# 0  KIAA0091, 1058 aa
# 1  sp:Q14703     (1052 aa)
# 2  dbj:BAF84462   (1052 aa)
# 3  ref:XP_001112150  (1052 aa)
# 4  emb:CAH93329   (1052 aa)
# 5  ref:XP_850300   (1052 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  0      7205 100.0     1  1052
  2  0      7198  99.9     1  1052
  3  0      7186  99.7     1  1052
  4  0      7155  99.3     1  1052
  5  0      7067  97.1     1  1052

//
  0 (  1)  SYSLVTMKLVNIWLLLLVVLLCGKKHLGDRLEKKSFEKAPCPGCSHLTLKVEFSSTVVEY
  1 (  1)  ......MKLVNIWLLLLVVLLCGKKHLGDRLEKKSFEKAPCPGCSHLTLKVEFSSTVVEY
  2 (  1)  ......MKLVNIWLLLLVVLLCGKKHLGDRLEKKSFEKAPCPGCSHLTLKVEFSSTVVEY
  3 (  1)  ......MKLVNIWLLLLVVLLCGKKHLGDRLEKKSFEKAPCPGCSHLTLKVEFSSTVVEY
  4 (  1)  ......MKLVNIWLLLLVVSLCGKKHLGDRLEKKSFEKAPCPGCSHLTLKVEFSSTVVEY
  5 (  1)  ......MKLVNIWLLLLVVLLCGKKHLGDRLEKTSFEKAPCPGCSHLTLKVEFSSTVVEY

//
  0 (  61)  EYIVAFNGYFTAKARNSFISSALKSSEVDNWRIIPRNNPSSDYPSDFEVIQIKEKQKAGL
  1 (  55)  EYIVAFNGYFTAKARNSFISSALKSSEVDNWRIIPRNNPSSDYPSDFEVIQIKEKQKAGL
  2 (  55)  EYIVAFNGYFTAKARNSFISSALKSSEVDNWRIIPRNNPSSDYPSDFEVIQIKEKQKAGL
  3 (  55)  EYIVAFNGYFTAKARNSFISSALKSSEVDNWRIIPRNNPSSDYPSDFEVIQIKEKQKAGL
  4 (  55)  EYIVAFNGYFTAKARNSFISSALKSSEVDNWRIIPRNNPSSDYPSDFEVIQIKEKQKVGL
  5 (  55)  EYIVAFNGYFTAKARNSFISSALKSSEIDNWRIIPRNNPSSDYPSDFEVIQIKEKQKAGL

//
  0 ( 121)  LTLEDHPNIKRVTPQRKVFRSLKYAESDPTVPCNETRWSQKWQSSRPLRRASLSLGSGFW
  1 ( 115)  LTLEDHPNIKRVTPQRKVFRSLKYAESDPTVPCNETRWSQKWQSSRPLRRASLSLGSGFW
  2 ( 115)  LTLEDHPNIKRVTPQRKVFRSLKYAESDPTVPCNETRWSQKWQSSRPLRRASLSLGSGFW
  3 ( 115)  LTLEDHPNIKRVTPQRKVFRSLKYAESDPTVPCNETRWSQKWQSSRPLRRASLSLGSGFW
  4 ( 115)  LTLEDHPNIKRVTPQRKVFRSLKYAESDPTVPFNETRWSQKWQSSRPLRRASLSLGSGFW
  5 ( 115)  LTLEDHPNIKRVTPQRKVFRSLKYAESDPVVPCNETRWSQKWQSSRPLRRASLSLGSGFW

//
  0 ( 181)  HATGRHSSRRLLRAIPRQVAQTLQADVLWQMGYTGANVRVAVFDTGLSEKHPHFKNVKER
  1 ( 175)  HATGRHSSRRLLRAIPRQVAQTLQADVLWQMGYTGANVRVAVFDTGLSEKHPHFKNVKER
  2 ( 175)  HATGRHSSRRLLRAIPRQVAQTLQADVLWQMGYTGANVRVAVFDTGLSEKHPHFKNVKER
  3 ( 175)  HATGRHSSRRLLRAIPRQVAQTLQADVLWQMGYTGANVRVAVFDTGLSEKHPHFKNVKER
  4 ( 175)  HATGRHSSRRLLRAIPRQVAQTLQADVLWQMGYTGANVRVAVFDTGLSEKHPHFKNVKER
  5 ( 175)  HATGRHSSRRLLRAIPRQVAQTLQADVLWQMGYTGANVRVAVFDTGLSEKHPHFKNVKER

//
  0 ( 241)  TNWTNERTLDDGLGHGTFVAGVIASMRECQGFAPDAELHIFRVFTNNQVSYTSWFLDAFN
  1 ( 235)  TNWTNERTLDDGLGHGTFVAGVIASMRECQGFAPDAELHIFRVFTNNQVSYTSWFLDAFN
  2 ( 235)  TNWTNERTLDDGLGHGTFVAGVIASMRECQGFAPDAELHIFRVFTNNQVSYTSWFLDAFN
  3 ( 235)  TNWTNERTLDDGLGHGTFVAGVIASMRECQGFAPDAELHIFRVFTNNQVSYTSWFLDAFN
  4 ( 235)  TNWTNERTLDDGSGHGTFVAGVIASMRECQGFAPDAELHIFRVFTNNQVSYTSWFLDAFN
  5 ( 235)  TNWTNERTLDDGLGHGTFVAGVIASMRECQGFAPDAELHIFRVFTNNQVSYTSWFLDAFN

//
  0 ( 301)  YAILKKIDVLNLSIGGPDFMDHPFVDKVWELTANNVIMVSAIGNDGPLYGTLNNPADQMD
  1 ( 295)  YAILKKIDVLNLSIGGPDFMDHPFVDKVWELTANNVIMVSAIGNDGPLYGTLNNPADQMD
  2 ( 295)  YAILKKIDVLNLSIGGPDFMDHPFVDKVWELTANNVIMVSAIGNDGPLYGTLNNPADQMD
  3 ( 295)  YAILKKIDVLNLSIGGPDFMDHPFVDKVWELTANNVIMVSAIGNDGPLYGTLNNPADQMD
  4 ( 295)  YAILKKIDVLNLSIGGPDFMDHPFVDKVWELTANNVIMVSAIGNDGPLYGTLNNPADQMD
  5 ( 295)  YAILKKMDVLNLSIGGPDFMDHPFVDKVWELTANNVIMVSAIGNDGPLYGTLNNPADQMD

//
  0 ( 361)  VIGVGGIDFEDNIARFSSRGMTTWELPGGYGRMKPDIVTYGAGVRGSGVKGGCRALSGTS
  1 ( 355)  VIGVGGIDFEDNIARFSSRGMTTWELPGGYGRMKPDIVTYGAGVRGSGVKGGCRALSGTS
  2 ( 355)  VIGVGGIDFEDNIARFSSRGMTTWELPGGYGRMKPDIVTYGAGVRGSGVKGGCRALSGTS
  3 ( 355)  VIGVGGIDFEDNIARFSSRGMTTWELPGGYGRVKPDIVTYGAGVRGSGVKGGCRALSGTS
  4 ( 355)  VIGVGGIDFEDNIARFSSRGMTTWELPGGYGRMKPDIVTYGAGVRGSGVKGGCRALSGTS
  5 ( 355)  VIGVGGIDFEDNIARFSSRGMTTWELPGGYGRVKPDIVTYGAGVRGSGVKGGCRALSGTS

//
  0 ( 421)  VASPVVAGAVTLLVSTVQKRELVNPASMKQALIASARRLPGVNMFEQGHGKLDLLRAYQI
  1 ( 415)  VASPVVAGAVTLLVSTVQKRELVNPASMKQALIASARRLPGVNMFEQGHGKLDLLRAYQI
  2 ( 415)  VASPVVAGAVTLLVSTVQKRELVNPASMKQALIASARRLPGVNMFEQGHGKLDLLRAYQI
  3 ( 415)  VASPVVAGAVTLLVSTVQKRELVNPASMKQALIASARRLPGVNMFEQGHGKLDLLRAYQI
  4 ( 415)  VASPVVAGAVTLLVSTVQKRELVNPASMKQALIASARRLPGVNMFEQGHGKLDLLRAYQI
  5 ( 415)  VASPVVAGAVTLLVSTVQKRELVNPASMKQALIASARRLPGVNMFEQGHGKLDLLRAYQI

//
  0 ( 481)  LNSYKPQASLSPSYIDLTECPYMWPYCSQPIYYGGMPTVVNVTILNGMGVTGRIVDKPDW
  1 ( 475)  LNSYKPQASLSPSYIDLTECPYMWPYCSQPIYYGGMPTVVNVTILNGMGVTGRIVDKPDW
  2 ( 475)  LNSYKPQASLSPSYIDLTECPYMWPYCSQPIYYGGMPTVVNVTILNGMGVTGRIVDKPDW
  3 ( 475)  LNSYKPQASLSPSYIDLTECPYMWPYCSQPIYYGGMPTVVNVTILNGMGVTGRIVDKPDW
  4 ( 475)  LNSYKPQASLSPSYIDLTECPYMWPYCSQPIYYGGMPTVVNVTILNGMGVTGRIVDKPDW
  5 ( 475)  LNSYKPQASLSPSYIDLTECPYMWPYCSQPIYYGGMPTIVNVTILNGMGVTGRIVDKPDW

//
  0 ( 541)  QPYLPQNGDNIEVAFSYSSVLWPWSGYLAISISVTKKAASWEGIAQGHVMITVASPAETE
  1 ( 535)  QPYLPQNGDNIEVAFSYSSVLWPWSGYLAISISVTKKAASWEGIAQGHVMITVASPAETE
  2 ( 535)  QPYLPQNGDNIEVAFSYSSVLWPWSGYLAISISVTKKAASWEGIAQGHVMITVASPAETE
  3 ( 535)  QPYLPQNGDNIEVAFSYSSVLWPWSGYLAISISVTKKAASWEGIAQGHVMITVASPAETE
  4 ( 535)  QPYLPQNGDNIEVAFSYSSVLWPWSGYLAISISVTKKAASWEGIAQGHVMITVASPAETE
  5 ( 535)  QPYLPQNGDNIEVAFSYSSVLWPWSGYLAISISVTKKAASWEGVAQGHVTVTVASPAEVG

//
  0 ( 601)  SKNGAEQTSTVKLPIKVKIIPTPPRSKRVLWDQYHNLRYPPGYFPRDNLRMKNDPLDWNG
  1 ( 595)  SKNGAEQTSTVKLPIKVKIIPTPPRSKRVLWDQYHNLRYPPGYFPRDNLRMKNDPLDWNG
  2 ( 595)  SKNGAEQTSTVKLPIKVKIIPTPPRSKRVLWDQYHNLRYPPGYFPRDNLRMKNDPLDWNG
  3 ( 595)  SKNGAEQTSTVKLPIKVKIIPTPPRSKRVLWDQYHNLRYPPGYFPRDNLRMKNDPLDWNG
  4 ( 595)  SKNGAEQTSTVKLPIKVKIIPTPPRSKRVLWDQYHNLRYPPGYFPRDNLRMKNDPLDWNG
  5 ( 595)  SKNGAEQTSTVKLPIKVKIIPAPPRSKRVLWDQYHNLRYPPGYFPRDNLRMKNDPLDWNG

//
  0 ( 661)  DHIHTNFRDMYQHLRSMGYFVEVLGAPFTCFDASQYGTLLMVDSEEEYFPEEIAKLRRDV
  1 ( 655)  DHIHTNFRDMYQHLRSMGYFVEVLGAPFTCFDASQYGTLLMVDSEEEYFPEEIAKLRRDV
  2 ( 655)  DHIHTNFRDMYQHLRSMGYFVEVLGAPFTCFDASQYGTLLMVDSEEEYFPEEIAKLRRDV
  3 ( 655)  DHIHTNFRDMYQHLRSMGYFVEVLGAPFTCFDASQYGTLLMVDSEEEYFPEEIAKLRRDV
  4 ( 655)  DHIHTNFRDMYQHLRSMGYFVEVLGAPFTCFDASQYGTLLMVDSEEEYFPEEIAKLRRDV
  5 ( 655)  DHIHTNFRDMYQHLRSMGYFVEVLGSPFTCFDASQYGTLLMVDSEEEYFPEEVAKLRRDV

//
  0 ( 721)  DNGLSLVIFSDWYNTSVMRKVKFYDENTRQWWMPDTGGANIPALNELLSVWNMGFSDGLY
  1 ( 715)  DNGLSLVIFSDWYNTSVMRKVKFYDENTRQWWMPDTGGANIPALNELLSVWNMGFSDGLY
  2 ( 715)  DNGLSLVIFSDWYNTSVMRKVKFYDENTRQWWMPDTGGANIPALNELLSVWNMGFSDGLY
  3 ( 715)  DNGLSLVIFSDWYNTSVMRKVKFYDENTRQWWMPDTGGANIPALNELLSVWNMGFSDGLY
  4 ( 715)  DNGLSLVIFSDWYNTSVMRKVKFYDENTRQWWMPDTGGANIPALNELLSVWNMGFSDGLY
  5 ( 715)  HNGLSLIVFSDWYNTSVMRKVKFYDENTRQWWMPDTGGANVPALNELLSVWNMGFSDGLY

//
  0 ( 781)  EGEFTLANHDMYYASGCSIAKFPEDGVVITQTFKDQGLEVLKQETAVVENVPILGLYQIP
  1 ( 775)  EGEFTLANHDMYYASGCSIAKFPEDGVVITQTFKDQGLEVLKQETAVVENVPILGLYQIP
  2 ( 775)  EGEFTLANHDMYYASGCSIAKFPEDGVVITQTFKDQGLEVLKQETAVVENVPILGLYQIP
  3 ( 775)  EGEFTLANHDMYYASGCSIAKFPEDGVVITQTFKDQGLEVLKQETAVVENVPILGLYQIP
  4 ( 775)  EGEFTLANHDMYYASGCSIAKFPEDGVVITQTFKDQGLEVLKQETAVVENVPVLGLYQTP
  5 ( 775)  EGDFTLANHDMYYASGCSIAKFPEDGIVITQTFKDQGLEVLKQETAVVENVPILGLYQIP

//
  0 ( 841)  AEGGGRIVLYGDSNCLDDSHRQKDCFWLLDALLQYTSYGVTPPSLSHSGNRQRPPSGAGS
  1 ( 835)  AEGGGRIVLYGDSNCLDDSHRQKDCFWLLDALLQYTSYGVTPPSLSHSGNRQRPPSGAGS
  2 ( 835)  AEGGGRIVQYGDSNCLDDSHRQKDCFWLLDALLQYTSYGVTPPSLSHSGNRQRPPSGAGS
  3 ( 835)  AEGGGRIVLYGDSNCLDDSHRQKDCFWLLDALLQYTSYGVTPPSLSHSGNRQRPPSGAGS
  4 ( 835)  AEGGGRIVLYGDSNCLDDSHRQKDCFWLLDALLQYTSYGVTPPSLSHSGNRQRPPSGAGS
  5 ( 835)  VEGGGRIVLYGDSNCLDDSHRQKDCFWLLDALLQYTSYGVTPPSLSHSGNRQRPPSGAGS

//
  0 ( 901)  VTPERMEGNHLHRYSKVLEAHLGDPKPRPLPACPRLSWAKPQPLNETAPSNLWKHQKLLS
  1 ( 895)  VTPERMEGNHLHRYSKVLEAHLGDPKPRPLPACPRLSWAKPQPLNETAPSNLWKHQKLLS
  2 ( 895)  VTPERMEGNHLHRYSKVLEAHLGDPKPRPLPACPRLSWAKPQPLNETAPSNLWKHQKLLS
  3 ( 895)  VTPERMEGNHLHRYSKVLEAHLGDPKPRPLPACPHLSWAKPQPLNETAPSNLWKHQKLLS
  4 ( 895)  VTPERMEGNHLHRYSKVLEAHLGDPKPRPLPACPHLSWAKPQPLNETAPSNLWKHQKLLS
  5 ( 895)  ATPERMEGNHLHRYSKVLEARLGGPEPRALPACPHLSWAKPQPLNETAPSNLWKHQKLLS

//
  0 ( 961)  IDLDKVVLPNFRSNRPQVRPLSPGESGAWDIPGGIMPGRYNQEVGQTIPVFAFLGAMVVL
  1 ( 955)  IDLDKVVLPNFRSNRPQVRPLSPGESGAWDIPGGIMPGRYNQEVGQTIPVFAFLGAMVVL
  2 ( 955)  IDLDKVVLPNFRSNRPQVRPLSPGESGAWDIPGGIMPGRYNQEVGQTIPVFAFLGAMVVL
  3 ( 955)  IDLDKVVLPNFRSNRPQVRPLSPGESGAWDIPGGIMPGRYNQEVGQTIPVFAFLGAMVVL
  4 ( 955)  IDLDKVVLPNFRSNRPQVRPLSPGESGAWDIPGGIMPGRYNQEVGQTIPVFAFLGAMVVL
  5 ( 955)  IDLDKVVLPNFRSNRPQVRPLSPGESSAWDIPGGIMPGRYNQEVGQTIPVFAFLGAMVVL

//
  0 ( 1021)  AFFVVQINKAKSRPKRRKPRVKRPQLMQQVHPPKTPSV
  1 ( 1015)  AFFVVQINKAKSRPKRRKPRVKRPQLMQQVHPPKTPSV
  2 ( 1015)  AFFVVQINKAKSRPKRRKPRVKRPQLMQQVHPPKTPSV
  3 ( 1015)  AFFVVQINKAKSRPKRRKPRVKRPQLMQQVHPPKPPSV
  4 ( 1015)  AFFVVQINKAKSRPKRRKPRVKRPQLMQQVHPPKTPSV
  5 ( 1015)  AFFVVQINKARSRPKRRKPRVKRPQLMQQIHPPKTPSV

//