# 0  KIAA0024, 507 aa
# 1  ref:XP_001091545  (473 aa)
# 2  dbj:BAF85725   (473 aa)
# 3  sp:Q99LH2     (473 aa)
# 4  gb:AAH87129    (473 aa)
# 5  gb:AAI12834    (473 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  5.5e-215  3309  99.8     1   473
  2  8.8e-215  3306  99.8     1   473
  3  7.1e-212  3263  97.3     1   473
  4  7.4e-211  3248  97.0     1   473
  5  1e-210   3246  97.7     1   473

//
  0 (  1)  LCRPAISLLWLVTPGVPAFSGWGRRHRGRTGRRAMASCVGSRTLSKDDVNYKMHFRMINE
  1 (  1)  ..................................MASCVGSRTLSKDDVNYKMHFRMINE
  2 (  1)  ..................................MASCVGSRTLSKDDVNYKMHFRMINE
  3 (  1)  ..................................MASCVGSRTLSKDDVNYRMHFRMINE
  4 (  1)  ..................................MASCVGSRTLSKDDVNYRMHFRMINE
  5 (  1)  ..................................MASCVGSRTLSKDDVNYKMHFRMINE

//
  0 (  61)  QQVEDITIDFFYRPHTITLLSFTIVSLMYFAFTRDDSVPEDNIWRGILSVIFFFLIISVL
  1 (  27)  QQVEDITIDFFYRPHTITLLSFTIVSLMYFAFTRDDSVPEDNIWRGILSVIFFFLIISVL
  2 (  27)  QQVEDITIDFFYRPHTITLLSFTIVSLMYFAFTRDDSVPEDNIWRGILSVIFFFLIISVL
  3 (  27)  QQVEDITIDFFYRPHTITLLSFTIISLMYFAFTRDDSVPEDNIWRGILSVIFFFLIISVL
  4 (  27)  QQVEDITIDFFYRPHTITLLSFTIISLMYFAFTRDDCVPEDNIWRGILSVIFFFLIISVL
  5 (  27)  QQVEDITIDFFYRPHTITLLSFTIVSLMYFAFTRDDSVPEDNIWRGILSVIFFFLIISVL

//
  0 ( 121)  AFPNGPFTRPHPALWRMVFGLSVLYFLFLVFLLFLNFEQVKSLMYWLDPNLRYATREADV
  1 (  87)  AFPNGPFTRPHPALWRMVFGLSVLYFLFLVFLLFLNFEQVKSLMYWLDPNLRYATREADV
  2 (  87)  AFPNGPFTRPHPALWRMVFGLSVLCFLFLVFLLFLNFEQVKSLMYWLDPNLRYATREADV
  3 (  87)  AFPNGPFTRPHPALWRMVFGLSVLYFLFLVFLLFLNFEQVKSLMYWLDPNLRYATREADI
  4 (  87)  AFPNGPFTRPHPALWRMVFGLSVLYFLFLVFLLFLNFEQVKSLMYWLDPNLRYATREADI
  5 (  87)  AFPNGPFTRPHPALWRMVFGLSVLYFLFLVFLLFLNFEQVKSLMYWLDPNLRYATREADV

//
  0 ( 181)  MEYAVNCHVITWERIISHFDIFAFGHFWGWAMKALLIRSYGLCWTISITWELTELFFMHL
  1 ( 147)  MEYAVNCHVITWERIISHFDIFAFGHFWGWAMKALLIRSYGLCWTISITWELTELFFMHL
  2 ( 147)  MEYAVNCHVITWERIISHFDIFAFGHFWGWAMKALLIRSYGLCWTISITWELTELFFMHL
  3 ( 147)  MEYAVNCHVITWERIVSHFDIFAFGHFWGWAMKALLIRSYGLCWTISITWELTELFFMHL
  4 ( 147)  MEYAVNCHVITWERIVSHFDIFAFGHFWGWAMKALLIRSYGLCWTISITWELTELFFMHL
  5 ( 147)  MEYAVNCHVITWERIISHFDIFAFGHFWGWAMKALLIRSYGLCWTISITWELTELFFMHL

//
  0 ( 241)  LPNFAECWWDQVILDILLCNGGGIWLGMVVCRFLEMRTYHWASFKDIHTTTGKIKRAVLQ
  1 ( 207)  LPNFAECWWDQVILDILLCNGGGIWLGMVVCRFLEMRTYHWASFKDIHTTTGKIKRAVLQ
  2 ( 207)  LPNFAECWWDQVILDILLCNGGGIWLGMVVCRFLEMRTYHWASFKDIHTTTGKIKRAVLQ
  3 ( 207)  LPNFAECWWDQVILDILLCNGGGIWLGMVVCRFLEMRTYHWASFKDIHTTTGKIKRAVLQ
  4 ( 207)  LPNFAECWWDQVILDILLCNGGGIWLGMVVCRFLEMRTYHWASFKDIHTTTGKIKRAVLQ
  5 ( 207)  LPNFAECWWDQVILDILLCNGGGIWLGMVVCRFLEMRTYHWASFKDIHTTTGKIKRAVLQ

//
  0 ( 301)  FTPASWTYVRWFDPKSSFQRVAGVYLFMIIWQLTELNTFFLKHIFVFQASHPLSWGRILF
  1 ( 267)  FTPASWTYVRWFDPKSSFQRVAGVYLFMIIWQLTELNTFFLKHIFVFQASHPLSWGRILF
  2 ( 267)  FTPASWTYVRWFDPKSSFQRVAGVYLFMIIWQLTELNTFFLKHIFVFQASHPLSWGRILF
  3 ( 267)  FTPASWTYVRWFDPKSSFQRVAGIYLFMIIWQLTELNTFFLKHIFVFQASHPLSWGRILF
  4 ( 267)  FTPASWTYVRWFDPKSSFQRVAGIYLFMIIWQLTELNTFFLKHIFVFQASHPLSWCRILF
  5 ( 267)  FTPASWTYVRWFDPKSSFQRVAGIYLFMIIWQLTELNTFFLKHIFVFQASHPLSWCRILF

//
  0 ( 361)  IGGITAPTVRQYYAYLTDTQCKRVGTQCWVFGVIGFLEAIVCIKFGQDLFSKTQILYVVL
  1 ( 327)  IGGITAPTVRQYYAYLTDTQCKRVGTQCWVFGVIGFLEAIVCIKFGQDLFSKTQILYVVL
  2 ( 327)  IGGITAPTVRQYYAYLTDTQCKRVGTQCWVFGVIGFLEAIVCIKFGQDLFSKTQILYVVL
  3 ( 327)  IGCITAPTVRQYYAYLTDTQCKRVGTQCWVFGVIGFLEAIVCIKFGQDLFSKTQILYVML
  4 ( 327)  IGCITAPTVRQYYAYLTDTQCKRVGTQCWVFGVIGFLEAIVCIKFGQDLFSKTQILYVVL
  5 ( 327)  IGGITAPTVRQYYAYLTDTQCKRVGTQCWVFGVIGFLEAIVCIKFGQDLFSKTQILYVVL

//
  0 ( 421)  WLLCVAFTTFLCLYGMIWYAEHYGHREKTYSECEDGTYSPEISWHHRKGTKGSEDSPPKH
  1 ( 387)  WLLCVAFTTFLCLYGMIWYAEHYGHREKTYSECEDGTYSPEISWHHRKGTKGSEDSPPKH
  2 ( 387)  WLLCVAFTTFLCLYGMIWYAEHYGHREKTYSECEDGTYSPEISWHHRKGTKGSEDSPPKH
  3 ( 387)  WLLCVAFTTFLCLYGMVWYAEHYGHREKTYSECEDGTYSPEISWHHGKGSKGSEDSPPKH
  4 ( 387)  WLLCVAFTTFLCLYGMVWYAEHYGHREKTYSECEDGTYSPEISWYHGKGSKGSEDSPPKH
  5 ( 387)  WLLCVAFTTFLCLYGMVWYAEHYGHREKTYSECEDGTYSPDISWPHGKGSKGSEDGPHKH

//
  0 ( 481)  AGNNESHSSRRRNRHSKSKVTNGVGKK
  1 ( 447)  ASNNESHSSRRRNRHSKSKVTNGVGKK
  2 ( 447)  AGNNESHSSRRRNRHSKSKVTNGVGKK
  3 ( 447)  SSNHESHSSRRRNRHSKSKVTNGVGKK
  4 ( 447)  SNNNESHSSRRRNRHSKSKVTNGVGKK
  5 ( 447)  PGNSESHSSRRRNRHSKSKVTNGVGKK

//