Multiple alignment for pF1KE2354
Check alignment(s).
# 0  Query: pF1KE2354, 3224 aa
# 1  NP_006258(OMIM:601181,608033)  (3224 aa)
# 2  XP_005264061(OMIM:601181,608033)  (3232 aa)
# 3  XP_016860112(OMIM:601181,608033)  (2807 aa)
# 4  XP_005264060(OMIM:601181,608033)  (3250 aa)
# 5  XP_005264059(OMIM:601181,608033)  (3258 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to  q_ali/q_len%
  1  0     21603 100.0     1  3224    100.0
  2  0     21577  99.8     1  3232    100.0
  3  0     18497  98.8     1  2797    85.9
  4  0     21541  99.2     1  3250    100.0
  5  0     21503  99.0     1  3256    99.9

//
                                       
  0 (  1)  MRRSKADVERYIASVQGSTPSPRQKSMKGFYFAKLYYEAKEYDLAKKYICTYINVQERDP
  1 (  1)  MRRSKADVERYIASVQGSTPSPRQKSMKGFYFAKLYYEAKEYDLAKKYICTYINVQERDP
  2 (  1)  MRRSKADVERYIASVQGSTPSPRQKSMKGFYFAKLYYEAKEYDLAKKYICTYINVQERDP
  3 (  1)  MRRSKADVERYIASVQGSTPSPRQKSMKGFYFAKLYYEAKEYDLAKKYICTYINVQERDP
  4 (  1)  MRRSKADVERYIASVQGSTPSPRQKSMKGFYFAKLYYEAKEYDLAKKYICTYINVQERDP
  5 (  1)  MRRSKADVERYIASVQGSTPSPRQKSMKGFYFAKLYYEAKEYDLAKKYICTYINVQERDP

//
                                       
  0 (  61)  KAHRFLGLLYELEENTDKAVECYRRSVELNPTQKDLVLKIAELLCKNDVTDGRAKYWLER
  1 (  61)  KAHRFLGLLYELEENTDKAVECYRRSVELNPTQKDLVLKIAELLCKNDVTDGRAKYWLER
  2 (  61)  KAHRFLGLLYELEENTDKAVECYRRSVELNPTQKDLVLKIAELLCKNDVTDGRAKYWLER
  3 (  61)  KAHRFLGLLYELEENTDKAVECYRRSVELNPTQKDLVLKIAELLCKNDVTDGRAKYWLER
  4 (  61)  KAHRFLGLLYELEENTDKAVECYRRSVELNPTQKDLVLKIAELLCKNDVTDGRAKYWLER
  5 (  61)  KAHRFLGLLYELEENTDKAVECYRRSVELNPTQKDLVLKIAELLCKNDVTDGRAKYWLER

//
                                       
  0 ( 121)  AAKLFPGSPAIYKLKEQLLDCEGEDGWNKLFDLIQSELYVRPDDVHVNIRLVEVYRSTKR
  1 ( 121)  AAKLFPGSPAIYKLKEQLLDCEGEDGWNKLFDLIQSELYVRPDDVHVNIRLVEVYRSTKR
  2 ( 121)  AAKLFPGSPAIYKLKEQLLDCEGEDGWNKLFDLIQSELYVRPDDVHVNIRLVEVYRSTKR
  3 ( 121)  AAKLFPGSPAIYKLKEQLLDCEGEDGWNKLFDLIQSELYVRPDDVHVNIRLVEVYRSTKR
  4 ( 121)  AAKLFPGSPAIYKLKEQLLDCEGEDGWNKLFDLIQSELYVRPDDVHVNIRLVEVYRSTKR
  5 ( 121)  AAKLFPGSPAIYKLKEQLLDCEGEDGWNKLFDLIQSELYVRPDDVHVNIRLVEVYRSTKR

//
                                       
  0 ( 181)  LKDAVAHCHEAERNIALRSSLEWNSCVVQTLKEYLESLQCLESDKSDWRATNTDLLLAYA
  1 ( 181)  LKDAVAHCHEAERNIALRSSLEWNSCVVQTLKEYLESLQCLESDKSDWRATNTDLLLAYA
  2 ( 181)  LKDAVAHCHEAERNIALRSSLEWNSCVVQTLKEYLESLQCLESDKSDWRATNTDLLLAYA
  3 ( 181)  LKDAVAHCHEAERNIALRSSLEWNSCVVQTLKEYLESLQCLESDKSDWRATNTDLLLAYA
  4 ( 181)  LKDAVAHCHEAERNIALRSSLEWNSCVVQTLKEYLESLQCLESDKSDWRATNTDLLLAYA
  5 ( 181)  LKDAVAHCHEAERNIALRSSLEWNSCVVQTLKEYLESLQCLESDKSDWRATNTDLLLAYA

//
                                       
  0 ( 241)  NLMLLTLSTRDVQESRELLQSFDSALQSVKSLGGNDELSATFLEMKGHFYMHAGSLLLKM
  1 ( 241)  NLMLLTLSTRDVQESRELLQSFDSALQSVKSLGGNDELSATFLEMKGHFYMHAGSLLLKM
  2 ( 241)  NLMLLTLSTRDVQESRELLQSFDSALQSVKSLGGNDELSATFLEMKGHFYMHAGSLLLKM
  3 ( 241)  NLMLLTLSTRDVQESRELLQSFDSALQSVKSLGGNDELSATFLEMKGHFYMHAGSLLLKM
  4 ( 241)  NLMLLTLSTRDVQESRELLQSFDSALQSVKSLGGNDELSATFLEMKGHFYMHAGSLLLKM
  5 ( 241)  NLMLLTLSTRDVQESRELLQSFDSALQSVKSLGGNDELSATFLEMKGHFYMHAGSLLLKM

//
                                       
  0 ( 301)  GQHSSNVQWRALSELAALCYLIAFQVPRPKIKLIKGEAGQNLLEMMACDRLSQSGHMLLN
  1 ( 301)  GQHSSNVQWRALSELAALCYLIAFQVPRPKIKLIKGEAGQNLLEMMACDRLSQSGHMLLN
  2 ( 301)  GQHSSNVQWRALSELAALCYLIAFQVPRPKIKLIKGEAGQNLLEMMACDRLSQSGHMLLN
  3 ( 301)  GQHSSNVQWRALSELAALCYLIAFQVPRPKIKLIKGEAGQNLLEMMACDRLSQSGHMLLN
  4 ( 301)  GQHSSNVQWRALSELAALCYLIAFQVPRPKIKLIKGEAGQNLLEMMACDRLSQSGHMLLN
  5 ( 301)  GQHSSNVQWRALSELAALCYLIAFQVPRPKIKLIKGEAGQNLLEMMACDRLSQSGHMLLN

//
                                       
  0 ( 361)  LSRGKQDFLKEIVETFANKSGQSALYDALFSSQSPKDTSFLGSDDIGNIDVREPELEDLT
  1 ( 361)  LSRGKQDFLKEIVETFANKSGQSALYDALFSSQSPKDTSFLGSDDIGNIDVREPELEDLT
  2 ( 361)  LSRGKQDFLKEIVETFANKSGQSALYDALFSSQSPKDTSFLGSDDIGNIDVREPELEDLT
  3 ( 361)  LSRGKQDFLKEIVETFANKSGQSALYDALFSSQSPKDTSFLGSDDIGNIDVREPELEDLT
  4 ( 361)  LSRGKQDFLKEIVETFANKSGQSALYDALFSSQSPKDTSFLGSDDIGNIDVREPELEDLT
  5 ( 361)  LSRGKQDFLKEIVETFANKSGQSALYDALFSSQSPKDTSFLGSDDIGNIDVREPELEDLT

//
                                       
  0 ( 421)  RYDVGAIRAHNGSLQHLTWLGLQWNSLPALPGIRKWLKQLFHHLPHETSRLETNAPESIC
  1 ( 421)  RYDVGAIRAHNGSLQHLTWLGLQWNSLPALPGIRKWLKQLFHHLPHETSRLETNAPESIC
  2 ( 421)  RYDVGAIRAHNGSLQHLTWLGLQWNSLPALPGIRKWLKQLFHHLPHETSRLETNAPESIC
  3 ( 421)  RYDVGAIRAHNGSLQHLTWLGLQWNSLPALPGIRKWLKQLFHHLPHETSRLETNAPESIC
  4 ( 421)  RYDVGAIRAHNGSLQHLTWLGLQWNSLPALPGIRKWLKQLFHHLPHETSRLETNAPESIC
  5 ( 421)  RYDVGAIRAHNGSLQHLTWLGLQWNSLPALPGIRKWLKQLFHHLPHETSRLETNAPESIC

//
                                       
  0 ( 481)  ILDLEVFLLGVVYTSHLQLKEKCNSHHSSYQPLCLPLPVCKQLCTERQKSWWDAVCTLIH
  1 ( 481)  ILDLEVFLLGVVYTSHLQLKEKCNSHHSSYQPLCLPLPVCKQLCTERQKSWWDAVCTLIH
  2 ( 481)  ILDLEVFLLGVVYTSHLQLKEKCNSHHSSYQPLCLPLPVCKQLCTERQKSWWDAVCTLIH
  3 ( 481)  ILDLEVFLLGVVYTSHLQLKEKCNSHHSSYQPLCLPLPVCKQLCTERQKSWWDAVCTLIH
  4 ( 481)  ILDLEVFLLGVVYTSHLQLKEKCNSHHSSYQPLCLPLPVCKQLCTERQKSWWDAVCTLIH
  5 ( 481)  ILDLEVFLLGVVYTSHLQLKEKCNSHHSSYQPLCLPLPVCKQLCTERQKSWWDAVCTLIH

//
                                       
  0 ( 541)  RKAVPGNVAKLRLLVQHEINTLRAQEKHGLQPALLVHWAECLQKTGSGLNSFYDQREYIG
  1 ( 541)  RKAVPGNVAKLRLLVQHEINTLRAQEKHGLQPALLVHWAECLQKTGSGLNSFYDQREYIG
  2 ( 541)  RKAVPGNVAKLRLLVQHEINTLRAQEKHGLQPALLVHWAECLQKTGSGLNSFYDQREYIG
  3 ( 541)  RKAVPGNVAKLRLLVQHEINTLRAQEKHGLQPALLVHWAECLQKTGSGLNSFYDQREYIG
  4 ( 541)  RKAVPGNVAKLRLLVQHEINTLRAQEKHGLQPALLVHWAECLQKTGSGLNSFYDQREYIG
  5 ( 541)  RKAVPGNVAKLRLLVQHEINTLRAQEKHGLQPALLVHWAECLQKTGSGLNSFYDQREYIG

//
                                       
  0 ( 601)  RSVHYWKKVLPLLKIIKKKNSIPEPIDPLFKHFHSVDIQASEIVEYEEDAHITFAILDAV
  1 ( 601)  RSVHYWKKVLPLLKIIKKKNSIPEPIDPLFKHFHSVDIQASEIVEYEEDAHITFAILDAV
  2 ( 601)  RSVHYWKKVLPLLKIIKKKNSIPEPIDPLFKHFHSVDIQASEIVEYEEDAHITFAILDAV
  3 ( 601)  RSVHYWKKVLPLLKIIKKKNSIPEPIDPLFKHFHSVDIQASEIVEYEEDAHITFAILDAV
  4 ( 601)  RSVHYWKKVLPLLKIIKKKNSIPEPIDPLFKHFHSVDIQASEIVEYEEDAHITFAILDAV
  5 ( 601)  RSVHYWKKVLPLLKIIKKKNSIPEPIDPLFKHFHSVDIQASEIVEYEEDAHITFAILDAV

//
                                       
  0 ( 661)  NGNIEDAVTAFESIKSVVSYWNLALIFHRKAEDIENDALSPEEQEECKNYLRKTRDYLIK
  1 ( 661)  NGNIEDAVTAFESIKSVVSYWNLALIFHRKAEDIENDALSPEEQEECKNYLRKTRDYLIK
  2 ( 661)  NGNIEDAVTAFESIKSVVSYWNLALIFHRKAEDIENDALSPEEQEECKNYLRKTRDYLIK
  3 ( 661)  NGNIEDAVTAFESIKSVVSYWNLALIFHRKAEDIENDALSPEEQEECKNYLRKTRDYLIK
  4 ( 661)  NGNIEDAVTAFESIKSVVSYWNLALIFHRKAEDIENDALSPEEQEECKNYLRKTRDYLIK
  5 ( 661)  NGNIEDAVTAFESIKSVVSYWNLALIFHRKAEDIENDALSPEEQEECKNYLRKTRDYLIK

//
                                       
  0 ( 721)  IIDDSDSNLSVVKKLPVPLESVKEMLNSVMQELEDYSEGGPLYKNGSLRNADSEIKHSTP
  1 ( 721)  IIDDSDSNLSVVKKLPVPLESVKEMLNSVMQELEDYSEGGPLYKNGSLRNADSEIKHSTP
  2 ( 721)  IIDDSDSNLSVVKKLPVPLESVKEMLNSVMQELEDYSEGGPLYKNGSLRNADSEIKHSTP
  3 ( 721)  IIDDSDSNLSVVKKLPVPLESVKEMLNSVMQELEDYSEGGPLYKNGSLRNADSEIKHSTP
  4 ( 721)  IIDDSDSNLSVVKKLPVPLESVKEMLNSVMQELEDYSEGGPLYKNGSLRNADSEIKHSTP
  5 ( 721)  IIDDSDSNLSVVKKLPVPLESVKEMLNSVMQELEDYSEGGPLYKNGSLRNADSEIKHSTP

//
                                       
  0 ( 781)  SPTRYSLSPSKSYKYSPKTPPRWAEDQNSLLKMICQQVEAIKKEMQELKLNSSNSASPHR
  1 ( 781)  SPTRYSLSPSKSYKYSPKTPPRWAEDQNSLLKMICQQVEAIKKEMQELKLNSSNSASPHR
  2 ( 781)  SPTRYSLSPSKSYKYSPKTPPRWAEDQNSLLKMICQQVEAIKKEMQELKLNSSNSASPHR
  3 ( 781)  SPTRYSLSPSKSYKYSPKTPPRWAEDQNSLLKMICQQVEAIKKEMQELKLNSSNSASPHR
  4 ( 781)  SPTRYSLSPSKSYKYSPKTPPRWAEDQNSLLKMICQQVEAIKKEMQELKLNSSNSASPHR
  5 ( 781)  SPTRYSLSPSKSYKYSPKTPPRWAEDQNSLLKMICQQVEAIKKEMQELKLNSSNSASPHR

//
                                       
  0 ( 841)  WPTENYGPDSVPDGYQGSQTFHGAPLTVATTGPSVYYSQSPAYNSQYLLRPAANVTPTKG
  1 ( 841)  WPTENYGPDSVPDGYQGSQTFHGAPLTVATTGPSVYYSQSPAYNSQYLLRPAANVTPTKG
  2 ( 841)  WPTENYGPDSVPDGYQGSQTFHGAPLTVATTGPSVYYSQSPAYNSQYLLRPAANVTPTKG
  3 ( 841)  WPTENYGPDSVPDGYQGSQTFHGAPLTVATTGPSVYYSQSPAYNSQYLLRPAANVTPTKG
  4 ( 841)  WPTENYGPDSVPDGYQGSQTFHGAPLTVATTGPSVYYSQSPAYNSQYLLRPAANVTPTKG
  5 ( 841)  WPTENYGPDSVPDGYQGSQTFHGAPLTVATTGPSVYYSQSPAYNSQYLLRPAANVTPTKG

//
                                       
  0 ( 901)  PVYGMNRLPPQQHIYAYPQQMHTPPVQSSSACMFSQEMYGPPALRFESPATGILSPRGDD
  1 ( 901)  PVYGMNRLPPQQHIYAYPQQMHTPPVQSSSACMFSQEMYGPPALRFESPATGILSPRGDD
  2 ( 901)  PVYGMNRLPPQQHIYAYPQQMHTPPVQSSSACMFSQEMYGPPALRFESPATGILSPRGDD
  3 ( 901)  PVYGMNRLPPQQHIYAYPQQMHTPPVQSSSACMFSQEMYGPPALRFESPATGILSPRGDD
  4 ( 901)  PVYGMNRLPPQQHIYAYPQQMHTPPVQSSSACMFSQEMYGPPALRFESPATGILSPRGDD
  5 ( 901)  PVYGMNRLPPQQHIYAYPQQMHTPPVQSSSACMFSQEMYGPPALRFESPATGILSPRGDD

//
                                       
  0 ( 961)  YFNYNVQQTSTNPPLPEPGYFTKPPIAAHASRSAESKTIEFGKTNFVQPMPGEGLRPSLP
  1 ( 961)  YFNYNVQQTSTNPPLPEPGYFTKPPIAAHASRSAESKTIEFGKTNFVQPMPGEGLRPSLP
  2 ( 961)  YFNYNVQQTSTNPPLPEPGYFTKPPIAAHASRSAESKTIEFGKTNFVQPMPGEGLRPSLP
  3 ( 961)  YFNYNVQQTSTNPPLPEPGYFTKPPIAAHASRSAESKTIEFGKTNFVQPMPGEGLRPSLP
  4 ( 961)  YFNYNVQQTSTNPPLPEPGYFTKPPIAAHASRSAESKTIEFGKTNFVQPMPGEGLRPSLP
  5 ( 961)  YFNYNVQQTSTNPPLPEPGYFTKPPIAAHASRSAESKTIEFGKTNFVQPMPGEGLRPSLP

//
                                       
  0 ( 1021)  TQAHTTQPTPFKFNSNFKSNDGDFTFSSPQVVTQPPPAAYSNSESLLGLLTSDKPLQGDG
  1 ( 1021)  TQAHTTQPTPFKFNSNFKSNDGDFTFSSPQVVTQPPPAAYSNSESLLGLLTSDKPLQGDG
  2 ( 1021)  TQAHTTQPTPFKFNSNFKSNDGDFTFSSPQVVTQPPPAAYSNSESLLGLLTSDKPLQGDG
  3 ( 1021)  TQAHTTQPTPFKFNSNFKSNDGDFTFSSPQVVTQPPPAAYSNSESLLGLLTSDKPLQGDG
  4 ( 1021)  TQAHTTQPTPFKFNSNFKSNDGDFTFSSPQVVTQPPPAAYSNSESLLGLLTSDKPLQGDG
  5 ( 1021)  TQAHTTQPTPFKFNSNFKSNDGDFTFSSPQVVTQPPPAAYSNSESLLGLLTSDKPLQGDG

//
                                       
  0 ( 1081)  YSGAKPIPGGQTIGPRNTFNFGSKNVSGISFTENMGSSQQKNSGFRRSDDMFTFHGPGKS
  1 ( 1081)  YSGAKPIPGGQTIGPRNTFNFGSKNVSGISFTENMGSSQQKNSGFRRSDDMFTFHGPGKS
  2 ( 1081)  YSGAKPIPGGQTIGPRNTFNFGSKNVSGISFTENMGSSQQKNSGFRRSDDMFTFHGPGKS
  3 ( 1081)  YSGAKPIPGGQTIGPRNTFNFGSKNVSGISFTENMGSSQQKNSGFRRSDDMFTFHGPGKS
  4 ( 1081)  YSGAKPIPGGQTIGPRNTFNFGSKNVSGISFTENMGSSQQKNSGFRRSDDMFTFHGPGKS
  5 ( 1081)  YSGAKPIPGGQTIGPRNTFNFGSKNVSGISFTENMGSSQQKNSGFRRSDDMFTFHGPGKS

//
                                       
  0 ( 1141)  VFGTPTLETANKNHETDGGSAHGDDDDDGPHFEPVVPLPDKIEVKTGEEDEEEFFCNRAK
  1 ( 1141)  VFGTPTLETANKNHETDGGSAHGDDDDDGPHFEPVVPLPDKIEVKTGEEDEEEFFCNRAK
  2 ( 1141)  VFGTPTLETANKNHETDGGSAHGDDDDDGPHFEPVVPLPDKIEVKTGEEDEEEFFCNRAK
  3 ( 1141)  VFGTPTLETANKNHETDGGSAHGDDDDDGPHFEPVVPLPDKIEVKTGEEDEEEFFCNRAK
  4 ( 1141)  VFGTPTLETANKNHETDGGSAHGDDDDDGPHFEPVVPLPDKIEVKTGEEDEEEFFCNRAK
  5 ( 1141)  VFGTPTLETANKNHETDGGSAHGDDDDDGPHFEPVVPLPDKIEVKTGEEDEEEFFCNRAK

//
                                       
  0 ( 1201)  LFRFDVESKEWKERGIGNVKILRHKTSGKIRLLMRREQVLKICANHYISPDMKLTPNAGS
  1 ( 1201)  LFRFDVESKEWKERGIGNVKILRHKTSGKIRLLMRREQVLKICANHYISPDMKLTPNAGS
  2 ( 1201)  LFRFDVESKEWKERGIGNVKILRHKTSGKIRLLMRREQVLKICANHYISPDMKLTPNAGS
  3 ( 1201)  LFRFDVESKEWKERGIGNVKILRHKTSGKIRLLMRREQVLKICANHYISPDMKLTPNAGS
  4 ( 1201)  LFRFDVESKEWKERGIGNVKILRHKTSGKIRLLMRREQVLKICANHYISPDMKLTPNAGS
  5 ( 1201)  LFRFDVESKEWKERGIGNVKILRHKTSGKIRLLMRREQVLKICANHYISPDMKLTPNAGS

//
                                       
  0 ( 1261)  DRSFVWHALDYADELPKPEQLAIRFKTPEEAALFKCKFEEAQSILKAPGTNVAMASNQAV
  1 ( 1261)  DRSFVWHALDYADELPKPEQLAIRFKTPEEAALFKCKFEEAQSILKAPGTNVAMASNQAV
  2 ( 1261)  DRSFVWHALDYADELPKPEQLAIRFKTPEEAALFKCKFEEAQSILKAPGTNVAMASNQAV
  3 ( 1261)  DRSFVWHALDYADELPKPEQLAIRFKTPEEAALFKCKFEEAQSILKAPGTNVAMASNQAV
  4 ( 1261)  DRSFVWHALDYADELPKPEQLAIRFKTPEEAALFKCKFEEAQSILKAPGTNVAMASNQAV
  5 ( 1261)  DRSFVWHALDYADELPKPEQLAIRFKTPEEAALFKCKFEEAQSILKAPGTNVAMASNQAV

//
                                       
  0 ( 1321)  RIVKEPTSHDNKDICKSDAGNLNFEFQVAKKEGSWWHCNSCSLKNASTAKKCVSCQNLNP
  1 ( 1321)  RIVKEPTSHDNKDICKSDAGNLNFEFQVAKKEGSWWHCNSCSLKNASTAKKCVSCQNLNP
  2 ( 1321)  RIVKEPTSHDNKDICKSDAGNLNFEFQVAKKEGSWWHCNSCSLKNASTAKKCVSCQNLNP
  3 ( 1321)  RIVKEPTSHDNKDICKSDAGNLNFEFQVAKKEGSWWHCNSCSLKNASTAKKCVSCQNLNP
  4 ( 1321)  RIVKEPTSHDNKDICKSDAGNLNFEFQVAKKEGSWWHCNSCSLKNASTAKKCVSCQNLNP
  5 ( 1321)  RIVKEPTSHDNKDICKSDAGNLNFEFQVAKKEGSWWHCNSCSLKNASTAKKCVSCQNLNP

//
                                       
  0 ( 1381)  SNKELVGPPLAETVFTPKTSPENVQDRFALVTPKKEGHWDCSICLVRNEPTVSRCIACQN
  1 ( 1381)  SNKELVGPPLAETVFTPKTSPENVQDRFALVTPKKEGHWDCSICLVRNEPTVSRCIACQN
  2 ( 1381)  SNKELVGPPLAETVFTPKTSPENVQDRFALVTPKKEGHWDCSICLVRNEPTVSRCIACQN
  3 ( 1381)  SNKELVGPPLAETVFTPKTSPENVQDRFALVTPKKEGHWDCSICLVRNEPTVSRCIACQN
  4 ( 1381)  SNKELVGPPLAETVFTPKTSPENVQDRFALVTPKKEGHWDCSICLVRNEPTVSRCIACQN
  5 ( 1381)  SNKELVGPPLAETVFTPKTSPENVQDRFALVTPKKEGHWDCSICLVRNEPTVSRCIACQN

//
                                       
  0 ( 1441)  TKSANKSGSSFVHQASFKFGQGDLPKPINSDFRSVFSTKEGQWDCSACLVQNEGSSTKCA
  1 ( 1441)  TKSANKSGSSFVHQASFKFGQGDLPKPINSDFRSVFSTKEGQWDCSACLVQNEGSSTKCA
  2 ( 1441)  TKSANKSGSSFVHQASFKFGQGDLPKPINSDFRSVFSTKEGQWDCSACLVQNEGSSTKCA
  3 ( 1441)  TKSANKSGSSFVHQASFKFGQGDLPKPINSDFRSVFSTKEGQWDCSACLVQNEGSSTKCA
  4 ( 1441)  TKSANKSGSSFVHQASFKFGQGDLPKPINSDFRSVFSTKEGQWDCSACLVQNEGSSTKCA
  5 ( 1441)  TKSANKSGSSFVHQASFKFGQGDLPKPINSDFRSVFSTKEGQWDCSACLVQNEGSSTKCA

//
                                       
  0 ( 1501)  ACQNPRKQSLPATSIPTPASFKFGTSETSKTLKSGFEDMFAKKEGQWDCSSCLVRNEANA
  1 ( 1501)  ACQNPRKQSLPATSIPTPASFKFGTSETSKTLKSGFEDMFAKKEGQWDCSSCLVRNEANA
  2 ( 1501)  ACQNPRKQSLPATSIPTPASFKFGTSETSKTLKSGFEDMFAKKEGQWDCSSCLVRNEANA
  3 ( 1501)  ACQNPRKQSLPATSIPTPASFKFGTSETSKTLKSGFEDMFAKKEGQWDCSSCLVRNEANA
  4 ( 1501)  ACQNPRKQSLPATSIPTPASFKFGTSETSKTLKSGFEDMFAKKEGQWDCSSCLVRNEANA
  5 ( 1501)  ACQNPRKQSLPATSIPTPASFKFGTSETSKTLKSGFEDMFAKKEGQWDCSSCLVRNEANA

//
                                       
  0 ( 1561)  TRCVACQNPDKPSPSTSVPAPASFKFGTSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNE
  1 ( 1561)  TRCVACQNPDKPSPSTSVPAPASFKFGTSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNE
  2 ( 1561)  TRCVACQNPDKPSPSTSVPAPASFKFGTSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNE
  3 ( 1561)  TRCVACQNPDKPSPSTSVPAPASFKFGTSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNE
  4 ( 1561)  TRCVACQNPDKPSPSTSVPAPASFKFGTSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNE
  5 ( 1561)  TRCVACQNPDKPSPSTSVPAPASFKFGTSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNE

//
                                       
  0 ( 1621)  ASATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEA
  1 ( 1621)  ASATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEA
  2 ( 1621)  ASATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEA
  3 ( 1621)  ASATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEA
  4 ( 1621)  ASATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEA
  5 ( 1621)  ASATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEA

//
                                       
  0 ( 1681)  SATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEAS
  1 ( 1681)  SATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEAS
  2 ( 1681)  SATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEAS
  3 ( 1681)  SATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEAS
  4 ( 1681)  SATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEAS
  5 ( 1681)  SATKCIACQNPGKQNQTTSAVSTPASSETSKAPKSGFEGMFTKKEGQWDCSVCLVRNEAS

//
                                       
  0 ( 1741)  ATKCIACQCPSKQNQTTAISTPASSEISKAPKSGFEGMFIRKGQWDCSVCCVQNESSSLK
  1 ( 1741)  ATKCIACQCPSKQNQTTAISTPASSEISKAPKSGFEGMFIRKGQWDCSVCCVQNESSSLK
  2 ( 1741)  ATKCIACQCPSKQNQTTAISTPASSEISKAPKSGFEGMFIRKGQWDCSVCCVQNESSSLK
  3 ( 1741)  ATKCIACQCPSKQNQTTAISTPASSEISKAPKSGFEGMFIRKGQWDCSVCCVQNESSSLK
  4 ( 1741)  ATKCIACQCPSKQNQTTAISTPASSEISKAPKSGFEGMFIRKGQWDCSVCCVQNESSSLK
  5 ( 1741)  ATKCIACQCPSKQNQTTAISTPASSEISKAPKSGFEGMFIRKGQWDCSVCCVQNESSSLK

//
                                       
  0 ( 1801)  CVACDASKPTHKPIAEAPSAFTLGSEMKLHDSSGSQVGTGFKSNFSEKASKFGNTEQGFK
  1 ( 1801)  CVACDASKPTHKPIAEAPSAFTLGSEMKLHDSSGSQVGTGFKSNFSEKASKFGNTEQGFK
  2 ( 1801)  CVACDASKPTHKPIAEAPSAFTLGSEMKLHDSSGSQVGTGFKSNFSEKASKFGNTEQGFK
  3 ( 1801)  CVACDASKPTHKPIAEAPSAFTLGSEMKLHDSSGSQVGTGFKSNFSEKASKFGNTEQGFK
  4 ( 1801)  CVACDASKPTHKPIAEAPSAFTLGSEMKLHDSSGSQVGTGFKSNFSEKASKFGNTEQGFK
  5 ( 1801)  CVACDASKPTHKPIAEAPSAFTLGSEMKLHDSSGSQVGTGFKSNFSEKASKFGNTEQGFK

//
                                       
  0 ( 1861)  FGHVDQENSPSFMFQGSSNTEFKSTKEGFSIPVSADGFKFGISEPGNQEKKSEKPLENGT
  1 ( 1861)  FGHVDQENSPSFMFQGSSNTEFKSTKEGFSIPVSADGFKFGISEPGNQEKKSEKPLENGT
  2 ( 1861)  FGHVDQENSPSFMFQGSSNTEFKSTKEGFSIPVSADGFKFGISEPGNQEKKSEKPLENGT
  3 ( 1861)  FGHVDQENSPSFMFQGSSNTEFKSTKEGFSIPVSADGFKFGISEPGNQEKKSEKPLENGT
  4 ( 1861)  FGHVDQENSPSFMFQGSSNTEFKSTKEGFSIPVSADGFKFGISEPGNQEKKSEKPLENGT
  5 ( 1861)  FGHVDQENSPSFMFQGSSNTEFKSTKEGFSIPVSADGFKFGISEPGNQEKKSEKPLENGT

//
                                       
  0 ( 1921)  GFQAQDISGQKNGRGVIFGQTSSTFTFADLAKSTSGEGFQFGKKDPNFKGFSGAGEKLFS
  1 ( 1921)  GFQAQDISGQKNGRGVIFGQTSSTFTFADLAKSTSGEGFQFGKKDPNFKGFSGAGEKLFS
  2 ( 1921)  GFQAQDISGQKNGRGVIFGQTSSTFTFADLAKSTSGEGFQFGKKDPNFKGFSGAGEKLFS
  3 ( 1921)  GFQAQDISGQKNGRGVIFGQTSSTFTFADLAKSTSGEGFQFGKKDPNFKGFSGAGEKLFS
  4 ( 1921)  GFQAQDISGQKNGRGVIFGQTSSTFTFADLAKSTSGEGFQFGKKDPNFKGFSGAGEKLFS
  5 ( 1921)  GFQAQDISGQKNGRGVIFGQTSSTFTFADLAKSTSGEGFQFGKKDPNFKGFSGAGEKLFS

//
                                       
  0 ( 1981)  SQYGKMANKANTSGDFEKDDDAYKTEDSDDIHFEPVVQMPEKVELVTGEEDEKVLYSQRV
  1 ( 1981)  SQYGKMANKANTSGDFEKDDDAYKTEDSDDIHFEPVVQMPEKVELVTGEEDEKVLYSQRV
  2 ( 1981)  SQYGKMANKANTSGDFEKDDDAYKTEDSDDIHFEPVVQMPEKVELVTGEEDEKVLYSQRV
  3 ( 1981)  SQYGKMANKANTSGDFEKDDDAYKTEDSDDIHFEPVVQMPEKVELVTGEEDEKVLYSQRV
  4 ( 1981)  SQYGKMANKANTSGDFEKDDDAYKTEDSDDIHFEPVVQMPEKVELVTGEEDEKVLYSQRV
  5 ( 1981)  SQYGKMANKANTSGDFEKDDDAYKTEDSDDIHFEPVVQMPEKVELVTGEEDEKVLYSQRV

//
                                       
  0 ( 2041)  KLFRFDAEVSQWKERGLGNLKILKNEVNGKLRMLMRREQVLKVCANHWITTTMNLKPLSG
  1 ( 2041)  KLFRFDAEVSQWKERGLGNLKILKNEVNGKLRMLMRREQVLKVCANHWITTTMNLKPLSG
  2 ( 2041)  KLFRFDAEVSQWKERGLGNLKILKNEVNGKLRMLMRREQVLKVCANHWITTTMNLKPLSG
  3 ( 2041)  KLFRFDAEVSQWKERGLGNLKILKNEVNGKLRMLMRREQVLKVCANHWITTTMNLKPLSG
  4 ( 2041)  KLFRFDAEVSQWKERGLGNLKILKNEVNGKLRMLMRREQVLKVCANHWITTTMNLKPLSG
  5 ( 2041)  KLFRFDAEVSQWKERGLGNLKILKNEVNGKLRMLMRREQVLKVCANHWITTTMNLKPLSG

//
                                       
  0 ( 2101)  SDRAWMWLASDFSDGDAKLEQLAAKFKTPELAEEFKQKFEECQRLLLDIPLQTPHKLVDT
  1 ( 2101)  SDRAWMWLASDFSDGDAKLEQLAAKFKTPELAEEFKQKFEECQRLLLDIPLQTPHKLVDT
  2 ( 2101)  SDRAWMWLASDFSDGDAKLEQLAAKFKTPELAEEFKQKFEECQRLLLDIPLQTPHKLVDT
  3 ( 2101)  SDRAWMWLASDFSDGDAKLEQLAAKFKTPELAEEFKQKFEECQRLLLDIPLQTPHKLVDT
  4 ( 2101)  SDRAWMWLASDFSDGDAKLEQLAAKFKTPELAEEFKQKFEECQRLLLDIPLQTPHKLVDT
  5 ( 2101)  SDRAWMWLASDFSDGDAKLEQLAAKFKTPELAEEFKQKFEECQRLLLDIPLQTPHKLVDT

//
                                       
  0 ( 2161)  GRAAKLIQRAEEMKSGLKDFKTFLTNDQTKVTEEENKGSGTGAAGASDTTIKPNPENTGP
  1 ( 2161)  GRAAKLIQRAEEMKSGLKDFKTFLTNDQTKVTEEENKGSGTGAAGASDTTIKPNPENTGP
  2 ( 2161)  GRAAKLIQRAEEMKSGLKDFKTFLTNDQTKVTEEENKGSGTGAAGASDTTIKPNPENTGP
  3 ( 2161)  GRAAKLIQRAEEMKSGLKDFKTFLTNDQTKVTEEENKGSGTGAAGASDTTIKPNPENTGP
  4 ( 2161)  GRAAKLIQRAEEMKSGLKDFKTFLTNDQTKVTEEENKGSGTGAAGASDTTIKPNPENTGP
  5 ( 2161)  GRAAKLIQRAEEMKSGLKDFKTFLTNDQTKVTEEENKGSGTGAAGASDTTIKPNPENTGP

//
                                       
  0 ( 2221)  TLEWDNYDLREDALDDSVSSSSVHASPLASSPVRKNLFRFGESTTGFNFSFKSALSPSKS
  1 ( 2221)  TLEWDNYDLREDALDDSVSSSSVHASPLASSPVRKNLFRFGESTTGFNFSFKSALSPSKS
  2 ( 2221)  TLEWDNYDLREDALDDSVSSSSVHASPLASSPVRKNLFRFGESTTGFNFSFKSALSPSKS
  3 ( 2221)  TLEWDNYDLREDALDDSVSSSSVHASPLASSPVRKNLFRFGESTTGFNFSFKSALSPSKS
  4 ( 2221)  TLEWDNYDLREDALDDSVSSSSVHASPLASSPVRKNLFRFGESTTGFNFSFKSALSPSKS
  5 ( 2221)  TLEWDNYDLREDALDDSVSSSSVHASPLASSPVRKNLFRFGESTTGFNFSFKSALSPSKS

//
                                       
  0 ( 2281)  PAKLNQSGTSVGTDEESDVTQEEERDGQYFEPVVPLPDLVEVSSGEENEQVVFSHRAKLY
  1 ( 2281)  PAKLNQSGTSVGTDEESDVTQEEERDGQYFEPVVPLPDLVEVSSGEENEQVVFSHRAKLY
  2 ( 2281)  PAKLNQSGTSVGTDEESDVTQEEERDGQYFEPVVPLPDLVEVSSGEENEQVVFSHRAKLY
  3 ( 2281)  PAKLNQSGTSVGTDEESDVTQEEERDGQYFEPVVPLPDLVEVSSGEENEQVVFSHRAKLY
  4 ( 2281)  PAKLNQSGTSVGTDEESDVTQEEERDGQYFEPVVPLPDLVEVSSGEENEQVVFSHRAKLY
  5 ( 2281)  PAKLNQSGTSVGTDEESDVTQEEERDGQYFEPVVPLPDLVEVSSGEENEQVVFSHRAKLY

//
                                       
  0 ( 2341)  RYDKDVGQWKERGIGDIKILQNYDNKQVRIVMRRDQVLKLCANHRITPDMTLQNMKGTER
  1 ( 2341)  RYDKDVGQWKERGIGDIKILQNYDNKQVRIVMRRDQVLKLCANHRITPDMTLQNMKGTER
  2 ( 2341)  RYDKDVGQWKERGIGDIKILQNYDNKQVRIVMRRDQVLKLCANHRITPDMTLQNMKGTER
  3 ( 2341)  RYDKDVGQWKERGIGDIKILQNYDNKQVRIVMRRDQVLKLCANHRITPDMTLQNMKGTER
  4 ( 2341)  RYDKDVGQWKERGIGDIKILQNYDNKQVRIVMRRDQVLKLCANHRITPDMTLQNMKGTER
  5 ( 2341)  RYDKDVGQWKERGIGDIKILQNYDNKQVRIVMRRDQVLKLCANHRITPDMTLQNMKGTER

//
                                       
  0 ( 2401)  VWLWTACDFADGERKVEHLAVRFKLQDVADSFKKIFDEAKTAQEKDSLITPHVSRSSTPR
  1 ( 2401)  VWLWTACDFADGERKVEHLAVRFKLQDVADSFKKIFDEAKTAQEKDSLITPHVSRSSTPR
  2 ( 2401)  VWLWTACDFADGERKVEHLAVRFKLQDVADSFKKIFDEAKTAQEKDSLITPHVSRSSTPR
  3 ( 2401)  VWLWTACDFADGERKVEHLAVRFKLQDVADSFKKIFDEAKTAQEKDSLITPHVSRSSTPR
  4 ( 2401)  VWLWTACDFADGERKVEHLAVRFKLQDVADSFKKIFDEAKTAQEKDSLITPHVSRSSTPR
  5 ( 2401)  VWLWTACDFADGERKVEHLAVRFKLQDVADSFKKIFDEAKTAQEKDSLITPHVSRSSTPR

//
                                       
  0 ( 2461)  ESPCGKIAVAVLEETTRERTDVIQGDDVADATSEVEVSSTSETTPKAVVSPPKFVFGSES
  1 ( 2461)  ESPCGKIAVAVLEETTRERTDVIQGDDVADATSEVEVSSTSETTPKAVVSPPKFVFGSES
  2 ( 2461)  ESPCGKIAVAVLEETTRERTDVIQGDDVADATSEVEVSSTSETTPKAVVSPPKFVFGSES
  3 ( 2461)  ESPCGKIAVAVLEETTRERTDVIQGDDVADATSEVEVSSTSETTPKAVVSPPKFVFGSES
  4 ( 2461)  ESPCGKIAVAVLEETTRERTDVIQGDDVADATSEVEVSSTSETTPKAVVSPPKFVFGSES
  5 ( 2461)  ESPCGKIAVAVLEETTRERTDVIQGDDVADATSEVEVSSTSETTPKAVVSPPKFVFGSES

//
                                       
  0 ( 2521)  VKSIFSSEKSKPFAFGNSSATGSLFGFSFNAPLKSNNSETSSVAQSGSESKVEPKKCELS
  1 ( 2521)  VKSIFSSEKSKPFAFGNSSATGSLFGFSFNAPLKSNNSETSSVAQSGSESKVEPKKCELS
  2 ( 2521)  VKSIFSSEKSKPFAFGNSSATGSLFGFSFNAPLKSNNSETSSVAQSGSESKVEPKKCELS
  3 ( 2521)  VKSIFSSEKSKPFAFGNSSATGSLFGFSFNAPLKSNNSETSSVAQSGSESKVEPKKCELS
  4 ( 2521)  VKSIFSSEKSKPFAFGNSSATGSLFGFSFNAPLKSNNSETSSVAQSGSESKVEPKKCELS
  5 ( 2521)  VKSIFSSEKSKPFAFGNSSATGSLFGFSFNAPLKSNNSETSSVAQSGSESKVEPKKCELS

//
                                       
  0 ( 2581)  KNSDIEQSSDSKVKNLFASFPTEESSINYTFKTPEK------------------------
  1 ( 2581)  KNSDIEQSSDSKVKNLFASFPTEESSINYTFKTPEK------------------------
  2 ( 2581)  KNSDIEQSSDSKVKNLFASFPTEESSINYTFKTPEK------------------------
  3 ( 2581)  KNSDIEQSSDSKVKNLFASFPTEESSINYTFKTPEKGFNFSLFKSNPMAFWTSTPSSQPE
  4 ( 2581)  KNSDIEQSSDSKVKNLFASFPTEESSINYTFKTPEKGFNFSLFKSNPMAFWTSTPSSQPE
  5 ( 2581)  KNSDIEQSSDSKVKNLFASFPTEESSINYTFKTPEKGFNFSLFKSNPMAFWTSTPSSQPE

//
                                       
  0 ( 2617)  --AKEKKKPEDSPSDDDVLIVYELTPTAEQKALATKLKLPPTFFCYKNRPDYVSEEEEDD
  1 ( 2617)  --AKEKKKPEDSPSDDDVLIVYELTPTAEQKALATKLKLPPTFFCYKNRPDYVSEEEEDD
  2 ( 2617)  --AKEKKKPEDSPSDDDVLIVYELTPTAEQKALATKLKLPPTFFCYKNRPDYVSEEEEDD
  3 ( 2641)  SKAKEKKKPEDSPSDDDVLIVYELTPTAEQKALATKLKLPPTFFCYKNRPDYVSEEEEDD
  4 ( 2641)  SKAKEKKKPEDSPSDDDVLIVYELTPTAEQKALATKLKLPPTFFCYKNRPDYVSEEEEDD
  5 ( 2641)  SKAKEKKKPEDSPSDDDVLIVYELTPTAEQKALATKLKLPPTFFCYKNRPDYVSEEEEDD

//
                                       
  0 ( 2675)  EDFETAVKKLNGKLYLDGSEKCRPLEENTADNEKECIIVWEKKPTVEEKAKADTLKLPPT
  1 ( 2675)  EDFETAVKKLNGKLYLDGSEKCRPLEENTADNEKECIIVWEKKPTVEEKAKADTLKLPPT
  2 ( 2675)  EDFETAVKKLNGKLYLDGSEKCRPLEENTADNEKECIIVWEKKPTVEEKAKADTLKLPPT
  3 ( 2701)  EDFETAVKKLNGKLYLDGSEKCRPLEENTADNEKECIIVWEKKPTVEEKAKADTLKLPPT
  4 ( 2701)  EDFETAVKKLNGKLYLDGSEKCRPLEENTADNEKECIIVWEKKPTVEEKAKADTLKLPPT
  5 ( 2701)  EDFETAVKKLNGKLYLDGSEKCRPLEENTADNEKECIIVWEKKPTVEEKAKADTLKLPPT

//
                        ********           
  0 ( 2735)  FFCGVCSDTDEDNGNGEDFQSELQKVQEAQ--------KSQTEEITSTTDSVYTGGTEVM
  1 ( 2735)  FFCGVCSDTDEDNGNGEDFQSELQKVQEAQ--------KSQTEEITSTTDSVYTGGTEVM
  2 ( 2735)  FFCGVCSDTDEDNGNGEDFQSELQKVQEAQYFVTSSLQKSQTEEITSTTDSVYTGGTEVM
  3 ( 2761)  FFCGVCSDTDEDNGNGEDFQSELQKVQEAQ--------QKRRKNL...............
  4 ( 2761)  FFCGVCSDTDEDNGNGEDFQSELQKVQEAQ--------KSQTEEITSTTDSVYTGGTEVM
  5 ( 2761)  FFCGVCSDTDEDNGNGEDFQSELQKVQEAQYFVTSSLQKSQTEEITSTTDSVYTGGTEVM

//
                                       
  0 ( 2787)  VPSFCKSEEPDSITKSISSPSVSSETMDKPVDLSTRKEIDTDSTSQGESKIVSFGFGSST
  1 ( 2787)  VPSFCKSEEPDSITKSISSPSVSSETMDKPVDLSTRKEIDTDSTSQGESKIVSFGFGSST
  2 ( 2795)  VPSFCKSEEPDSITKSISSPSVSSETMDKPVDLSTRKEIDTDSTSQGESKIVSFGFGSST
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 2813)  VPSFCKSEEPDSITKSISSPSVSSETMDKPVDLSTRKEIDTDSTSQGESKIVSFGFGSST
  5 ( 2821)  VPSFCKSEEPDSITKSISSPSVSSETMDKPVDLSTRKEIDTDSTSQGESKIVSFGFGSST

//
                                       
  0 ( 2847)  GLSFADLASSNSGDFAFGSKDKNFQWANTGAAVFGTQSVGTQSAGKVGEDEDGSDEEVVH
  1 ( 2847)  GLSFADLASSNSGDFAFGSKDKNFQWANTGAAVFGTQSVGTQSAGKVGEDEDGSDEEVVH
  2 ( 2855)  GLSFADLASSNSGDFAFGSKDKNFQWANTGAAVFGTQSVGTQSAGKVGEDEDGSDEEVVH
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 2873)  GLSFADLASSNSGDFAFGSKDKNFQWANTGAAVFGTQSVGTQSAGKVGEDEDGSDEEVVH
  5 ( 2881)  GLSFADLASSNSGDFAFGSKDKNFQWANTGAAVFGTQSVGTQSAGKVGEDEDGSDEEVVH

//
                                       
  0 ( 2907)  NEDIHFEPIVSLPEVEVKSGEEDEEILFKERAKLYRWDRDVSQWKERGVGDIKILWHTMK
  1 ( 2907)  NEDIHFEPIVSLPEVEVKSGEEDEEILFKERAKLYRWDRDVSQWKERGVGDIKILWHTMK
  2 ( 2915)  NEDIHFEPIVSLPEVEVKSGEEDEEILFKERAKLYRWDRDVSQWKERGVGDIKILWHTMK
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 2933)  NEDIHFEPIVSLPEVEVKSGEEDEEILFKERAKLYRWDRDVSQWKERGVGDIKILWHTMK
  5 ( 2941)  NEDIHFEPIVSLPEVEVKSGEEDEEILFKERAKLYRWDRDVSQWKERGVGDIKILWHTMK

//
                                       
  0 ( 2967)  NYYRILMRRDQVFKVCANHVITKTMELKPLNVSNNALVWTASDYADGEAKVEQLAVRFKT
  1 ( 2967)  NYYRILMRRDQVFKVCANHVITKTMELKPLNVSNNALVWTASDYADGEAKVEQLAVRFKT
  2 ( 2975)  NYYRILMRRDQVFKVCANHVITKTMELKPLNVSNNALVWTASDYADGEAKVEQLAVRFKT
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 2993)  NYYRILMRRDQVFKVCANHVITKTMELKPLNVSNNALVWTASDYADGEAKVEQLAVRFKT
  5 ( 3001)  NYYRILMRRDQVFKVCANHVITKTMELKPLNVSNNALVWTASDYADGEAKVEQLAVRFKT

//
                                       
  0 ( 3027)  KEVADCFKKTFEECQQNLMKLQKGHVSLAAELSKETNPVVFFDVCADGEPLGRITMELFS
  1 ( 3027)  KEVADCFKKTFEECQQNLMKLQKGHVSLAAELSKETNPVVFFDVCADGEPLGRITMELFS
  2 ( 3035)  KEVADCFKKTFEECQQNLMKLQKGHVSLAAELSKETNPVVFFDVCADGEPLGRITMELFS
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 3053)  KEVADCFKKTFEECQQNLMKLQKGHVSLAAELSKETNPVVFFDVCADGEPLGRITMELFS
  5 ( 3061)  KEVADCFKKTFEECQQNLMKLQKGHVSLAAELSKETNPVVFFDVCADGEPLGRITMELFS

//
                                       
  0 ( 3087)  NIVPRTAENFRALCTGEKGFGFKNSIFHRVIPDFVCQGGDITKHDGTGGQSIYGDKFEDE
  1 ( 3087)  NIVPRTAENFRALCTGEKGFGFKNSIFHRVIPDFVCQGGDITKHDGTGGQSIYGDKFEDE
  2 ( 3095)  NIVPRTAENFRALCTGEKGFGFKNSIFHRVIPDFVCQGGDITKHDGTGGQSIYGDKFEDE
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 3113)  NIVPRTAENFRALCTGEKGFGFKNSIFHRVIPDFVCQGGDITKHDGTGGQSIYGDKFEDE
  5 ( 3121)  NIVPRTAENFRALCTGEKGFGFKNSIFHRVIPDFVCQGGDITKHDGTGGQSIYGDKFEDE

//
                                       
  0 ( 3147)  NFDVKHTGPGLLSMANQGQNTNNSQFVITLKKAEHLDFKHVVFGFVKDGMDTVKKIESFG
  1 ( 3147)  NFDVKHTGPGLLSMANQGQNTNNSQFVITLKKAEHLDFKHVVFGFVKDGMDTVKKIESFG
  2 ( 3155)  NFDVKHTGPGLLSMANQGQNTNNSQFVITLKKAEHLDFKHVVFGFVKDGMDTVKKIESFG
  3 (  -)  ............................................................
  4 ( 3173)  NFDVKHTGPGLLSMANQGQNTNNSQFVITLKKAEHLDFKHVVFGFVKDGMDTVKKIESFG
  5 ( 3181)  NFDVKHTGPGLLSMANQGQNTNNSQFVITLKKAEHLDFKHVVFGFVKDGMDTVKKIESFG

//
                  
  0 ( 3207)  SPKGSVCRRITITECGQI
  1 ( 3207)  SPKGSVCRRITITECGQI
  2 ( 3215)  SPKGSVCRRITITECGQI
  3 (  -)  ..................
  4 ( 3233)  SPKGSVCRRITITECGQI
  5 ( 3241)  SPKGSVCRRITITECG..

//
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com