X


Xylanimicrobium pachnodae [gbbct]: 3
Xanthoria parietina [gbpln]: 2
Xanthomonas phage Cf1c [gbphg]: 3
Xanthoria flammea [gbpln]: 1
Xenotropic murine leukemia virus [gbvrl]: 2
Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae (agent of mango [gbbct]: 1
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola [gbbct]: 73
Xanthomonas translucens pv. translucens [gbbct]: 2
Xanthomonas sp. T22 [gbbct]: 1
Xanthomonas oryzae phage phiXo [gbvrl]: 1
Xanthomonas sp. CIP 102397 [gbbct]: 1
Xenophilus azovorans [gbbct]: 1
Xylella fastidiosa 9a5c [gbbct]: 2832
Xenopsylla cheopis [gbinv]: 73
Xylaria sp. BCC 1067 [gbpln]: 5
Xanthoparmelia semiviridis [gbpln]: 1
Xylella fastidiosa [gbbct]: 2043
Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelo [gbbct]: 2
Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913 [gbbct]: 4181
Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306 [gbbct]: 4429
Xanthomonas arboricola pv. juglandis [gbbct]: 5
Xenopus laevis endogenous retrovirus Xen1 [gbvrl]: 2
Xerophyta humilis [gbpln]: 3
Xanthoria polycarpa [gbpln]: 2
Xanthobacter polyaromaticivorans [gbbct]: 6
Xanthomonas sp. 35Y [gbbct]: 1
Xanthomonas phage Xp10 [gbphg]: 61
Xanthobacter autotrophicus [gbbct]: 15
Xanthobacter flavus [gbbct]: 18
Xanthomonas phage Lf [gbphg]: 10
Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331 [gbbct]: 4538
Xanthomonas campestris pv. phaseoli [gbbct]: 19
Xanthomonas albilineans [gbbct]: 45
Xanthomonas campestris pv. oryzae [gbbct]: 4
Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004 [gbbct]: 4284
Xanthomonas phage Cf1t [gbphg]: 1
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10 (Xanthomonas [gbbct]: 4727
Xanthomonas campestris pv. begoniae [gbbct]: 7
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli [gbbct]: 1
Xanthomonas phage Xp15 [gbphg]: 84
Xiphophorus multilineatus [gbvrt]: 4
Xiphophorus pygmaeus [gbvrt]: 4
Xanthomonas phage OP1 [gbphg]: 60
Xanthomonas campestris pv. armoraciae [gbbct]: 8
Xanthomonas phage OP1h [gbphg]: 1
Xanthomonas phage OP1h2 [gbphg]: 1
Xanthomonas oryzae phage OP1hC [gbphg]: 1
Xanthomonas oryzae phage OP1h2C [gbphg]: 1
Xanthomonas phage OP2 [gbphg]: 62
Xanthomonas campestris pv. campestris [gbbct]: 111
Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018 [gbbct]: 4395
Xanthomonas smithii subsp. citri [gbbct]: 60
Xanthomonas oryzae [gbbct]: 7
Xenotropic MuLV-related virus VP35 [gbvrl]: 3
Xenotropic MuLV-related virus VP42 [gbvrl]: 3
Xanthomonas campestris pv. raphani [gbbct]: 5
Xanthomonas campestris pv. dieffenbachiae [gbbct]: 1
Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae [gbbct]: 1
Xanthomonas campestris pv. vignicola [gbbct]: 1
Xanthium sp. [gbpln]: 2
Xanthomonas campestris pv. glycines [gbbct]: 13
Xenotropic MuLV-related virus VP62 [gbvrl]: 6
Xanthomonas phage Xo411 [gbphg]: 3
Xanthomonas phage phiXo411 [gbphg]: 52
Xenorhabdus bovienii [gbbct]: 5
Xanthomonas axonopodis pv. manihotis (Xanthomonas campestris pv. [gbbct]: 2
Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria [gbbct]: 13
Xanthomonas phage Cf [gbphg]: 1
Xenopus [gbvrt]: 11
Xanthomonas campestris [gbbct]: 91
Xiphinema index [gbinv]: 2
Ximenia americana [gbpln]: 1
Xenos pecki [gbinv]: 1
Xestia c-nigrum granulovirus [gbvrl]: 188
Xanthomonas axonopodis [gbbct]: 3
Xerocomus chrysenteron [gbpln]: 2
Xanthophyllomyces dendrorhous [gbpln]: 32
Xanthomonas campestris pv. amaranthicola [gbbct]: 2
Xanthomonas hyacinthi [gbbct]: 1
Xanthomonas campestris pv. holcicola [gbbct]: 4
Xanthomonas vesicatoria [gbbct]: 1
Xenorhabdus nematophila [gbbct]: 101
Xanthomonas oryzae pv. oryzae [gbbct]: 233
Xanthomonas arboricola pv. pruni [gbbct]: 2
Xanthomonas sp. AK [gbbct]: 1
Xanthobacter autotrophicus Py2 [gbbct]: 5053
Xiphophorus maculatus [gbvrt]: 38
Xiphophorus hellerii [gbvrt]: 8
Xiphophorus sp. [gbvrt]: 1
Xiphophorus xiphidium [gbvrt]: 3
Xiphias gladius [gbvrt]: 1
Xanthomonas campestris pv. vitians [gbbct]: 15
Xenopus borealis [gbvrt]: 18
Xenopus laevis [gbvrt]: 13021
Xenopus sp. [gbvrt]: 3
Xenopus laevis/gilli [gbvrt]: 28
Xenopus tropicalis [gbvrt]: 7904
Xanthomonas campestris pv. zinniae [gbbct]: 2
Xanthomonas smithii subsp. smithii [gbbct]: 2
Xanthoria elegans [gbpln]: 2
Xerophyta viscosa [gbpln]: 9
Xanthomonas campestris pv. pelargonii [gbbct]: 1
Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae [gbbct]: 2
Xanthomonas axonopodis pv. citri [gbbct]: 10
Xanthomonas axonopodis pv. glycines [gbbct]: 82
Xanthomonas phage phi-Xv [gbphg]: 1
Xiphophorus maculatus x Xiphophorus helleri [gbvrt]: 3

Homepage