# 0  KIAA0057, 384 aa

//
    exp    sw-scr  id%   from   to

//
  0 (  1)  AQGAGPAGRCAPAAMAFRRRTKSYPLFSQEFVIHNHADIGFCLVLCVLIGLMFEVTAKTA

//
  0 (  61)  FLFILPQYNISVPTADSETVHYHYGPKDLVTILFYIFITIILHAVVQEYILDKISKRLHL

//
  0 ( 121)  SKVKHSKFNESGQLVVFHFTSVIWCFYVVVTEGYLTNPRSLWEDYPHVHLPFQVKFFYLC

//
  0 ( 181)  QLAYWLHALPELYFQKVRKEEIPRQLQYICLYLVHIAGAYLLNLSRLGLILLLLQYSTEF

//
  0 ( 241)  LFHTARLFYFADENNEKLFSAWAAVFGVTRLFILTLAVLAIGFGLARMENQAFDPEKGNF

//
  0 ( 301)  NTLFCRLCVLLLVCAAQAWLMWRFIHSQLRHWREYWNEQSAKRRVPATPRLPARLIKRES

//
  0 ( 361)  GYHENGVVKAENGTSPRTKKLKSP

//