# 0  KIAA1147, 451 aa
# 1  sp:Q0PGW2     (455 aa)
# 2  gb:EDM15407    (508 aa)
# 3  ref:XP_001083728  (455 aa)
# 4  sp:Q3UHG7     (455 aa)
# 5  gb:EDL13586    (549 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  4.3e-177  3011  96.5     5   455
  2  4.7e-177  3011  96.5    58   508
  3  8.8e-177  3006  96.2     5   455
  4  2.4e-176  2999  96.2     5   455
  5  2.7e-176  2999  96.2    99   549

//
  0 (  1)  GDAAPLLRWAEGPAVSLPQAPQPQAGGWGRGGGGGARPAAEPPRRREPEEPAAPEVLLQP
  1 (  5)  GDAAPLLRWAEGPAVSVPQDPALQAGGWVRGGSGGGRVAAEAPRRREPEEPAPPEVLLQP
  2 (  58)  GDAAPLLRWAEGPAVSVPQDPALQAGGWVRGGSGGGRVAAEAPRRREPEEPAPPEVLLQP
  3 (  5)  GDAAPLLRWAEGPAVSLPQAPEPQAGGWGRGGGGGARPAAEPPRRREPEEPAAPEVLLQP
  4 (  5)  GDAAPLLRWAEGPAVSVPQDPALQAGGWVRGGSGEGRVAAEAPRRREPDEPAPPEVLLQP
  5 (  99)  GDAAPLLRWAEGPAVSVPQDPALQAGGWVRGGSGEGRVAAEAPRRREPDEPAPPEVLLQP

//
  0 (  61)  GRLELGDVEEDQVVAVFVVTFDPRSGNMVEWCLPQDIDLEGVEFKSMASGSHKIQSDFIY
  1 (  65)  GRLELGDVEEDQVVAVFVVTFDPRSGNMVEWCLPQDIDLEGVEFKSMASGSHKVQSDFIY
  2 ( 118)  GRLELGDVEEDQVVAVFVVTFDPRSGNMVEWCLPQDIDLEGVEFKSMASGSHKVQSDFIY
  3 (  65)  GRLELGSKRGLRVHSVLIWSRGPSDGNMVEWCLPQDIDLEGVEFKSMASGSHKIQSDFIY
  4 (  65)  GRLELGDVEEDQVVAVFVVTFDPRSGNMVEWCLPQDIDLEGVEFKSMASGSHKVQSDFIY
  5 ( 159)  GRLELGDVEEDQVVAVFVVTFDPRSGNMVEWCLPQDIDLEGVEFKSMASGSHKVQSDFIY

//
  0 ( 121)  FRKGPFFGLACFANMPVESELERGARMKSVGILSPSYTLLYRYMHFLENQVRHQLEMPGH
  1 ( 125)  FRKGPFFGLACFANMPVESELERGARMKSVGILSPSYTLLYRYMHFLENQVRHQLEMPGH
  2 ( 178)  FRKGPFFGLACFANMPVESELERGARMKSVGILSPSYTLLYRYMHFLENQVRHQLEMPGH
  3 ( 125)  FRKGPFFGLACFANMPVESELERGARMKSVGILSPSYTLLYRYMHFLENQVRHQLEMPGH
  4 ( 125)  FRKGPFFGLACFANMPVESELERGARMKSVGILSPSYTLLYRYMHFLENQVRHQLEMPGH
  5 ( 219)  FRKGPFFGLACFANMPVESELERGARMKSVGILSPSYTLLYRYMHFLENQVRHQLEMPGH

//
  0 ( 181)  YSHLAAFYEDKKGVLHAGPGRGSSLPPVYWLPSIHRYMYPEMKITHPAGCMSQFIKFFGE
  1 ( 185)  YSHLAAFYEDKKGVLHAGPGRGGSLPPVYWLPSIHRYMYPEMKITHPAGCMSQFIKFFGE
  2 ( 238)  YSHLAAFYEDKKGVLHAGPGRGGSLPPVYWLPSIHRYMYPEMKITHPAGCMSQFIKFFGE
  3 ( 185)  YSHLAAFYEDKKGVLHAGPGRGSSLPPVYWLPSIHRYMYPEMKITHPAGCMSQFIKFFGE
  4 ( 185)  YSHLAAFYEDKKGVLHAGPGRGGSLPPVYWLPSIHRYMYPEMKITHPAGCMSQFIKFFGE
  5 ( 279)  YSHLAAFYEDKKGVLHAGPGRGGSLPPVYWLPSIHRYMYPEMKITHPAGCMSQFIKFFGE

//
  0 ( 241)  QILILWKFALLRKRILIFSPPPVGVVCYRVYCCCCLANVSLPGIGGTIPESKPFFYVNVA
  1 ( 245)  QILILWKFALLRKRILIFSPPPVGVVCYRVYCCCCLANVSLPGIGGTIPESKPFFYVNVA
  2 ( 298)  QILILWKFALLRKRILIFSPPPVGVVCYRVYCCCCLANVSLPGIGGTIPESKPFFYVNVA
  3 ( 245)  QILILWKFALLRKRILIFSPPPVGVVCYRVYCCCCLANVSLPGIGGTIPESKPFFYVNVA
  4 ( 245)  QILILWKFALLRKRILIFSPPPVGVVCYRVYCCCCLANVSLPGIGGTIPESKPFFYVNVA
  5 ( 339)  QILILWKFALLRKRILIFSPPPVGVVCYRVYCCCCLANVSLPGIGGTIPESKPFFYVNVA

//
  0 ( 301)  DIESLEVEVSYVACTTEKIFEEKRELYDVYVDNQNVKTHHDHLQPLLKINSADREKYRRL
  1 ( 305)  DIESLEVEVSYVACTTEKIFEEKRELYDVYVDNQNVKTHHDHLQPLLKLNSADREKYRRL
  2 ( 358)  DIESLEVEVSYVACTTEKIFEEKRELYDVYVDNQNVKTHHDHLQPLLKLNSADREKYRRL
  3 ( 305)  DIESLEVEVSYVACTTEKIFEEKRELYDVYVDNQNVKTHHDHLQPLLKINSADREKYRRL
  4 ( 305)  DIESLEVEVSYVACTTEKIFEEKRELYDVYVDNQNVKTHHDHLQPLLKINSADREKYRRL
  5 ( 399)  DIESLEVEVSYVACTTEKIFEEKRELYDVYVDNQNVKTHHDHLQPLLKINSADREKYRRL

//
  0 ( 361)  NEQRQMLLYSQEVEEDYNPCEEDLFVLFFLEQNNRIFQTLLEVSASQDKTLTAEHARGMG
  1 ( 365)  NEQRQMLLYSQEVEGDYSPCEEDLFVLFFLEQNNRIFQTLLEVSASQDKTLTAEHARGMG
  2 ( 418)  NEQRQMLLYSQEVEGDYSPCEEDLFVLFFLEQNNRIFQTLLEVSASQDKTLTAEHARGMG
  3 ( 365)  NEQRQMLLYSQEVEEDYNPCEEDLFVLFFLEQNNRIFQTLLEVSASQDKTLTAEHARGMG
  4 ( 365)  NEQRQMLLYSQEVEGDYSPCEEDLFVLFFLEQNNRIFQTLLEVSASQDKTLTAEHARGMG
  5 ( 459)  NEQRQMLLYSQEVEGDYSPCEEDLFVLFFLEQNNRIFQTLLEVSASQDKTLTAEHARGMG

//
  0 ( 421)  LDPQGDRSFLLDLLEAYGIDVMLVIDNPCCP
  1 ( 425)  LDPQGDRSFLMDLLEAYGIDVMLVIDNPCCP
  2 ( 478)  LDPQGDRSFLMDLLEAYGIDVMLVIDNPCCP
  3 ( 425)  LDPQGDRSFLLDLLEAYGIDVMLVIDNPCCP
  4 ( 425)  LDPQGDRSFLMDLLEAYGIDVMLVIDNPCCP
  5 ( 519)  LDPQGDRSFLMDLLEAYGIDVMLVIDNPCCP

//