Multiple alignment for pF1KB3734
Check alignment(s).
# 0  Query: pF1KB3734, 461 aa
# 1  XP_016858103(OMIM:606076)  (461 aa)
# 2  NP_001107644(OMIM:606076)  (461 aa)
# 3  NP_003620(OMIM:606076)  (461 aa)
# 4  NP_001290357(OMIM:606076)  (478 aa)
# 5  NP_001290356(OMIM:606076)  (507 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to  q_ali/q_len%
  1  3.8e-119  3122  99.8     1   461    100.0
  2  3.8e-119  3122  99.8     1   461    100.0
  3  3.8e-119  3122  99.8     1   461    100.0
  4  3.9e-119  3122  99.8    18   478    100.0
  5  3.1e-109  2875  99.5    80   507    92.8

//
                                       
  0 (  1)  MYNTVWSMDRDDADWREVMMPYSTELIFYIEMDPPALPPKPPKPMTSAVPNGMKDSSVSL
  1 (  1)  MYNTVWSMDRDDADWREVMMPYSTELIFYIEMDPPALPPKPPKPMTSAVPNGMKDSSVSL
  2 (  1)  MYNTVWSMDRDDADWREVMMPYSTELIFYIEMDPPALPPKPPKPMTSAVPNGMKDSSVSL
  3 (  1)  MYNTVWSMDRDDADWREVMMPYSTELIFYIEMDPPALPPKPPKPMTSAVPNGMKDSSVSL
  4 (  18)  MYNTVWSMDRDDADWREVMMPYSTELIFYIEMDPPALPPKPPKPMTSAVPNGMKDSSVSL
  5 (  80)  .................................PQALPPKPPKPMTSAVPNGMKDSSVSL

//
                                       
  0 (  61)  QDAEWYWGDISREEVNDKLRDMPDGTFLVRDASTKMQGDYTLTLRKGGNNKLIKIYHRDG
  1 (  61)  QDAEWYWGDISREEVNDKLRDMPDGTFLVRDASTKMQGDYTLTLRKGGNNKLIKIYHRDG
  2 (  61)  QDAEWYWGDISREEVNDKLRDMPDGTFLVRDASTKMQGDYTLTLRKGGNNKLIKIYHRDG
  3 (  61)  QDAEWYWGDISREEVNDKLRDMPDGTFLVRDASTKMQGDYTLTLRKGGNNKLIKIYHRDG
  4 (  78)  QDAEWYWGDISREEVNDKLRDMPDGTFLVRDASTKMQGDYTLTLRKGGNNKLIKIYHRDG
  5 ( 107)  QDAEWYWGDISREEVNDKLRDMPDGTFLVRDASTKMQGDYTLTLRKGGNNKLIKIYHRDG

//
                                       
  0 ( 121)  KYGFSDPLTFNSVVELINHYHHESLAQYNPKLDVKLMYPVSRYQQDQLVKEDNIDAVGKK
  1 ( 121)  KYGFSDPLTFNSVVELINHYHHESLAQYNPKLDVKLMYPVSRYQQDQLVKEDNIDAVGKK
  2 ( 121)  KYGFSDPLTFNSVVELINHYHHESLAQYNPKLDVKLMYPVSRYQQDQLVKEDNIDAVGKK
  3 ( 121)  KYGFSDPLTFNSVVELINHYHHESLAQYNPKLDVKLMYPVSRYQQDQLVKEDNIDAVGKK
  4 ( 138)  KYGFSDPLTFNSVVELINHYHHESLAQYNPKLDVKLMYPVSRYQQDQLVKEDNIDAVGKK
  5 ( 167)  KYGFSDPLTFNSVVELINHYHHESLAQYNPKLDVKLMYPVSRYQQDQLVKEDNIDAVGKK

//
                                       
  0 ( 181)  LQEYHSQYQEKSKEYDRLYEEYTRTSQEIQMKRTAIEAFNETIKIFEEQCHTQEQHSKEY
  1 ( 181)  LQEYHSQYQEKSKEYDRLYEEYTRTSQEIQMKRTAIEAFNETIKIFEEQCHTQEQHSKEY
  2 ( 181)  LQEYHSQYQEKSKEYDRLYEEYTRTSQEIQMKRTAIEAFNETIKIFEEQCHTQEQHSKEY
  3 ( 181)  LQEYHSQYQEKSKEYDRLYEEYTRTSQEIQMKRTAIEAFNETIKIFEEQCHTQEQHSKEY
  4 ( 198)  LQEYHSQYQEKSKEYDRLYEEYTRTSQEIQMKRTAIEAFNETIKIFEEQCHTQEQHSKEY
  5 ( 227)  LQEYHSQYQEKSKEYDRLYEEYTRTSQEIQMKRTAIEAFNETIKIFEEQCHTQEQHSKEY

//
                              *         
  0 ( 241)  IERFRREGNEKEIERIMMNYDKLKSRLGEIHDSKMRLEQDLKKQALDNREIDKKMNSIKP
  1 ( 241)  IERFRREGNEKEIERIMMNYDKLKSRLGEIHDSKMRLEQDLKNQALDNREIDKKMNSIKP
  2 ( 241)  IERFRREGNEKEIERIMMNYDKLKSRLGEIHDSKMRLEQDLKNQALDNREIDKKMNSIKP
  3 ( 241)  IERFRREGNEKEIERIMMNYDKLKSRLGEIHDSKMRLEQDLKNQALDNREIDKKMNSIKP
  4 ( 258)  IERFRREGNEKEIERIMMNYDKLKSRLGEIHDSKMRLEQDLKNQALDNREIDKKMNSIKP
  5 ( 287)  IERFRREGNEKEIERIMMNYDKLKSRLGEIHDSKMRLEQDLKNQALDNREIDKKMNSIKP

//
                                       
  0 ( 301)  DLIQLRKIRDQHLVWLNHKGVRQKRLNVWLGIKNEDADENYFINEEDENLPHYDEKTWFV
  1 ( 301)  DLIQLRKIRDQHLVWLNHKGVRQKRLNVWLGIKNEDADENYFINEEDENLPHYDEKTWFV
  2 ( 301)  DLIQLRKIRDQHLVWLNHKGVRQKRLNVWLGIKNEDADENYFINEEDENLPHYDEKTWFV
  3 ( 301)  DLIQLRKIRDQHLVWLNHKGVRQKRLNVWLGIKNEDADENYFINEEDENLPHYDEKTWFV
  4 ( 318)  DLIQLRKIRDQHLVWLNHKGVRQKRLNVWLGIKNEDADENYFINEEDENLPHYDEKTWFV
  5 ( 347)  DLIQLRKIRDQHLVWLNHKGVRQKRLNVWLGIKNEDADENYFINEEDENLPHYDEKTWFV

//
                                       
  0 ( 361)  EDINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYACSVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYN
  1 ( 361)  EDINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYACSVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYN
  2 ( 361)  EDINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYACSVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYN
  3 ( 361)  EDINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYACSVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYN
  4 ( 378)  EDINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYACSVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYN
  5 ( 407)  EDINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYACSVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYN

//
                             
  0 ( 421)  LYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVHAQMPSLCR
  1 ( 421)  LYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVHAQMPSLCR
  2 ( 421)  LYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVHAQMPSLCR
  3 ( 421)  LYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVHAQMPSLCR
  4 ( 438)  LYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVHAQMPSLCR
  5 ( 467)  LYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVHAQMPSLCR

//
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com