# 0  KIAA0057, 384 aa
# 1  sp:Q15035     (370 aa)
# 2  ref:XP_518539   (370 aa)
# 3  ref:XP_001107590  (373 aa)
# 4  ref:XP_001499056  (370 aa)
# 5  ref:XP_001928862  (370 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  1.4e-166  2499 100.0     1   370
  2  1.7e-166  2498  99.7     1   370
  3  1.9e-165  2483  99.2     1   373
  4  6.7e-164  2461  97.8     1   370
  5  1.7e-159  2398  95.4     1   370

//
  0 (  1)  AQGAGPAGRCAPAAMAFRRRTKSYPLFSQEFVIHNHADIGFCLVLCVLIGLMFEVTAKTA
  1 (  1)  ..............MAFRRRTKSYPLFSQEFVIHNHADIGFCLVLCVLIGLMFEVTAKTA
  2 (  1)  ..............MAFRRRTKSYPLFSQEFVIHNHADIGFCLVLCVLIGLMFEVTAKTA
  3 (  1)  ..............MAFRRRTKSYPLFSQEFVIHNHADIGFCLVLCVLIGLMFEVTAKTA
  4 (  1)  ..............MAFRRRTKSYPLFSQEFVIHNHADIGFCLVLCVLIGLMFEVTAKTA
  5 (  1)  ..............MAFRRRTKSYPLFSQEFVIHNHADIGFCLVLCVLIGLMFEVTAKTA

//
  0 (  61)  FLFILPQYNISVPTA---DSETVHYHYGPKDLVTILFYIFITIILHAVVQEYILDKISKR
  1 (  47)  FLFILPQYNISVPTA---DSETVHYHYGPKDLVTILFYIFITIILHAVVQEYILDKISKR
  2 (  47)  FLFILPQYNISVPTA---DSETVHYHYGPKDLVTILFYIFITIILHAVVQEYVLDKISKR
  3 (  47)  FLFILPQYNISVPTAEQQDSETVHYHYGPKDLVTILFYIFITIILHAVVQEYILDKISKR
  4 (  47)  FLFILPQYNVSVPTA---DSETVHYHYGPKDLVTILFYIFITIILHAVVQEYILDKISKR
  5 (  47)  FLFILPQYNVSVPTA---DGETVHYHYGPKDLVTISFYIFITIILHAVVQEYILDKISKR

//
  0 ( 118)  LHLSKVKHSKFNESGQLVVFHFTSVIWCFYVVVTEGYLTNPRSLWEDYPHVHLPFQVKFF
  1 ( 104)  LHLSKVKHSKFNESGQLVVFHFTSVIWCFYVVVTEGYLTNPRSLWEDYPHVHLPFQVKFF
  2 ( 104)  LHLSKVKHSKFNESGQLVVFHFTSVIWCFYVVVTEGYLTNPRSLWEDYPHVHLPFQVKFF
  3 ( 107)  LHLSKVKHSKFNESGQLVVFHFTSVIWCFYVVVTEGYLTNPRSLWEDYPHVHLPFQVKFF
  4 ( 104)  LHLSKVKHSKFNESGQLVVFHLSSVIWCFYVVVTEGYLTNPRSLWEDYPHVYLPFQVKFF
  5 ( 104)  LHLSKVKHSKFNESGQLVVFHLSSVIWCFYVVVTEGYLTNPRSLWEDYPHVYLPFQVKFF

//
  0 ( 178)  YLCQLAYWLHALPELYFQKVRKEEIPRQLQYICLYLVHIAGAYLLNLSRLGLILLLLQYS
  1 ( 164)  YLCQLAYWLHALPELYFQKVRKEEIPRQLQYICLYLVHIAGAYLLNLSRLGLILLLLQYS
  2 ( 164)  YLCQLAYWLHALPELYFQKVRKEEIPRQLQYICLYLVHIAGAYLLNLSRLGLILLLLQYS
  3 ( 167)  YLCQLAYWLHALPELYFQKVRKEEIPRQLQYICLYLVHIAGAYLLNLSRLGLILLLLQYS
  4 ( 164)  YLCQLAYWLHALPELYFQKVRKEEIPRQLQYICLYLVHIAGAYLLNLSRLGLILLLLQYS
  5 ( 164)  YLCQLAYWLHALPELYXQKVRKEEIPRQLQYICLYLVHIAGAYLLNLSRLGLVLLLLQYS

//
  0 ( 238)  TEFLFHTARLFYFADENNEKLFSAWAAVFGVTRLFILTLAVLAIGFGLARMENQAFDPEK
  1 ( 224)  TEFLFHTARLFYFADENNEKLFSAWAAVFGVTRLFILTLAVLAIGFGLARMENQAFDPEK
  2 ( 224)  TEFLFHTARLFYFADENNEKLFSAWAAVFGVTRLFILTLAVLAIGFGLARMENQAFDPEK
  3 ( 227)  TEFLFHTARLFYFADENNEKLFSAWAAVFGVTRLFILTLAVLAIGFGLARMENQAFDPEK
  4 ( 224)  TEFLFHTARLFYFADENNEKLFNAWAAVFGVTRLFILTLAVLAIGFGLARMENQAFDPER
  5 ( 224)  TEFLFHTARLCHFADENNEKLFNAWAAVFGVTRLFILTLAVLAIGFGLARMENQAFDPEK

//
  0 ( 298)  GNFNTLFCRLCVLLLVCAAQAWLMWRFIHSQLRHWREYWNEQSAKRRVPATPRLPARLIK
  1 ( 284)  GNFNTLFCRLCVLLLVCAAQAWLMWRFIHSQLRHWREYWNEQSAKRRVPATPRLPARLIK
  2 ( 284)  GNFNTLFCRLCVLLLVCAAQAWLMWRFIHSQLRHWREYWNEQSAKRRVPATPRLPARLIK
  3 ( 287)  GNFNTLFCRLCVLLLVCAAQAWLMWRFIHSQLRHWREYWNEQSAKRRVPATPRLPARLIK
  4 ( 284)  GNFNTLLCRLCVLLLVCAAQAWLMWRFIHSQLRHWREYWNEQSAKRRVPAVPRLPARLIK
  5 ( 284)  GNFNTLLCRLCVLLLVCAAQAWLMWRFIHSQLRHWREYWSEQNAKRRVPTAPRLAARLIK

//
  0 ( 358)  RESGYHENGVVKAENGTSPRTKKLKSP
  1 ( 344)  RESGYHENGVVKAENGTSPRTKKLKSP
  2 ( 344)  RESGYHENGVVKAENGTSPRTKKLKSP
  3 ( 347)  RESGYHENGVVKAENGTSPRTKKLKSP
  4 ( 344)  RESGYHENGVVKAENGTSPRTKKLKSP
  5 ( 344)  RESGYHENGVVKAENGTSPRTKKLKSP

//