Tomato SBM DataBase

Statistics of SBM assembly

SBM assembly statistics
Total number of contigs 100,783
Total length of contigs 540,588,968 bp
G+C% 34.52 %
Average length of contigs 5,364 bp
Max length of contig 202,166 bp
N50 length 9,735 bp
Total number of scaffolds 3,996
Number of contigs in scaffolds 15,199
Total length of scaffolds 230,039,600 bp
Average length of scaffolds 57,567 bp
Max length of scaffold 782,429 bp