p Reference

Survey of the genetic information carried in the genome of Eucalyptus camaldulensis

Hideki Hirakawa, Yasukazu Nakamura, Takakazu Kaneko, Sachiko Isobe, Hiroe Sakai, Tomohiko Kato, Takashi Hibino, Shigemi Sasamoto, Akiko Watanabe, Manabu Yamada, Shinobu Nakayama, Tsunakazu Fujishiro, Yoshie Kishida, Mitsuyo Kohara, Satoshi Tabata and Shusei Sato
Plant Biotechnology  Vol. 28 (2011) No. 5 P 471-480
DOI: 10.5511/plantbiotechnology.11.1027b