Multiple alignment for pF1KA0944
Check alignment(s).
# 0  Query: pF1KA0944, 4024 aa
# 1  XP_011509789(OMIM:610061)  (4024 aa)
# 2  NP_061720(OMIM:610061)  (4024 aa)
# 3  XP_011509791(OMIM:610061)  (3978 aa)
# 4  XP_011509790(OMIM:610061)  (3984 aa)
# 5  XP_016859993(OMIM:610061)  (3933 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to  q_ali/q_len%
  1  0     26719  99.9     1  4024    100.0
  2  0     26719  99.9     1  4024    100.0
  3  0     26433  99.9     1  3978    98.9
  4  0     26371  98.9     1  3984    100.0
  5  0     25952  97.7     1  3933    100.0

//
                                       
  0 (  1)  MSSEQDKSASKEKSKKPVRFLPQLSMEKLASKEKFKAPARALPQLSMVSTKPHWQQAAPS
  1 (  1)  MSSEQDKSASKEKSKKPVRFLPQLSMEKLASKEKFKAPARALPQLSMVSTKPHWQQAAPS
  2 (  1)  MSSEQDKSASKEKSKKPVRFLPQLSMEKLASKEKFKAPARALPQLSMVSTKPHWQQAAPS
  3 (  1)  ..............................................MVSTKPHWQQAAPS
  4 (  1)  MSSEQDKSASKEKSKKPVRFLPQLSMEKLASKEKFKAPARALPQLSMVSTKPHWQQAAPS
  5 (  1)  MSSEQDKSASKEKSKKPVRFLPQLSMEKLASKEKFKAPARALPQLSMVSTKPHWQQAAPS

//
                                       
  0 (  61)  FHLSVKQDDESPEPFSVKNEQSHAEYMERFGKKGKLPHQVDDSYVGPSTSKSKGKSPHKE
  1 (  61)  FHLSVKQDDESPEPFSVKNEQSHAEYMERFGKKGKLPHQVDDSYVGPSTSKSKGKSPHKE
  2 (  61)  FHLSVKQDDESPEPFSVKNEQSHAEYMERFGKKGKLPHQVDDSYVGPSTSKSKGKSPHKE
  3 (  15)  FHLSVKQDDESPEPFSVKNEQSHAEYMERFGKKGKLPHQVDDSYVGPSTSKSKGKSPHKE
  4 (  61)  FHLSVKQDDESPEPFSVKNEQSHAEYMERFGKKGKLPHQVDDSYVGPSTSKSKGKSPHKE
  5 (  61)  FHLSVKQDDESPEPFSVKNEQSHAEYMERFGKKGKLPHQVDDSYVGPSTSKSKGKSPHKE

//
                                       
  0 ( 121)  RENFRSTLVNVIMQQDADLDSAVPDGSTIPKPTASAIEKDILRYYYYIHHGIDTDHVAPM
  1 ( 121)  RENFRSTLVNVIMQQDADLDSAVPDGSTIPKPTASAIEKDILRYYYYIHHGIDTDHVAPM
  2 ( 121)  RENFRSTLVNVIMQQDADLDSAVPDGSTIPKPTASAIEKDILRYYYYIHHGIDTDHVAPM
  3 (  75)  RENFRSTLVNVIMQQDADLDSAVPDGSTIPKPTASAIEKDILRYYYYIHHGIDTDHVAPM
  4 ( 121)  RENFRSTLVNVIMQQDADLDSAVPDGSTIPKPTASAIEKDILRYYYYIHHGIDTDHVAPM
  5 ( 121)  RENFRSTLVNVIMQQDADLDSAVPDGSTIPKPTASAIEKDILRYYYYIHHGIDTDHVAPM

//
                                       
  0 ( 181)  EDSWLEHVLDLVPQHLKVFTDSIVTLSDEMREDYLLSVRKSIVDFVLKDPREKGDDKKTD
  1 ( 181)  EDSWLEHVLDLVPQHLKVFTDSIVTLSDEMREDYLLSVRKSIVDFVLKDPREKGDDKKTD
  2 ( 181)  EDSWLEHVLDLVPQHLKVFTDSIVTLSDEMREDYLLSVRKSIVDFVLKDPREKGDDKKTD
  3 ( 135)  EDSWLEHVLDLVPQHLKVFTDSIVTLSDEMREDYLLSVRKSIVDFVLKDPREKGDDKKTD
  4 ( 181)  EDSWLEHVLDLVPQHLKVFTDSIVTLSDEMREDYLLSVRKSIVDFVLKDPREKGDDKKTD
  5 ( 181)  EDSWLEHVLDLVPQHLKVFTDSIVTLSDEMREDYLLSVRKSIVDFVLKDPREKGDDKKTD

//
                                       
  0 ( 241)  ELPAHRAEMEILPKPWRKSFLAASSYIRDHLNAMNPTMLAVLDLWHTNFKKLRLVDIKEF
  1 ( 241)  ELPAHRAEMEILPKPWRKSFLAASSYIRDHLNAMNPTMLAVLDLWHTNFKKLRLVDIKEF
  2 ( 241)  ELPAHRAEMEILPKPWRKSFLAASSYIRDHLNAMNPTMLAVLDLWHTNFKKLRLVDIKEF
  3 ( 195)  ELPAHRAEMEILPKPWRKSFLAASSYIRDHLNAMNPTMLAVLDLWHTNFKKLRLVDIKEF
  4 ( 241)  ELPAHRAEMEILPKPWRKSFLAASSYIRDHLNAMNPTMLAVLDLWHTNFK----------
  5 ( 241)  ELPAHRAEMEILPKPWRKSFLAASSYIRDHLNAMNPTMLAVLDLWHTNFKKLRLVDIKEF

//
                                       
  0 ( 301)  HNCQDALELSSFQNIIMRHMDSAKETLLKMWFPEVQNIYYQGNKKKQLPTGDSSAKLESF
  1 ( 301)  HNCQDALELSSFQNIIMRHMDSAKETLLKMWFPEVQNIYYQGNKKKQLPTGDSSAKLESF
  2 ( 301)  HNCQDALELSSFQNIIMRHMDSAKETLLKMWFPEVQNIYYQGNKKKQLPTGDSSAKLESF
  3 ( 255)  HNCQDALELSSFQNIIMRHMDSAKETLLKMWFPEVQNIYYQGNKKKQLPTGDSSAKLESF
  4 ( 291)  ------------------------------WFPEVQNIYYQGNKKKQLPTGDSSAKLESF
  5 ( 301)  HNCQDALELSSFQNIIMRHMDSAKETLLKMWFPEVQNIYYQGNKKKQLPTGDSSAKLESF

//
                                       
  0 ( 361)  FNCAAALMTLQLQDLTLVSMQDFTDLIAQPPDSVRAFEHPGFIMRLILDNDTIKFEPELS
  1 ( 361)  FNCAAALMTLQLQDLTLVSMQDFTDLIAQPPDSVRAFEHPGFIMRLILDNDTIKFEPELS
  2 ( 361)  FNCAAALMTLQLQDLTLVSMQDFTDLIAQPPDSVRAFEHPGFIMRLILDNDTIKFEPELS
  3 ( 315)  FNCAAALMTLQLQDLTLVSMQDFTDLIAQPPDSVRAFEHPGFIMRLILDNDTIKFEPELS
  4 ( 321)  FNCAAALMTLQLQDLTLVSMQDFTDLIAQPPDSVRAFEHPGFIMRLILDNDTIKFEPELS
  5 ( 361)  FNCAAALMTLQLQDLTLVSMQDFTDLIAQPPDSVRAFEHPGFIMRLILDNDTIKFEPELS

//
                                       
  0 ( 421)  DYIDIFLNVYDVMIKAVSFVPRVETKLYSKWESKSKPTTLKPIILNEIVDAHKEKIKEVI
  1 ( 421)  DYIDIFLNVYDVMIKAVSFVPRVETKLYSKWESKSKPTTLKPIILNEIVDAHKEKIKEVI
  2 ( 421)  DYIDIFLNVYDVMIKAVSFVPRVETKLYSKWESKSKPTTLKPIILNEIVDAHKEKIKEVI
  3 ( 375)  DYIDIFLNVYDVMIKAVSFVPRVETKLYSKWESKSKPTTLKPIILNEIVDAHKEKIKEVI
  4 ( 381)  DYIDIFLNVYDVMIKAVSFVPRVETKLYSKWESKSKPTTLKPIILNEIVDAHKEKIKEVI
  5 ( 421)  DYIDIFLNVYDVMIKAVSFVPRVETKLYSKW-----------------------------

//
                                       
  0 ( 481)  MKESVAPTEHLRLYDKYDFLITRKAERDVDNFLAENHSYEKIIDEICKYQKLIEEIQYTS
  1 ( 481)  MKESVAPTEHLRLYDKYDFLITRKAERDVDNFLAENHSYEKIIDEICKYQKLIEEIQYTS
  2 ( 481)  MKESVAPTEHLRLYDKYDFLITRKAERDVDNFLAENHSYEKIIDEICKYQKLIEEIQYTS
  3 ( 435)  MKESVAPTEHLRLYDKYDFLITRKAERDVDNFLAENHSYEKIIDEICKYQKLIEEIQYTS
  4 ( 441)  MKESVAPTEHLRLYDKYDFLITRKAERDVDNFLAENHSYEKIIDEICKYQKLIEEIQYTS
  5 (  -)  ------------------------------------------------------------

//
           *                            
  0 ( 541)  IKTICLGMFEMHCEELIRALVKRADIICGKLLAKMFRDHQEVNTRLCDEFERIAEKALST
  1 ( 541)  IKTIRLGMFEMHCEELIRALVKRADIICGKLLAKMFRDHQEVNTRLCDEFERIAEKALST
  2 ( 541)  IKTIRLGMFEMHCEELIRALVKRADIICGKLLAKMFRDHQEVNTRLCDEFERIAEKALST
  3 ( 495)  IKTIRLGMFEMHCEELIRALVKRADIICGKLLAKMFRDHQEVNTRLCDEFERIAEKALST
  4 ( 501)  IKTIRLGMFEMHCEELIRALVKRADIICGKLLAKMFRDHQEVNTRLCDEFERIAEKALST
  5 ( 452)  --TIRLGMFEMHCEELIRALVKRADIICGKLLAKMFRDHQEVNTRLCDEFERIAEKALST

//
                                       
  0 ( 601)  PPNTAELMEMKAYIQKVEVTDMIELEQRLVDSKNCLAFLIEYVNFSPADMRLNNSVFQWY
  1 ( 601)  PPNTAELMEMKAYIQKVEVTDMIELEQRLVDSKNCLAFLIEYVNFSPADMRLNNSVFQWY
  2 ( 601)  PPNTAELMEMKAYIQKVEVTDMIELEQRLVDSKNCLAFLIEYVNFSPADMRLNNSVFQWY
  3 ( 555)  PPNTAELMEMKAYIQKVEVTDMIELEQRLVDSKNCLAFLIEYVNFSPADMRLNNSVFQWY
  4 ( 561)  PPNTAELMEMKAYIQKVEVTDMIELEQRLVDSKNCLAFLIEYVNFSPADMRLNNSVFQWY
  5 ( 510)  PPNTAELMEMKAYIQKVEVTDMIELEQRLVDSKNCLAFLIEYVNFSPADMRLNNSVFQWY

//
                                       
  0 ( 661)  GRMGEIFEEHRKIIKEKIEQYQEGLKLRCERFVEELESYAKQSEEFYSFGDLQDVQRYLK
  1 ( 661)  GRMGEIFEEHRKIIKEKIEQYQEGLKLRCERFVEELESYAKQSEEFYSFGDLQDVQRYLK
  2 ( 661)  GRMGEIFEEHRKIIKEKIEQYQEGLKLRCERFVEELESYAKQSEEFYSFGDLQDVQRYLK
  3 ( 615)  GRMGEIFEEHRKIIKEKIEQYQEGLKLRCERFVEELESYAKQSEEFYSFGDLQDVQRYLK
  4 ( 621)  GRMGEIFEEHRKIIKEKIEQYQEGLKLRCERFVEELESYAKQSEEFYSFGDLQDVQRYLK
  5 ( 570)  GRMGEIFEEHRKIIKEKIEQYQEGLKLRCERFVEELESYAKQSEEFYSFGDLQDVQRYLK

//
                                       
  0 ( 721)  KAQILNGKLDLAADKIEQFNAEEEAFGWLPSVYPQRKKIQDGLNPYLRLYETAVEFSSNY
  1 ( 721)  KAQILNGKLDLAADKIEQFNAEEEAFGWLPSVYPQRKKIQDGLNPYLRLYETAVEFSSNY
  2 ( 721)  KAQILNGKLDLAADKIEQFNAEEEAFGWLPSVYPQRKKIQDGLNPYLRLYETAVEFSSNY
  3 ( 675)  KAQILNGKLDLAADKIEQFNAEEEAFGWLPSVYPQRKKIQDGLNPYLRLYETAVEFSSNY
  4 ( 681)  KAQILNGKLDLAADKIEQFNAEEEAFGWLPSVYPQRKKIQDGLNPYLRLYETAVEFSSNY
  5 ( 630)  KAQILNGKLDLAADKIEQFNAEEEAFGWLPSVYPQRKKIQDGLNPYLRLYETAVEFSSNY

//
                                       
  0 ( 781)  RAWTEGPYHKVNPDQVEADIGNYWRGLYKLEKTFHDSPYALAMTKKVRSKVEDFKQHIPL
  1 ( 781)  RAWTEGPYHKVNPDQVEADIGNYWRGLYKLEKTFHDSPYALAMTKKVRSKVEDFKQHIPL
  2 ( 781)  RAWTEGPYHKVNPDQVEADIGNYWRGLYKLEKTFHDSPYALAMTKKVRSKVEDFKQHIPL
  3 ( 735)  RAWTEGPYHKVNPDQVEADIGNYWRGLYKLEKTFHDSPYALAMTKKVRSKVEDFKQHIPL
  4 ( 741)  RAWTEGPYHKVNPDQVEADIGNYWRGLYKLEKTFHDSPYALAMTKKVRSKVEDFKQHIPL
  5 ( 690)  RAWTEGPYHKVNPDQVEADIGNYWRGLYKLEKTFHDSPYALAMTKKVRSKVEDFKQHIPL

//
                                       
  0 ( 841)  IQVICNPGLRPRHWEAMSAIVGYPLQPSDDSTVSSFLDMNLEPYIDRFEGISEAASKEYS
  1 ( 841)  IQVICNPGLRPRHWEAMSAIVGYPLQPSDDSTVSSFLDMNLEPYIDRFEGISEAASKEYS
  2 ( 841)  IQVICNPGLRPRHWEAMSAIVGYPLQPSDDSTVSSFLDMNLEPYIDRFEGISEAASKEYS
  3 ( 795)  IQVICNPGLRPRHWEAMSAIVGYPLQPSDDSTVSSFLDMNLEPYIDRFEGISEAASKEYS
  4 ( 801)  IQVICNPGLRPRHWEAMSAIVGYPLQPSDDSTVSSFLDMNLEPYIDRFEGISEAASKEYS
  5 ( 750)  IQVICNPGLRPRHWEAMSAIVGYPLQPSDDSTVSSFLDMNLEPYIDRFEGISEAASKEYS

//
                                       
  0 ( 901)  LEKAMEKMITEWDAVEFVIHSYRETGTFILASVDEIQMLLDDHIIKTQTMRGSPFIKPYE
  1 ( 901)  LEKAMEKMITEWDAVEFVIHSYRETGTFILASVDEIQMLLDDHIIKTQTMRGSPFIKPYE
  2 ( 901)  LEKAMEKMITEWDAVEFVIHSYRETGTFILASVDEIQMLLDDHIIKTQTMRGSPFIKPYE
  3 ( 855)  LEKAMEKMITEWDAVEFVIHSYRETGTFILASVDEIQMLLDDHIIKTQTMRGSPFIKPYE
  4 ( 861)  LEKAMEKMITEWDAVEFVIHSYRETGTFILASVDEIQMLLDDHIIKTQTMRGSPFIKPYE
  5 ( 810)  LEKAMEKMITEWDAVEFVIHSYRETGTFILASVDEIQMLLDDHIIKTQTMRGSPFIKPYE

//
                                      *
  0 ( 961)  KQMREWEGKLLLLQEILDEWLKVQATWLYLEPIFSSPDIMSQMPEEGRRFTAVDKTWRDT
  1 ( 961)  KQMREWEGKLLLLQEILDEWLKVQATWLYLEPIFSSPDIMSQMPEEGRRFTAVDKTWRDI
  2 ( 961)  KQMREWEGKLLLLQEILDEWLKVQATWLYLEPIFSSPDIMSQMPEEGRRFTAVDKTWRDI
  3 ( 915)  KQMREWEGKLLLLQEILDEWLKVQATWLYLEPIFSSPDIMSQMPEEGRRFTAVDKTWRDI
  4 ( 921)  KQMREWEGKLLLLQEILDEWLKVQATWLYLEPIFSSPDIMSQMPEEGRRFTAVDKTWRDI
  5 ( 870)  KQMREWEGKLLLLQEILDEWLKVQATWLYLEPIFSSPDIMSQMPEEGRRFTAVDKTWRDI

//
                                       
  0 ( 1021)  MRSVMQDKHVLTVVTIDRMLERLKKSNELLELILKGLNEYLEKKRLFFPRFFFLSNDELL
  1 ( 1021)  MRSVMQDKHVLTVVTIDRMLERLKKSNELLELILKGLNEYLEKKRLFFPRFFFLSNDELL
  2 ( 1021)  MRSVMQDKHVLTVVTIDRMLERLKKSNELLELILKGLNEYLEKKRLFFPRFFFLSNDELL
  3 ( 975)  MRSVMQDKHVLTVVTIDRMLERLKKSNELLELILKGLNEYLEKKRLFFPRFFFLSNDELL
  4 ( 981)  MRSVMQDKHVLTVVTIDRMLERLKKSNELLELILKGLNEYLEKKRLFFPRFFFLSNDELL
  5 ( 930)  MRSVMQDKHVLTVVTIDRMLERLKKSNELLELILKGLNEYLEKKRLFFPRFFFLSNDELL

//
                                       
  0 ( 1081)  EILSETKDPTRVQPHLKKCFEGIAKVEFTETLDITHMKSSEGEVVELIEIISTAKARGQV
  1 ( 1081)  EILSETKDPTRVQPHLKKCFEGIAKVEFTETLDITHMKSSEGEVVELIEIISTAKARGQV
  2 ( 1081)  EILSETKDPTRVQPHLKKCFEGIAKVEFTETLDITHMKSSEGEVVELIEIISTAKARGQV
  3 ( 1035)  EILSETKDPTRVQPHLKKCFEGIAKVEFTETLDITHMKSSEGEVVELIEIISTAKARGQV
  4 ( 1041)  EILSETKDPTRVQPHLKKCFEGIAKVEFTETLDITHMKSSEGEVVELIEIISTAKARGQV
  5 ( 990)  EILSETKDPTRVQPHLKKCFEGIAKVEFTETLDITHMKSSEGEVVELIEIISTAKARGQV

//
                                       
  0 ( 1141)  EKWLVELERVMINSIHKVTGDATFAYTKYERINWVRDWPGQTVLCVSQIFWTKEVQTAIP
  1 ( 1141)  EKWLVELERVMINSIHKVTGDATFAYTKYERINWVRDWPGQTVLCVSQIFWTKEVQTAIP
  2 ( 1141)  EKWLVELERVMINSIHKVTGDATFAYTKYERINWVRDWPGQTVLCVSQIFWTKEVQTAIP
  3 ( 1095)  EKWLVELERVMINSIHKVTGDATFAYTKYERINWVRDWPGQTVLCVSQIFWTKEVQTAIP
  4 ( 1101)  EKWLVELERVMINSIHKVTGDATFAYTKYERINWVRDWPGQTVLCVSQIFWTKEVQTAIP
  5 ( 1050)  EKWLVELERVMINSIHKVTGDATFAYTKYERINWVRDWPGQTVLCVSQIFWTKEVQTAIP

//
                                       
  0 ( 1201)  MGIKALEQYLKTCNRQIDDIVTLVRGKLSMQNRVTLGALVVLDVHARDVLSSLVKKNISD
  1 ( 1201)  MGIKALEQYLKTCNRQIDDIVTLVRGKLSMQNRVTLGALVVLDVHARDVLSSLVKKNISD
  2 ( 1201)  MGIKALEQYLKTCNRQIDDIVTLVRGKLSMQNRVTLGALVVLDVHARDVLSSLVKKNISD
  3 ( 1155)  MGIKALEQYLKTCNRQIDDIVTLVRGKLSMQNRVTLGALVVLDVHARDVLSSLVKKNISD
  4 ( 1161)  MGIKALEQYLKTCNRQIDDIVTLVRGKLSMQNRVTLGALVVLDVHARDVLSSLVKKNISD
  5 ( 1110)  MGIKALEQYLKTCNRQIDDIVTLVRGKLSMQNRVTLGALVVLDVHARDVLSSLVKKNISD

//
                                       
  0 ( 1261)  DSDFEWLSQLRYYWQENHLETKMINAGLRYGYEYLGNSPRLVITPLTDRCYRTLFGALHL
  1 ( 1261)  DSDFEWLSQLRYYWQENHLETKMINAGLRYGYEYLGNSPRLVITPLTDRCYRTLFGALHL
  2 ( 1261)  DSDFEWLSQLRYYWQENHLETKMINAGLRYGYEYLGNSPRLVITPLTDRCYRTLFGALHL
  3 ( 1215)  DSDFEWLSQLRYYWQENHLETKMINAGLRYGYEYLGNSPRLVITPLTDRCYRTLFGALHL
  4 ( 1221)  DSDFEWLSQLRYYWQENHLETKMINAGLRYGYEYLGNSPRLVITPLTDRCYRTLFGALHL
  5 ( 1170)  DSDFEWLSQLRYYWQENHLETKMINAGLRYGYEYLGNSPRLVITPLTDRCYRTLFGALHL

//
                                       
  0 ( 1321)  HLGGAPEGPAGTGKTETTKDLAKAVAKQCVVFNCSDGLDYLALGKFFKGLLSCGAWACFD
  1 ( 1321)  HLGGAPEGPAGTGKTETTKDLAKAVAKQCVVFNCSDGLDYLALGKFFKGLLSCGAWACFD
  2 ( 1321)  HLGGAPEGPAGTGKTETTKDLAKAVAKQCVVFNCSDGLDYLALGKFFKGLLSCGAWACFD
  3 ( 1275)  HLGGAPEGPAGTGKTETTKDLAKAVAKQCVVFNCSDGLDYLALGKFFKGLLSCGAWACFD
  4 ( 1281)  HLGGAPEGPAGTGKTETTKDLAKAVAKQCVVFNCSDGLDYLALGKFFKGLLSCGAWACFD
  5 ( 1230)  HLGGAPEGPAGTGKTETTKDLAKAVAKQCVVFNCSDGLDYLALGKFFKGLLSCGAWACFD

//
                                       
  0 ( 1381)  EFNRIDLEVLSVVAQQILTIQRGINAGADILMFEGTELKLDPTCAVFITMNPGYAGRSEL
  1 ( 1381)  EFNRIDLEVLSVVAQQILTIQRGINAGADILMFEGTELKLDPTCAVFITMNPGYAGRSEL
  2 ( 1381)  EFNRIDLEVLSVVAQQILTIQRGINAGADILMFEGTELKLDPTCAVFITMNPGYAGRSEL
  3 ( 1335)  EFNRIDLEVLSVVAQQILTIQRGINAGADILMFEGTELKLDPTCAVFITMNPGYAGRSEL
  4 ( 1341)  EFNRIDLEVLSVVAQQILTIQRGINAGADILMFEGTELKLDPTCAVFITMNPGYAGRSEL
  5 ( 1290)  EFNRIDLEVLSVVAQQILTIQRGINAGADILMFEGTELKLDPTCAVFITMNPGYAGRSEL

//
                                       
  0 ( 1441)  PDNLKALFRTVAMMVPDYAMIAEIVLYSCGFVTARPLSVKIVATYRLCSEQLSSQHHYDY
  1 ( 1441)  PDNLKALFRTVAMMVPDYAMIAEIVLYSCGFVTARPLSVKIVATYRLCSEQLSSQHHYDY
  2 ( 1441)  PDNLKALFRTVAMMVPDYAMIAEIVLYSCGFVTARPLSVKIVATYRLCSEQLSSQHHYDY
  3 ( 1395)  PDNLKALFRTVAMMVPDYAMIAEIVLYSCGFVTARPLSVKIVATYRLCSEQLSSQHHYDY
  4 ( 1401)  PDNLKALFRTVAMMVPDYAMIAEIVLYSCGFVTARPLSVKIVATYRLCSEQLSSQHHYDY
  5 ( 1350)  PDNLKALFRTVAMMVPDYAMIAEIVLYSCGFVTARPLSVKIVATYRLCSEQLSSQHHYDY

//
                                       
  0 ( 1501)  GMRAVKSVLTAAGNLKLKYPNENEEILLLRSIIDVNLPKFLSHDLPLFEGITSDLFPGVK
  1 ( 1501)  GMRAVKSVLTAAGNLKLKYPNENEEILLLRSIIDVNLPKFLSHDLPLFEGITSDLFPGVK
  2 ( 1501)  GMRAVKSVLTAAGNLKLKYPNENEEILLLRSIIDVNLPKFLSHDLPLFEGITSDLFPGVK
  3 ( 1455)  GMRAVKSVLTAAGNLKLKYPNENEEILLLRSIIDVNLPKFLSHDLPLFEGITSDLFPGVK
  4 ( 1461)  GMRAVKSVLTAAGNLKLKYPNENEEILLLRSIIDVNLPKFLSHDLPLFEGITSDLFPGVK
  5 ( 1410)  GMRAVKSVLTAAGNLKLKYPNENEEILLLRSIIDVNLPKFLSHDLPLFEGITSDLFPGVK

//
                                       
  0 ( 1561)  LPKPDYNDLLAAIKDNCASMNLQMTAFFSEKILQVYEMMIVRHGFMIVGEPFGGKTSAYR
  1 ( 1561)  LPKPDYNDLLAAIKDNCASMNLQMTAFFSEKILQVYEMMIVRHGFMIVGEPFGGKTSAYR
  2 ( 1561)  LPKPDYNDLLAAIKDNCASMNLQMTAFFSEKILQVYEMMIVRHGFMIVGEPFGGKTSAYR
  3 ( 1515)  LPKPDYNDLLAAIKDNCASMNLQMTAFFSEKILQVYEMMIVRHGFMIVGEPFGGKTSAYR
  4 ( 1521)  LPKPDYNDLLAAIKDNCASMNLQMTAFFSEKILQVYEMMIVRHGFMIVGEPFGGKTSAYR
  5 ( 1470)  LPKPDYNDLLAAIKDNCASMNLQMTAFFSEKILQVYEMMIVRHGFMIVGEPFGGKTSAYR

//
                                       
  0 ( 1621)  VLAGALNDICEKGLMEENKVQITVLNPKSVTMGQLYGQFDSVSHEWSDGVLAVSFRAFAS
  1 ( 1621)  VLAGALNDICEKGLMEENKVQITVLNPKSVTMGQLYGQFDSVSHEWSDGVLAVSFRAFAS
  2 ( 1621)  VLAGALNDICEKGLMEENKVQITVLNPKSVTMGQLYGQFDSVSHEWSDGVLAVSFRAFAS
  3 ( 1575)  VLAGALNDICEKGLMEENKVQITVLNPKSVTMGQLYGQFDSVSHEWSDGVLAVSFRAFAS
  4 ( 1581)  VLAGALNDICEKGLMEENKVQITVLNPKSVTMGQLYGQFDSVSHEWSDGVLAVSFRAFAS
  5 ( 1530)  VLAGALNDICEKGLMEENKVQITVLNPKSVTMGQLYGQFDSVSHEWSDGVLAVSFRAFAS

//
                                       
  0 ( 1681)  SVTPDRKWLIFDGPVDAVWIENMNTVLDDNKKLCLMSGEIIQMSPQMNLIFEPMDLEVAS
  1 ( 1681)  SVTPDRKWLIFDGPVDAVWIENMNTVLDDNKKLCLMSGEIIQMSPQMNLIFEPMDLEVAS
  2 ( 1681)  SVTPDRKWLIFDGPVDAVWIENMNTVLDDNKKLCLMSGEIIQMSPQMNLIFEPMDLEVAS
  3 ( 1635)  SVTPDRKWLIFDGPVDAVWIENMNTVLDDNKKLCLMSGEIIQMSPQMNLIFEPMDLEVAS
  4 ( 1641)  SVTPDRKWLIFDGPVDAVWIENMNTVLDDNKKLCLMSGEIIQMSPQMNLIFEPMDLEVAS
  5 ( 1590)  SVTPDRKWLIFDGPVDAVWIENMNTVLDDNKKLCLMSGEIIQMSPQMNLIFEPMDLEVAS

//
                                       
  0 ( 1741)  PATVSRCGMIYMEPHMLGWRPLMLSWVNLLPASVSVIQKEFIMGLFDRMVPVSVEFIRKH
  1 ( 1741)  PATVSRCGMIYMEPHMLGWRPLMLSWVNLLPASVSVIQKEFIMGLFDRMVPVSVEFIRKH
  2 ( 1741)  PATVSRCGMIYMEPHMLGWRPLMLSWVNLLPASVSVIQKEFIMGLFDRMVPVSVEFIRKH
  3 ( 1695)  PATVSRCGMIYMEPHMLGWRPLMLSWVNLLPASVSVIQKEFIMGLFDRMVPVSVEFIRKH
  4 ( 1701)  PATVSRCGMIYMEPHMLGWRPLMLSWVNLLPASVSVIQKEFIMGLFDRMVPVSVEFIRKH
  5 ( 1650)  PATVSRCGMIYMEPHMLGWRPLMLSWVNLLPASVSVIQKEFIMGLFDRMVPVSVEFIRKH

//
                                       
  0 ( 1801)  TKELSPTSDTNLVRSLMNLIDCFMDDFADEVKLKERNDRETYSLLEGIFLFSLIWSVGAS
  1 ( 1801)  TKELSPTSDTNLVRSLMNLIDCFMDDFADEVKLKERNDRETYSLLEGIFLFSLIWSVGAS
  2 ( 1801)  TKELSPTSDTNLVRSLMNLIDCFMDDFADEVKLKERNDRETYSLLEGIFLFSLIWSVGAS
  3 ( 1755)  TKELSPTSDTNLVRSLMNLIDCFMDDFADEVKLKERNDRETYSLLEGIFLFSLIWSVGAS
  4 ( 1761)  TKELSPTSDTNLVRSLMNLIDCFMDDFADEVKLKERNDRETYSLLEGIFLFSLIWSVGAS
  5 ( 1710)  TKELSPTSDTNLVRSLMNLIDCFMDDFADEVKLKERNDRETYSLLEGIFLFSLIWSVGAS

//
                                       
  0 ( 1861)  CTDDDRLKFNKILRELMESPISDRTRNTFKLQSGTEQTSSKALTVPFPEKGTIYDYQFVT
  1 ( 1861)  CTDDDRLKFNKILRELMESPISDRTRNTFKLQSGTEQTSSKALTVPFPEKGTIYDYQFVT
  2 ( 1861)  CTDDDRLKFNKILRELMESPISDRTRNTFKLQSGTEQTSSKALTVPFPEKGTIYDYQFVT
  3 ( 1815)  CTDDDRLKFNKILRELMESPISDRTRNTFKLQSGTEQTSSKALTVPFPEKGTIYDYQFVT
  4 ( 1821)  CTDDDRLKFNKILRELMESPISDRTRNTFKLQSGTEQTSSKALTVPFPEKGTIYDYQFVT
  5 ( 1770)  CTDDDRLKFNKILRELMESPISDRTRNTFKLQSGTEQTSSKALTVPFPEKGTIYDYQFVT

//
                                       
  0 ( 1921)  EGIGKWEPWIKKLKEAPPIPKDVMFNEIIVPTLDTIRYSALMELLTTHQKPSIFVGPTGT
  1 ( 1921)  EGIGKWEPWIKKLKEAPPIPKDVMFNEIIVPTLDTIRYSALMELLTTHQKPSIFVGPTGT
  2 ( 1921)  EGIGKWEPWIKKLKEAPPIPKDVMFNEIIVPTLDTIRYSALMELLTTHQKPSIFVGPTGT
  3 ( 1875)  EGIGKWEPWIKKLKEAPPIPKDVMFNEIIVPTLDTIRYSALMELLTTHQKPSIFVGPTGT
  4 ( 1881)  EGIGKWEPWIKKLKEAPPIPKDVMFNEIIVPTLDTIRYSALMELLTTHQKPSIFVGPTGT
  5 ( 1830)  EGIGKWEPWIKKLKEAPPIPKDVMFNEIIVPTLDTIRYSALMELLTTHQKPSIFVGPTGT

//
                                       
  0 ( 1981)  GKSVYITNFLLNQLNKEIYKPLLINFSAQTTAAQTQNIVMSKLDKRRKGVFGPPLGKRMV
  1 ( 1981)  GKSVYITNFLLNQLNKEIYKPLLINFSAQTTAAQTQNIVMSKLDKRRKGVFGPPLGKRMV
  2 ( 1981)  GKSVYITNFLLNQLNKEIYKPLLINFSAQTTAAQTQNIVMSKLDKRRKGVFGPPLGKRMV
  3 ( 1935)  GKSVYITNFLLNQLNKEIYKPLLINFSAQTTAAQTQNIVMSKLDKRRKGVFGPPLGKRMV
  4 ( 1941)  GKSVYITNFLLNQLNKEIYKPLLINFSAQTTAAQTQNIVMSKLDKRRKGVFGPPLGKRMV
  5 ( 1890)  GKSVYITNFLLNQLNKEIYKPLLINFSAQTTAAQTQNIVMSKLDKRRKGVFGPPLGKRMV

//
                                       
  0 ( 2041)  VFVDDVNMPAREVYGAQPPIELLRQWLDHWNWYDLKDCSMIKLVDIQIMCAMGPPGGGRN
  1 ( 2041)  VFVDDVNMPAREVYGAQPPIELLRQWLDHWNWYDLKDCSMIKLVDIQIMCAMGPPGGGRN
  2 ( 2041)  VFVDDVNMPAREVYGAQPPIELLRQWLDHWNWYDLKDCSMIKLVDIQIMCAMGPPGGGRN
  3 ( 1995)  VFVDDVNMPAREVYGAQPPIELLRQWLDHWNWYDLKDCSMIKLVDIQIMCAMGPPGGGRN
  4 ( 2001)  VFVDDVNMPAREVYGAQPPIELLRQWLDHWNWYDLKDCSMIKLVDIQIMCAMGPPGGGRN
  5 ( 1950)  VFVDDVNMPAREVYGAQPPIELLRQWLDHWNWYDLKDCSMIKLVDIQIMCAMGPPGGGRN

//
                                       
  0 ( 2101)  PVTPRYMRHFNIITINEFSDKSMYTIFSRILTWHLEICYKFPDEFLDLTTQIVNGTMTLY
  1 ( 2101)  PVTPRYMRHFNIITINEFSDKSMYTIFSRILTWHLEICYKFPDEFLDLTTQIVNGTMTLY
  2 ( 2101)  PVTPRYMRHFNIITINEFSDKSMYTIFSRILTWHLEICYKFPDEFLDLTTQIVNGTMTLY
  3 ( 2055)  PVTPRYMRHFNIITINEFSDKSMYTIFSRILTWHLEICYKFPDEFLDLTTQIVNGTMTLY
  4 ( 2061)  PVTPRYMRHFNIITINEFSDKSMYTIFSRILTWHLEICYKFPDEFLDLTTQIVNGTMTLY
  5 ( 2010)  PVTPRYMRHFNIITINEFSDKSMYTIFSRILTWHLEICYKFPDEFLDLTTQIVNGTMTLY

//
                                       
  0 ( 2161)  KEAMKNLLPTPAKSHYLFNLRDFSRVIQGVCLSRPETTETTEVIKRLWVHEVLRVYYDRL
  1 ( 2161)  KEAMKNLLPTPAKSHYLFNLRDFSRVIQGVCLSRPETTETTEVIKRLWVHEVLRVYYDRL
  2 ( 2161)  KEAMKNLLPTPAKSHYLFNLRDFSRVIQGVCLSRPETTETTEVIKRLWVHEVLRVYYDRL
  3 ( 2115)  KEAMKNLLPTPAKSHYLFNLRDFSRVIQGVCLSRPETTETTEVIKRLWVHEVLRVYYDRL
  4 ( 2121)  KEAMKNLLPTPAKSHYLFNLRDFSRVIQGVCLSRPETTETTEVIKRLWVHEVLRVYYDRL
  5 ( 2070)  KEAMKNLLPTPAKSHYLFNLRDFSRVIQGVCLSRPETTETTEVIKRLWVHEVLRVYYDRL

//
                                       
  0 ( 2221)  LDNTDRSWLINYIQEILRNYMYEDFHELFQRLDFDNDGMVEADDLRSLMFCDFHDPKRED
  1 ( 2221)  LDNTDRSWLINYIQEILRNYMYEDFHELFQRLDFDNDGMVEADDLRSLMFCDFHDPKRED
  2 ( 2221)  LDNTDRSWLINYIQEILRNYMYEDFHELFQRLDFDNDGMVEADDLRSLMFCDFHDPKRED
  3 ( 2175)  LDNTDRSWLINYIQEILRNYMYEDFHELFQRLDFDNDGMVEADDLRSLMFCDFHDPKRED
  4 ( 2181)  LDNTDRSWLINYIQEILRNYMYEDFHELFQRLDFDNDGMVEADDLRSLMFCDFHDPKRED
  5 ( 2130)  LDNTDRSWLINYIQEILRNYMYEDFHELFQRLDFDNDGMVEADDLRSLMFCDFHDPKRED

//
                                       
  0 ( 2281)  TNYREIADVDNLRMIVEIHLEEYNNISKKPMNLVLFRFAIEHISRISRILKQPRSHALLV
  1 ( 2281)  TNYREIADVDNLRMIVEIHLEEYNNISKKPMNLVLFRFAIEHISRISRILKQPRSHALLV
  2 ( 2281)  TNYREIADVDNLRMIVEIHLEEYNNISKKPMNLVLFRFAIEHISRISRILKQPRSHALLV
  3 ( 2235)  TNYREIADVDNLRMIVEIHLEEYNNISKKPMNLVLFRFAIEHISRISRILKQPRSHALLV
  4 ( 2241)  TNYREIADVDNLRMIVEIHLEEYNNISKKPMNLVLFRFAIEHISRISRILKQPRSHALLV
  5 ( 2190)  TNYREIADVDNLRMIVEIHLEEYNNISKKPMNLVLFRFAIEHISRISRILKQPRSHALLV

//
                                       
  0 ( 2341)  GVGGSGRQSVTRLAAHMADYSVFQVEISKGYDTTEWHEDLKVILRKCAEGEMQGVFLFTD
  1 ( 2341)  GVGGSGRQSVTRLAAHMADYSVFQVEISKGYDTTEWHEDLKVILRKCAEGEMQGVFLFTD
  2 ( 2341)  GVGGSGRQSVTRLAAHMADYSVFQVEISKGYDTTEWHEDLKVILRKCAEGEMQGVFLFTD
  3 ( 2295)  GVGGSGRQSVTRLAAHMADYSVFQVEISKGYDTTEWHEDLKVILRKCAEGEMQGVFLFTD
  4 ( 2301)  GVGGSGRQSVTRLAAHMADYSVFQVEISKGYDTTEWHEDLKVILRKCAEGEMQGVFLFTD
  5 ( 2250)  GVGGSGRQSVTRLAAHMADYSVFQVEISKGYDTTEWHEDLKVILRKCAEGEMQGVFLFTD

//
                                       
  0 ( 2401)  TQIKEESFLEDVSNLLNAGEIPNLFALDEKQEICDKMRQLDRQRDKTKQTDGSPIALFNM
  1 ( 2401)  TQIKEESFLEDVSNLLNAGEIPNLFALDEKQEICDKMRQLDRQRDKTKQTDGSPIALFNM
  2 ( 2401)  TQIKEESFLEDVSNLLNAGEIPNLFALDEKQEICDKMRQLDRQRDKTKQTDGSPIALFNM
  3 ( 2355)  TQIKEESFLEDVSNLLNAGEIPNLFALDEKQEICDKMRQLDRQRDKTKQTDGSPIALFNM
  4 ( 2361)  TQIKEESFLEDVSNLLNAGEIPNLFALDEKQEICDKMRQLDRQRDKTKQTDGSPIALFNM
  5 ( 2310)  TQIKEESFLEDVSNLLNAGEIPNLFALDEKQEICDKMRQLDRQRDKTKQTDGSPIALFNM

//
                                       
  0 ( 2461)  FIDHCRSQLHVVLAMSPIGDAFRNRLRKFPALVNCCTIDWFQSWPEDALQAVASRFLEEI
  1 ( 2461)  FIDHCRSQLHVVLAMSPIGDAFRNRLRKFPALVNCCTIDWFQSWPEDALQAVASRFLEEI
  2 ( 2461)  FIDHCRSQLHVVLAMSPIGDAFRNRLRKFPALVNCCTIDWFQSWPEDALQAVASRFLEEI
  3 ( 2415)  FIDHCRSQLHVVLAMSPIGDAFRNRLRKFPALVNCCTIDWFQSWPEDALQAVASRFLEEI
  4 ( 2421)  FIDHCRSQLHVVLAMSPIGDAFRNRLRKFPALVNCCTIDWFQSWPEDALQAVASRFLEEI
  5 ( 2370)  FIDHCRSQLHVVLAMSPIGDAFRNRLRKFPALVNCCTIDWFQSWPEDALQAVASRFLEEI

//
                                       
  0 ( 2521)  EMSEEIRDGCIDMCKSFHTSTIDLSKSFFVELQRYNYVTPTSYLELISTFKLLLEKKRSE
  1 ( 2521)  EMSEEIRDGCIDMCKSFHTSTIDLSKSFFVELQRYNYVTPTSYLELISTFKLLLEKKRSE
  2 ( 2521)  EMSEEIRDGCIDMCKSFHTSTIDLSKSFFVELQRYNYVTPTSYLELISTFKLLLEKKRSE
  3 ( 2475)  EMSEEIRDGCIDMCKSFHTSTIDLSKSFFVELQRYNYVTPTSYLELISTFKLLLEKKRSE
  4 ( 2481)  EMSEEIRDGCIDMCKSFHTSTIDLSKSFFVELQRYNYVTPTSYLELISTFKLLLEKKRSE
  5 ( 2430)  EMSEEIRDGCIDMCKSFHTSTIDLSKSFFVELQRYNYVTPTSYLELISTFKLLLEKKRSE

//
                                       
  0 ( 2581)  VMKMKKRYEVGLEKLDSASSQVATMQMELEALHPQLKVASKEVDEMMIMIEKESVEVAKT
  1 ( 2581)  VMKMKKRYEVGLEKLDSASSQVATMQMELEALHPQLKVASKEVDEMMIMIEKESVEVAKT
  2 ( 2581)  VMKMKKRYEVGLEKLDSASSQVATMQMELEALHPQLKVASKEVDEMMIMIEKESVEVAKT
  3 ( 2535)  VMKMKKRYEVGLEKLDSASSQVATMQMELEALHPQLKVASKEVDEMMIMIEKESVEVAKT
  4 ( 2541)  VMKMKKRYEVGLEKLDSASSQVATMQMELEALHPQLKVASKEVDEMMIMIEKESVEVAKT
  5 ( 2490)  VMKMKKRYEVGLEKLDSASSQVATMQMELEALHPQLKVASKEVDEMMIMIEKESVEVAKT

//
                                       
  0 ( 2641)  EKIVKADETIANEQAMASKAIKDECDADLAGALPILESALAALDTLTAQDITVVKSMKSP
  1 ( 2641)  EKIVKADETIANEQAMASKAIKDECDADLAGALPILESALAALDTLTAQDITVVKSMKSP
  2 ( 2641)  EKIVKADETIANEQAMASKAIKDECDADLAGALPILESALAALDTLTAQDITVVKSMKSP
  3 ( 2595)  EKIVKADETIANEQAMASKAIKDECDADLAGALPILESALAALDTLTAQDITVVKSMKSP
  4 ( 2601)  EKIVKADETIANEQAMASKAIKDECDADLAGALPILESALAALDTLTAQDITVVKSMKSP
  5 ( 2550)  EKIVKADETIANEQAMASKAIKDECDADLAGALPILESALAALDTLTAQDITVVKSMKSP

//
                                       
  0 ( 2701)  PAGVKLVMEAICILKGIKADKIPDPTGSGKKIEDFWGPAKRLLGDMRFLQSLHEYDKDNI
  1 ( 2701)  PAGVKLVMEAICILKGIKADKIPDPTGSGKKIEDFWGPAKRLLGDMRFLQSLHEYDKDNI
  2 ( 2701)  PAGVKLVMEAICILKGIKADKIPDPTGSGKKIEDFWGPAKRLLGDMRFLQSLHEYDKDNI
  3 ( 2655)  PAGVKLVMEAICILKGIKADKIPDPTGSGKKIEDFWGPAKRLLGDMRFLQSLHEYDKDNI
  4 ( 2661)  PAGVKLVMEAICILKGIKADKIPDPTGSGKKIEDFWGPAKRLLGDMRFLQSLHEYDKDNI
  5 ( 2610)  PAGVKLVMEAICILKGIKADKIPDPTGSGKKIEDFWGPAKRLLGDMRFLQSLHEYDKDNI

//
                                       
  0 ( 2761)  PPAYMNIIRKNYIPNPDFVPEKIRNASTAAEGLCKWVIAMDSYDKVAKIVAPKKIKLAAA
  1 ( 2761)  PPAYMNIIRKNYIPNPDFVPEKIRNASTAAEGLCKWVIAMDSYDKVAKIVAPKKIKLAAA
  2 ( 2761)  PPAYMNIIRKNYIPNPDFVPEKIRNASTAAEGLCKWVIAMDSYDKVAKIVAPKKIKLAAA
  3 ( 2715)  PPAYMNIIRKNYIPNPDFVPEKIRNASTAAEGLCKWVIAMDSYDKVAKIVAPKKIKLAAA
  4 ( 2721)  PPAYMNIIRKNYIPNPDFVPEKIRNASTAAEGLCKWVIAMDSYDKVAKIVAPKKIKLAAA
  5 ( 2670)  PPAYMNIIRKNYIPNPDFVPEKIRNASTAAEGLCKWVIAMDSYDKVAKIVAPKKIKLAAA

//
                                       
  0 ( 2821)  EGELKIAMDGLRKKQAALKEVQDKLARLQDTLELNKQKKADLENQVDLCSKKLERAEQLI
  1 ( 2821)  EGELKIAMDGLRKKQAALKEVQDKLARLQDTLELNKQKKADLENQVDLCSKKLERAEQLI
  2 ( 2821)  EGELKIAMDGLRKKQAALKEVQDKLARLQDTLELNKQKKADLENQVDLCSKKLERAEQLI
  3 ( 2775)  EGELKIAMDGLRKKQAALKEVQDKLARLQDTLELNKQKKADLENQVDLCSKKLERAEQLI
  4 ( 2781)  EGELKIAMDGLRKKQAALKEVQDKLARLQDTLELNKQKKADLENQVDLCSKKLERAEQLI
  5 ( 2730)  EGELKIAMDGLRKKQAALKEVQDKLARLQDTLELNKQKKADLENQVDLCSKKLERAEQLI

//
                                       
  0 ( 2881)  GGLGGEKTRWSHTALELGQLYINLTGDILISSGVVAYLGAFTSTYRQNQTKEWTTLCKGR
  1 ( 2881)  GGLGGEKTRWSHTALELGQLYINLTGDILISSGVVAYLGAFTSTYRQNQTKEWTTLCKGR
  2 ( 2881)  GGLGGEKTRWSHTALELGQLYINLTGDILISSGVVAYLGAFTSTYRQNQTKEWTTLCKGR
  3 ( 2835)  GGLGGEKTRWSHTALELGQLYINLTGDILISSGVVAYLGAFTSTYRQNQTKEWTTLCKGR
  4 ( 2841)  GGLGGEKTRWSHTALELGQLYINLTGDILISSGVVAYLGAFTSTYRQNQTKEWTTLCKGR
  5 ( 2790)  GGLGGEKTRWSHTALELGQLYINLTGDILISSGVVAYLGAFTSTYRQNQTKEWTTLCKGR

//
                                       
  0 ( 2941)  DIPCSDDCSLMGTLGEAVTIRTWNIAGLPSDSFSIDNGIIIMNARRWPLMIDPQSQANKW
  1 ( 2941)  DIPCSDDCSLMGTLGEAVTIRTWNIAGLPSDSFSIDNGIIIMNARRWPLMIDPQSQANKW
  2 ( 2941)  DIPCSDDCSLMGTLGEAVTIRTWNIAGLPSDSFSIDNGIIIMNARRWPLMIDPQSQANKW
  3 ( 2895)  DIPCSDDCSLMGTLGEAVTIRTWNIAGLPSDSFSIDNGIIIMNARRWPLMIDPQSQANKW
  4 ( 2901)  DIPCSDDCSLMGTLGEAVTIRTWNIAGLPSDSFSIDNGIIIMNARRWPLMIDPQSQANKW
  5 ( 2850)  DIPCSDDCSLMGTLGEAVTIRTWNIAGLPSDSFSIDNGIIIMNARRWPLMIDPQSQANKW

//
                                       
  0 ( 3001)  IKNMEKANSLYVIKLSEPDYVRTLENCIQFGTPVLLENVGEELDPILEPLLLKQTFKQGG
  1 ( 3001)  IKNMEKANSLYVIKLSEPDYVRTLENCIQFGTPVLLENVGEELDPILEPLLLKQTFKQGG
  2 ( 3001)  IKNMEKANSLYVIKLSEPDYVRTLENCIQFGTPVLLENVGEELDPILEPLLLKQTFKQGG
  3 ( 2955)  IKNMEKANSLYVIKLSEPDYVRTLENCIQFGTPVLLENVGEELDPILEPLLLKQTFKQGG
  4 ( 2961)  IKNMEKANSLYVIKLSEPDYVRTLENCIQFGTPVLLENVGEELDPILEPLLLKQTFKQGG
  5 ( 2910)  IKNMEKANSLYVIKLSEPDYVRTLENCIQFGTPVLLENVGEELDPILEPLLLKQTFKQGG

//
                                       
  0 ( 3061)  STCIRLGDSTIEYAPDFRFYITTKLRNPHYLPETSVKVTLLNFMITPEGMQDQLLGIVVA
  1 ( 3061)  STCIRLGDSTIEYAPDFRFYITTKLRNPHYLPETSVKVTLLNFMITPEGMQDQLLGIVVA
  2 ( 3061)  STCIRLGDSTIEYAPDFRFYITTKLRNPHYLPETSVKVTLLNFMITPEGMQDQLLGIVVA
  3 ( 3015)  STCIRLGDSTIEYAPDFRFYITTKLRNPHYLPETSVKVTLLNFMITPEGMQDQLLGIVVA
  4 ( 3021)  STCIRLGDSTIEYAPDFRFYITTKLRNPHYLPETSVKVTLLNFMITPEGMQDQLLGIVVA
  5 ( 2970)  STCIRLGDSTIEYAPDFRFYITTKLRNPHYLPETSVKVTLLNFMITPEGMQDQLLGIVVA

//
                                       
  0 ( 3121)  QERPDLEEEKQALILQGAENKRQLKEIEDKILEVLSSSEGNILEDETAIKILSSSKALAN
  1 ( 3121)  QERPDLEEEKQALILQGAENKRQLKEIEDKILEVLSSSEGNILEDETAIKILSSSKALAN
  2 ( 3121)  QERPDLEEEKQALILQGAENKRQLKEIEDKILEVLSSSEGNILEDETAIKILSSSKALAN
  3 ( 3075)  QERPDLEEEKQALILQGAENKRQLKEIEDKILEVLSSSEGNILEDETAIKILSSSKALAN
  4 ( 3081)  QERPDLEEEKQALILQGAENKRQLKEIEDKILEVLSSSEGNILEDETAIKILSSSKALAN
  5 ( 3030)  QERPDLEEEKQALILQGAENKRQLKEIEDKILEVLSSSEGNILEDETAIKILSSSKALAN

//
                                       
  0 ( 3181)  EISQKQEVAEETEKKIDTTRMGYRPIAIHSSILFFSLADLANIEPMYQYSLTWFINLFIL
  1 ( 3181)  EISQKQEVAEETEKKIDTTRMGYRPIAIHSSILFFSLADLANIEPMYQYSLTWFINLFIL
  2 ( 3181)  EISQKQEVAEETEKKIDTTRMGYRPIAIHSSILFFSLADLANIEPMYQYSLTWFINLFIL
  3 ( 3135)  EISQKQEVAEETEKKIDTTRMGYRPIAIHSSILFFSLADLANIEPMYQYSLTWFINLFIL
  4 ( 3141)  EISQKQEVAEETEKKIDTTRMGYRPIAIHSSILFFSLADLANIEPMYQYSLTWFINLFIL
  5 ( 3090)  EISQKQEVAEETEKKIDTTRMGYRPIAIHSSILFFSLADLANIEPMYQYSLTWFINLFIL

//
                                       
  0 ( 3241)  SIENSEKSEILAKRLQILKDHFTYSLYVNVCRSLFEKDKLLFSFCLTINLLLHERAINKA
  1 ( 3241)  SIENSEKSEILAKRLQILKDHFTYSLYVNVCRSLFEKDKLLFSFCLTINLLLHERAINKA
  2 ( 3241)  SIENSEKSEILAKRLQILKDHFTYSLYVNVCRSLFEKDKLLFSFCLTINLLLHERAINKA
  3 ( 3195)  SIENSEKSEILAKRLQILKDHFTYSLYVNVCRSLFEKDKLLFSFCLTINLLLHERAINKA
  4 ( 3201)  SIENSEKSEILAKRLQILKDHFTYSLYVNVCRSLFEKDKLLFSFCLTINLLLHERAINKA
  5 ( 3150)  SIENSEKSEILAKRLQILKDHFTYSLYVNVCRSLFEKDKLLFSFCLTINLLLHERAINKA

//
                  *                     
  0 ( 3301)  EWRFLLTGGIGLDNPYANPCTWLPQKSWDEICRLDDLPAFKTIRREFMRLKDGWKKVYDS
  1 ( 3301)  EWRFLLTGGIGLDNPYANLCTWLPQKSWDEICRLDDLPAFKTIRREFMRLKDGWKKVYDS
  2 ( 3301)  EWRFLLTGGIGLDNPYANLCTWLPQKSWDEICRLDDLPAFKTIRREFMRLKDGWKKVYDS
  3 ( 3255)  EWRFLLTGGIGLDNPYANLCTWLPQKSWDEICRLDDLPAFKTIRREFMRLKDGWKKVYDS
  4 ( 3261)  EWRFLLTGGIGLDNPYANLCTWLPQKSWDEICRLDDLPAFKTIRREFMRLKDGWKKVYDS
  5 ( 3210)  EWRFLLTGGIGLDNPYANLCTWLPQKSWDEICRLDDLPAFKTIRREFMRLKDGWKKVYDS

//
                                       
  0 ( 3361)  LEPHHEVFPEEWEDKANEFQRMLIIRCLRPDKVIPMLQEFIINRLGRAFIEPPPFDLAKA
  1 ( 3361)  LEPHHEVFPEEWEDKANEFQRMLIIRCLRPDKVIPMLQEFIINRLGRAFIEPPPFDLAKA
  2 ( 3361)  LEPHHEVFPEEWEDKANEFQRMLIIRCLRPDKVIPMLQEFIINRLGRAFIEPPPFDLAKA
  3 ( 3315)  LEPHHEVFPEEWEDKANEFQRMLIIRCLRPDKVIPMLQEFIINRLGRAFIEPPPFDLAKA
  4 ( 3321)  LEPHHEVFPEEWEDKANEFQRMLIIRCLRPDKVIPMLQEFIINRLGRAFIEPPPFDLAKA
  5 ( 3270)  LEPHHEVFPEEWEDKANEFQRMLIIRCLRPDKVIPMLQEFIINRLGRAFIEPPPFDLAKA

//
                                       
  0 ( 3421)  FGDSNCCAPLIFVLSPGADPMAALLKFADDQGYGGSKLSSLSLGQGQGPIAMKMLEKAVK
  1 ( 3421)  FGDSNCCAPLIFVLSPGADPMAALLKFADDQGYGGSKLSSLSLGQGQGPIAMKMLEKAVK
  2 ( 3421)  FGDSNCCAPLIFVLSPGADPMAALLKFADDQGYGGSKLSSLSLGQGQGPIAMKMLEKAVK
  3 ( 3375)  FGDSNCCAPLIFVLSPGADPMAALLKFADDQGYGGSKLSSLSLGQGQGPIAMKMLEKAVK
  4 ( 3381)  FGDSNCCAPLIFVLSPGADPMAALLKFADDQGYGGSKLSSLSLGQGQGPIAMKMLEKAVK
  5 ( 3330)  FGDSNCCAPLIFVLSPGADPMAALLKFADDQGYGGSKLSSLSLGQGQGPIAMKMLEKAVK

//
                                       
  0 ( 3481)  EGTWVVLQNCHLATSWMPTLEKVCEELSPESTHPDFRMWLTSYPSPNFPVSVLQNGVKMT
  1 ( 3481)  EGTWVVLQNCHLATSWMPTLEKVCEELSPESTHPDFRMWLTSYPSPNFPVSVLQNGVKMT
  2 ( 3481)  EGTWVVLQNCHLATSWMPTLEKVCEELSPESTHPDFRMWLTSYPSPNFPVSVLQNGVKMT
  3 ( 3435)  EGTWVVLQNCHLATSWMPTLEKVCEELSPESTHPDFRMWLTSYPSPNFPVSVLQNGVKMT
  4 ( 3441)  EGTWVVLQNCHLATSWMPTLEKVCEELSPESTHPDFRMWLTSYPSPNFPVSVLQNGVKMT
  5 ( 3390)  EGTWVVLQNCHLATSWMPTLEKVCEELSPESTHPDFRMWLTSYPSPNFPVSVLQNGVKMT

//
                                       
  0 ( 3541)  NEAPKGLRANIIRSYLMDPISDPEFFGSCKKPEEFKKLLYGLCFFHALVQERRKFGPLGW
  1 ( 3541)  NEAPKGLRANIIRSYLMDPISDPEFFGSCKKPEEFKKLLYGLCFFHALVQERRKFGPLGW
  2 ( 3541)  NEAPKGLRANIIRSYLMDPISDPEFFGSCKKPEEFKKLLYGLCFFHALVQERRKFGPLGW
  3 ( 3495)  NEAPKGLRANIIRSYLMDPISDPEFFGSCKKPEEFKKLLYGLCFFHALVQERRKFGPLGW
  4 ( 3501)  NEAPKGLRANIIRSYLMDPISDPEFFGSCKKPEEFKKLLYGLCFFHALVQERRKFGPLGW
  5 ( 3450)  NEAPKGLRANIIRSYLMDPISDPEFFGSCKKPEEFKKLLYGLCFFHALVQERRKFGPLGW

//
                                       
  0 ( 3601)  NIPYEFNETDLRISVQQLHMFLNQYEELPYEALRYMTGECNYGGRVTDDWDRRTLRSILN
  1 ( 3601)  NIPYEFNETDLRISVQQLHMFLNQYEELPYEALRYMTGECNYGGRVTDDWDRRTLRSILN
  2 ( 3601)  NIPYEFNETDLRISVQQLHMFLNQYEELPYEALRYMTGECNYGGRVTDDWDRRTLRSILN
  3 ( 3555)  NIPYEFNETDLRISVQQLHMFLNQYEELPYEALRYMTGECNYGGRVTDDWDRRTLRSILN
  4 ( 3561)  NIPYEFNETDLRISVQQLHMFLNQYEELPYEALRYMTGECNYGGRVTDDWDRRTLRSILN
  5 ( 3510)  NIPYEFNETDLRISVQQLHMFLNQYEELPYEALRYMTGECNYGGRVTDDWDRRTLRSILN

//
                                       
  0 ( 3661)  KFFNPELVENSDYKFDSSGIYFVPPSGDHKSYIEYTKTLPLTPAPEIFGMNANADITKDQ
  1 ( 3661)  KFFNPELVENSDYKFDSSGIYFVPPSGDHKSYIEYTKTLPLTPAPEIFGMNANADITKDQ
  2 ( 3661)  KFFNPELVENSDYKFDSSGIYFVPPSGDHKSYIEYTKTLPLTPAPEIFGMNANADITKDQ
  3 ( 3615)  KFFNPELVENSDYKFDSSGIYFVPPSGDHKSYIEYTKTLPLTPAPEIFGMNANADITKDQ
  4 ( 3621)  KFFNPELVENSDYKFDSSGIYFVPPSGDHKSYIEYTKTLPLTPAPEIFGMNANADITKDQ
  5 ( 3570)  KFFNPELVENSDYKFDSSGIYFVPPSGDHKSYIEYTKTLPLTPAPEIFGMNANADITKDQ

//
                                       
  0 ( 3721)  SETQLLFDNILLTQSRSAGAGAKSSDEVVNEVASDILGKLPNNFDIEAAMRRYPTTYTQS
  1 ( 3721)  SETQLLFDNILLTQSRSAGAGAKSSDEVVNEVASDILGKLPNNFDIEAAMRRYPTTYTQS
  2 ( 3721)  SETQLLFDNILLTQSRSAGAGAKSSDEVVNEVASDILGKLPNNFDIEAAMRRYPTTYTQS
  3 ( 3675)  SETQLLFDNILLTQSRSAGAGAKSSDEVVNEVASDILGKLPNNFDIEAAMRRYPTTYTQS
  4 ( 3681)  SETQLLFDNILLTQSRSAGAGAKSSDEVVNEVASDILGKLPNNFDIEAAMRRYPTTYTQS
  5 ( 3630)  SETQLLFDNILLTQSRSAGAGAKSSDEVVNEVASDILGKLPNNFDIEAAMRRYPTTYTQS

//
                                       
  0 ( 3781)  MNTVLVQEMGRFNKLLKTIRDSCVNIQKAIKGLAVMSTDLEEVVSSILNVKIPEMWMGKS
  1 ( 3781)  MNTVLVQEMGRFNKLLKTIRDSCVNIQKAIKGLAVMSTDLEEVVSSILNVKIPEMWMGKS
  2 ( 3781)  MNTVLVQEMGRFNKLLKTIRDSCVNIQKAIKGLAVMSTDLEEVVSSILNVKIPEMWMGKS
  3 ( 3735)  MNTVLVQEMGRFNKLLKTIRDSCVNIQKAIKGLAVMSTDLEEVVSSILNVKIPEMWMGKS
  4 ( 3741)  MNTVLVQEMGRFNKLLKTIRDSCVNIQKAIKGLAVMSTDLEEVVSSILNVKIPEMWMGKS
  5 ( 3690)  MNTVLVQEMGRFNKLLKTIRDSCVNIQKAIKGLAVMSTDLEEVVSSILNVKIPEMWMGKS

//
                                       
  0 ( 3841)  YPSLKPLGSYVNDFLARLKFLQQWYEVGPPPVFWLSGFFFTQAFLTGAQQNYARKYTIPI
  1 ( 3841)  YPSLKPLGSYVNDFLARLKFLQQWYEVGPPPVFWLSGFFFTQAFLTGAQQNYARKYTIPI
  2 ( 3841)  YPSLKPLGSYVNDFLARLKFLQQWYEVGPPPVFWLSGFFFTQAFLTGAQQNYARKYTIPI
  3 ( 3795)  YPSLKPLGSYVNDFLARLKFLQQWYEVGPPPVFWLSGFFFTQAFLTGAQQNYARKYTIPI
  4 ( 3801)  YPSLKPLGSYVNDFLARLKFLQQWYEVGPPPVFWLSGFFFTQAFLTGAQQNYARKYTIPI
  5 ( 3750)  YPSLKPLGSYVNDFLARLKFLQQWYEVGPPPVFWLSGFFFTQAFLTGAQQNYARKYTIPI

//
                                       
  0 ( 3901)  DLLGFDYEVMEDKEYKHPPEDGVFIHGLFLDGASWNRKIKKLAESHPKILYDTVPVMWLK
  1 ( 3901)  DLLGFDYEVMEDKEYKHPPEDGVFIHGLFLDGASWNRKIKKLAESHPKILYDTVPVMWLK
  2 ( 3901)  DLLGFDYEVMEDKEYKHPPEDGVFIHGLFLDGASWNRKIKKLAESHPKILYDTVPVMWLK
  3 ( 3855)  DLLGFDYEVMEDKEYKHPPEDGVFIHGLFLDGASWNRKIKKLAESHPKILYDTVPVMWLK
  4 ( 3861)  DLLGFDYEVMEDKEYKHPPEDGVFIHGLFLDGASWNRKIKKLAESHPKILYDTVPVMWLK
  5 ( 3810)  DLLGFDYEVMEDKEYKHPPEDGVFIHGLFLDGASWNRKIKKLAESHPKILYDTVPVMWLK

//
                                       
  0 ( 3961)  PCKRADIPKRPSYVAPLYKTSERRGVLSTTGHSTNFVIAMTLPSDQPKEHWIGRGVALLC
  1 ( 3961)  PCKRADIPKRPSYVAPLYKTSERRGVLSTTGHSTNFVIAMTLPSDQPKEHWIGRGVALLC
  2 ( 3961)  PCKRADIPKRPSYVAPLYKTSERRGVLSTTGHSTNFVIAMTLPSDQPKEHWIGRGVALLC
  3 ( 3915)  PCKRADIPKRPSYVAPLYKTSERRGVLSTTGHSTNFVIAMTLPSDQPKEHWIGRGVALLC
  4 ( 3921)  PCKRADIPKRPSYVAPLYKTSERRGVLSTTGHSTNFVIAMTLPSDQPKEHWIGRGVALLC
  5 ( 3870)  PCKRADIPKRPSYVAPLYKTSERRGVLSTTGHSTNFVIAMTLPSDQPKEHWIGRGVALLC

//
           
  0 ( 4021)  QLNS
  1 ( 4021)  QLNS
  2 ( 4021)  QLNS
  3 ( 3975)  QLNS
  4 ( 3981)  QLNS
  5 ( 3930)  QLNS

//
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com