# 0  KIAA0018, 553 aa
# 1  ref:XP_001108186  (590 aa)
# 2  sp:Q15392     (516 aa)
# 3  gb:AAP36155    (517 aa)
# 4  ref:XP_001153873  (516 aa)
# 5  sp:Q60HC5     (516 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  0      3731  98.2    38   590
  2  0      3555 100.0     1   516
  3  0      3555 100.0     1   516
  4  0      3551  99.8     1   516
  5  0      3540  99.4     1   516

//
  0 (  1)  DPGLPGLWATGAERARRGAGGSDRRREPAALTARRRTMEPAVSLAVCALLFLLWVRLKGL
  1 (  38)  DPGLPWRQAAGAERARRGAEGSDRRREPAALPARRRMMEPAVSLAVCALLFLLWVRVKGL
  2 (  1)  .....................................MEPAVSLAVCALLFLLWVRLKGL
  3 (  1)  .....................................MEPAVSLAVCALLFLLWVRLKGL
  4 (  1)  .....................................MEPAVSLAVCALLFLLWVRVKGL
  5 (  1)  .....................................MEPAVSLAVCALLFLLWVRVKGL

//
  0 (  61)  EFVLIHQRWVFVCLFLLPLSLIFDIYYYVRAWVVFKLSSAPRLHEQRVRDIQKQVREWKE
  1 (  98)  EFVLIHQRWVFVCLFLLPLSLIFDIYYYVRAWVVFKLSSAPRLHEQRVRDIQKQVREWKE
  2 (  24)  EFVLIHQRWVFVCLFLLPLSLIFDIYYYVRAWVVFKLSSAPRLHEQRVRDIQKQVREWKE
  3 (  24)  EFVLIHQRWVFVCLFLLPLSLIFDIYYYVRAWVVFKLSSAPRLHEQRVRDIQKQVREWKE
  4 (  24)  EFVLIHQRWVFVCLFLLPLSLIFDIYYYVRAWVVFKLSSAPRLHEQRVRDIQKQVREWKE
  5 (  24)  EFVLIHQRWVFVCLFLLPLSLIFDIYYYVRAWVVFKLSSAPRLHEQRVRDIQKQVREWKE

//
  0 ( 121)  QGSKTFMCTGRPGWLTVSLRVGKYKKTHKNIMINLMDILEVDTKKQIVRVEPLVTMGQVT
  1 ( 158)  QGSKTFMCTGRPGWLTVSLRVGKYKKTHKNIMINLMDILEVDTKKQIVRVEPLVTMGQVT
  2 (  84)  QGSKTFMCTGRPGWLTVSLRVGKYKKTHKNIMINLMDILEVDTKKQIVRVEPLVTMGQVT
  3 (  84)  QGSKTFMCTGRPGWLTVSLRVGKYKKTHKNIMINLMDILEVDTKKQIVRVEPLVTMGQVT
  4 (  84)  QGSKTFMCTGRPGWLTVSLRVGKYKKTHKNIMINLMDILEVDTKKQIVRVEPLVTMGQVT
  5 (  84)  QGSKTFMCTGRPGWLTVSLRVGKYKKTHKNIMINLMDILEVDTKKQIVRVEPLVTMGQVT

//
  0 ( 181)  ALLTSIGWTLPVLPELDDLTVGGLIMGTGIESSSHKYGLFQHICTAYELVLADGSFVRCT
  1 ( 218)  ALLTSIGWTLPVLPELDDLTVGGLIMGTGIESSSHKYGLFQHICTAYELVLADGSFVRCT
  2 ( 144)  ALLTSIGWTLPVLPELDDLTVGGLIMGTGIESSSHKYGLFQHICTAYELVLADGSFVRCT
  3 ( 144)  ALLTSIGWTLPVLPELDDLTVGGLIMGTGIESSSHKYGLFQHICTAYELVLADGSFVRCT
  4 ( 144)  ALLTSIGWTLPVLPELDDLTVGGLIMGTGIESSSHKYGLFQHICTAYELVLADGSFVRCT
  5 ( 144)  ALLTSIGWTLPVLPELDDLTVGGLIMGTGIESSSHKYGLFQHICTAYELVLADGSFVRCT

//
  0 ( 241)  PSENSDLFYAVPWSCGTLGFLVAAEIRIIPAKKYVKLRFEPVRGLEAICAKFTHESQRQE
  1 ( 278)  PSENSDLFYAVPWSCGTLGFLVAAEIRIIPAKKYVKLRFEPVQGLEAICAKFTHESQRQE
  2 ( 204)  PSENSDLFYAVPWSCGTLGFLVAAEIRIIPAKKYVKLRFEPVRGLEAICAKFTHESQRQE
  3 ( 204)  PSENSDLFYAVPWSCGTLGFLVAAEIRIIPAKKYVKLRFEPVRGLEAICAKFTHESQRQE
  4 ( 204)  PSENSDLFYAVPWSCGTLGFLVAAEIRIIPAKKYVKLRFEPVRGLEAICAKFTHESQRQE
  5 ( 204)  PSENSDLFYAVPWSCGTLGFLVAAEIRIIPAKKYVKLRFEPVQGLEAICAKFTHESQRQE

//
  0 ( 301)  NHFVEGLLYSLDEAVIMTGVMTDEAEPSKLNSIGNYYKPWFFKHVENYLKTNREGLEYIP
  1 ( 338)  NHFVEGLLYSLDEAVIMTGVMTDEVEPSKLNSIGNYYKPWFFKHVENYLKTNREGLEYIP
  2 ( 264)  NHFVEGLLYSLDEAVIMTGVMTDEAEPSKLNSIGNYYKPWFFKHVENYLKTNREGLEYIP
  3 ( 264)  NHFVEGLLYSLDEAVIMTGVMTDEAEPSKLNSIGNYYKPWFFKHVENYLKTNREGLEYIP
  4 ( 264)  NHFVEGLLYSLDEAVIMTGVMTDEAEPSKLNSIGNYYKPWFFKHVENYLKTNREGLEYIP
  5 ( 264)  NHFVEGLLYSLDEAVIMTGVMTDEVEPSKLNSIGNYYKPWFFKHVENYLKTNREGLEYIP

//
  0 ( 361)  LRHYYHRHTRSIFWELQDIIPFGNNPIFRYLFGWMVPPKISLLKLTQGETLRKLYEQHHV
  1 ( 398)  LRHYYHRHTRSIFWELQDIIPFGNNPIFRYLFGWMVPPKISLLKLTQGETLRKLYEQHHV
  2 ( 324)  LRHYYHRHTRSIFWELQDIIPFGNNPIFRYLFGWMVPPKISLLKLTQGETLRKLYEQHHV
  3 ( 324)  LRHYYHRHTRSIFWELQDIIPFGNNPIFRYLFGWMVPPKISLLKLTQGETLRKLYEQHHV
  4 ( 324)  LRHYYHRHTRSIFWELQDIIPFGNNPIFRYLFGWMVPPKISLLKLTQGETLRKLYEQHHV
  5 ( 324)  LRHYYHRHTRSIFWELQDIIPFGNNPIFRYLFGWMVPPKISLLKLTQGETLRKLYEQHHV

//
  0 ( 421)  VQDMLVPMKCLQQALHTFQNDIHVYPIWLCPFILPSQPGLVHPKGNEAELYIDIGAYGEP
  1 ( 458)  VQDMLVPMKCLQQALHTFQNDIHVYPIWLCPFILPSQPGLVHPKGNEAELYIDIGAYGEP
  2 ( 384)  VQDMLVPMKCLQQALHTFQNDIHVYPIWLCPFILPSQPGLVHPKGNEAELYIDIGAYGEP
  3 ( 384)  VQDMLVPMKCLQQALHTFQNDIHVYPIWLCPFILPSQPGLVHPKGNEAELYIDIGAYGEP
  4 ( 384)  VQDMLVPMKCLQQALHTFQNDIHVYPIWLCPFILPSQPGLVHPKGNEAELYIDIGAYGEP
  5 ( 384)  VQDMLVPMKCLQQALHTFQNDIHVYPIWLCPFILPSQPGLVHPKGNEAELYIDIGAYGEP

//
  0 ( 481)  RVKHFEARSCMRQLEKFVRSVHGFQMLYADCYMNREEFWEMFDGSLYHKLREKLGCQDAF
  1 ( 518)  RVKHFEARSCMRQLEKFVRSVHGFQMLYADCYMNREEFWEMFDGSLYHKLREKLGCQDAF
  2 ( 444)  RVKHFEARSCMRQLEKFVRSVHGFQMLYADCYMNREEFWEMFDGSLYHKLREKLGCQDAF
  3 ( 444)  RVKHFEARSCMRQLEKFVRSVHGFQMLYADCYMNREEFWEMFDGSLYHKLREKLGCQDAF
  4 ( 444)  RVKHFEARSCMRQLEKFVRSVHGFQMLYADCYMNREEFWEMFDGSLYHKLREKLGCQDAF
  5 ( 444)  RVKHFEARSCMRQLEKFVRSVHGFQMLYADCYMNREEFWEMFDGSLYHKLREKLGCQDAF

//
  0 ( 541)  PEVYDKICKAARH
  1 ( 578)  PEVYDKICKAARH
  2 ( 504)  PEVYDKICKAARH
  3 ( 504)  PEVYDKICKAARH
  4 ( 504)  PEVYDKICKAARH
  5 ( 504)  PEVYDKICKAARH

//