# 0  KIAA1808, 539 aa
# 1  emb:CAG38375   (572 aa)
# 2  emb:CAG38378   (573 aa)
# 3  emb:CAG28315   (573 aa)
# 4  sp:Q6H8Q1     (611 aa)
# 5  sp:Q8BL65     (612 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  3.9e-206  3767 100.0    34   572
  2  2.6e-191  3507  91.9    34   573
  3  4.6e-190  3485  91.3    34   573
  4  1.5e-181  3674  93.1    34   611
  5  7.5e-167  3414  85.5    34   612

//
  0 (  1)  EVLRVQDKYFHIKCFVCKACGCDLAEGGFFVRQGEYICTLDYQRLYGTRCFSCDQFIEGE
  1 (  34)  EVLRVQDKYFHIKCFVCKACGCDLAEGGFFVRQGEYICTLDYQRLYGTRCFSCDQFIEGE
  2 (  34)  EVLRVQNKYFHIRCFVCKACGCDLAEGGFFVRQGEHICTRDYQRLYGTRCFSCDRFIEGE
  3 (  34)  EVLRVQNKHFHIRCFVCKACGCDLAEGGFFVRQGEHICTRDYQRLYGTRCFSCDCFIEGE
  4 (  34)  EVLRVQDKYFHIKCFVCKACGCDLAEGGFFVRQGEYICTLDYQRLYGTRCFSCDQFIEGE
  5 (  34)  EVLRVQNKYFHIRCFVCKACGCDLAEGGFFVRQGEHICTRDYQRLYGTRCFSCDRFIEGE

//
  0 (  61)  VVSALGKTYHPDCFVCAVCRLPFPPGDRVTFNGKECMCQKCSLPVSVGSSAHLSQGLRSC
  1 (  94)  VVSALGKTYHPDCFVCAVCRLPFPPGDRVTFNGKECMCQKCSLPVSVGSSAHLSQGLRSC
  2 (  94)  VVSALGKTYHPDCFVCAVCRLPFPPGDRVTFNGKECMCQKCSPPTLLGNSAHVAQGLRSC
  3 (  94)  VVSALGKTYHPDCFVCAVCRLPFPPGDRVTFNGKDCMCQKCSPPTLVGNSAHVAQGLRSC
  4 (  94)  VVSALGKTYHPDCFVCAVCRLPFPPGDRVTFNGKECMCQKCSLPVSVGSSAHLSQGLRSC
  5 (  94)  VVSALGKTYHPDCFVCAVCRLPFPPGDRVTFNGKECMCQKCSPPTLLGNSAHVAQGLRSC

//
  0 ( 121)  GGCGTEIKNGQALVALDKHWHLGCFKCKSCGKLLNAEYISKDGLPYCEADYHAKFGIRCD
  1 ( 154)  GGCGTEIKNGQALVALDKHWHLGCFKCKSCGKLLNAEYISKDGLPYCEADYHAKFGIRCD
  2 ( 154)  GGCGLEIKNGQALVALDKHWHLGCFKCKTCGKLLNAEYISKDGLPYCEADYHSKFGIRCD
  3 ( 154)  GGCGLEIKNGQALVALDKHWHLGCFKCKTCGKLLNAEYISKDGLPYCEADYHTKFGIRCD
  4 ( 154)  GGCGTEIKNGQALVALDKHWHLGCFKCKSCGKLLNAEYISKDGLPYCEADYHAKFGIRCD
  5 ( 154)  GGCGLEIKNGQALVALDKHWHLGCFKCKTCGKLLNAEYISKDGLPYCEADYHSKFGIRCD

//
  0 ( 181)  SCEKYITGRVLEAGEKHYHPSCALCVRCGQMFAEGEEMYLQGSSIWHPACRQAARTEDRN
  1 ( 214)  SCEKYITGRVLEAGEKHYHPSCALCVRCGQMFAEGEEMYLQGSSIWHPACRQAARTEDRN
  2 ( 214)  GCEKYITGRVLEAGEKHYHPSCALCVRCGQMFSEGEEMYLQGSSIWHPACRQAARTEDKS
  3 ( 214)  GCEKYITGRVLEAGEKHYHPSCALCVRCGQMFSEGEEMYLQGSSIWHPACRQAARTEDKS
  4 ( 214)  SCEKYITGRVLEAGEKHYHPSCALCVRCGQMFAEGEEMYLQGSSIWHPACRQAARTEDRN
  5 ( 214)  GCEKYITGRVLEAGEKHYHPSCALCVRCGQMFSEGEEMYLQGSSIWHPACRQAARTEDKS

//
  0 ( 241)  KETRTSSESIISVPASSTSGSPSRVIYAKLGGEILDYRDLAALPKSKAIYDIDRPDMISY
  1 ( 274)  KETRTSSESIISVPASSTSGSPSRVIYAKLGGEILDYRDLAALPKSKAIYDIDRPDMISY
  2 ( 274)  KETRTSSESIVSVPASSTSGSPSRVIYAKLGDEILDYRDLAALPKNKAIYNIDRPDMISY
  3 ( 274)  KETRTSSESIVSVPASSTSGSPSRVIYAKLGDEILDYRDLAALPKNKAIYNIDRPDMISY
  4 ( 274)  KETRTSSESIISVPASSTSGSPSRVIYAKLGGEILDYRDLAALPKSKAIYDIDRPDMISY
  5 ( 274)  KETRTSSESIVSVPASSTSGSPSRVIYAKLGDEILDYRDLAALPKNKAIYNIDRPDMISY

//
  0 ( 301)  SPYISHSA-GDRQSYGEGDQDDRSYKQCRTSSPSSTGSVSLGRYTPTSRSPQHYSRPGSE
  1 ( 334)  SPYISHSA-GDRQSYGEGDQDDRSYKQCRTSSPSSTGSVSLGRYTPTSRSPQHYSRPGSE
  2 ( 334)  SPYISHSAVGDRQSYGEGDQDDRSYKQCRTSSPSSAGSVSLGHYTPTSRSPQHYSRPGSE
  3 ( 334)  SPYISHSAVGDRQSYGEGDQDDRSYKQCRTSSPSSAGSVSLGHYTPTSRSPQHYSRPGSE
  4 ( 334)  SPYISHSA-GDRQSYGEGDQDDRSYKQCRTSSPSSTGSVSLGRYTPTSRSPQHYSRPGSE
  5 ( 334)  SPYISHSAVGDRQSYGEGDQDDRSYKQCRTSSPSSAGSVSLGHYTPTSRSPQHYSRPGSE

//
  0 ( 360)  SGRSTPSLSVLSDSKPPPSTYQQAPRHFHVPDTGVKDNIYRKPPIYRQHAARRSDGEDGS
  1 ( 393)  SGRSTPSLSVLSDSKPPPSTYQQAPRHFHVPDTGVKDNIYRKPPIYRQHAARRSDGEDGS
  2 ( 394)  SGRSTPSLSVHSDSRPPSSTYQQAPRHFHVPDTGVKDNIYRKPPIYKQHAARRLDVEDSS
  3 ( 394)  SGRSTPSLSVHSDSRPPSSTYQQAPRHFHVPDTGVKDNIYRKPPIYKQHAARRLDVEDSS
  4 ( 393)  SGRSTPSLSVLSDSKPPPSTYQQAPRHFHVPDTGVKDNIYRKPPIYRQHAARRSDGEDGS
  5 ( 394)  SGRSTPSLSVHSDSRPPSSTYQQAPRHFHVPDTGVKDNIYRKPPIYKQHAARRLDVEDSS

//
  0 ( 420)  LDQDNRKKSSWLMLKGDADTRTNSPDLDTQSLSHSSGTDRDPLQRMAGDSFHS-------
  1 ( 453)  LDQDNRKKSSWLMLKGDADTRTNSPDLDTQSLSHSSGTDRDPLQRMAGDSFHS-------
  2 ( 454)  FDQDSRKKTTWLLLKGDADTRTNSPDLDSQSLSLSSGTDQEPLQRMAGDSLYS-------
  3 ( 454)  FDQDSRKKTTWLLLKGDADTRTNSPDLDSQSLSLSSGADQEPLQRMPGDSLYS-------
  4 ( 453)  LDQDNRKKSSWLMLKGDADTRTNSPDLDTQSLSHSSGTDRDPLQRMAGDSFHSRFPYSKS
  5 ( 454)  FDQDSRKKTTWLLLKGDADTRTNSPDLDSQSLSLSSGTDQEPLQRMAGDSLYSRFPYSKP

//
  0 ( 473)  --------------------------------QYKIYPYDSLIVTNRIRVKLPKDVDRTR
  1 ( 506)  --------------------------------QYKIYPYDSLIVTNRIRVKLPKDVDRTR
  2 ( 507)  --------------------------------QYKIYPYDSLIVTNRIRVKLPKDVDRTR
  3 ( 507)  --------------------------------QYKIYPYDSLIVTNRIRVKLPKDVDRTR
  4 ( 513)  DPLPGHGKNGLDQRNANLAPCGADPDASWGMREYKIYPYDSLIVTNRIRVKLPKDVDRTR
  5 ( 514)  DTLPGPRKDGLDLRNANLAPCGADPDASWGTREYKIYPYDSLIVTNRIRVKLPKDVDRTR

//
  0 ( 501)  LERHLSPEEFQEVFGMSIEEFDRLALWKRNDLKKKALLF
  1 ( 534)  LERHLSPEEFQEVFGMSIEEFDRLALWKRNDLKKKALLF
  2 ( 535)  LERHLSPEEFQEVFGMSIEEFDRLALWKRNDLKKKALLF
  3 ( 535)  LERHLSPEEFQEVFGMSIEEFDRLALWKRNDLKKKALLF
  4 ( 573)  LERHLSPEEFQEVFGMSIEEFDRLALWKRNDLKKKALLF
  5 ( 574)  LERHLSPEEFQEVFGMSIEEFDRLALWKRNDLKKKALLF

//