETNPVVFFDVCADGEPLGRITMELFSNIVPRTAENFRALCTGEKGFGFKNSIFHRVIPD
  1 ( 3060)  KETNPVVFFDVCADGEPLGRITMELFSNIVPRTAENFRALCTGEKGFGFKNSIFHRVIPD
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 3120)  FVCQGGDITKHDGTGGQSIYGDKFEDENFDVKHTGPGLLSMANQGQNTNNSQFVITLKKA
  1 ( 3120)  FVCQGGDITKHDGTGGQSIYGDKFEDENFDVKHTGPGLLSMANQGQNTNNSQFVITLKKA
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                               
  0 ( 3180)  EHLDFKHVVFGFVKDGMDTVKKIESFGSPKGSVCRRITITECGQI
  1 ( 3180)  EHLDFKHVVFGFVKDGMDTVKKIESFGSPKGSVCRRITITECGQI
  2 (  -)  .............................................
  3 (  -)  .............................................
  4 (  -)  .............................................
  5 (  -)  .............................................

//
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com