# 0  KIAA0868, 1339 aa
# 1  sp:Q9UHC6     (1331 aa)
# 2  dbj:BAG37571   (1331 aa)
# 3  ref:XP_519462   (1331 aa)
# 4  ref:XP_001094652  (1331 aa)
# 5  sp:Q5RD64     (1331 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  0      9171 100.0     1  1331
  2  0      9164  99.9     1  1331
  3  0      9145  99.5     1  1331
  4  0      9083  98.6     1  1331
  5  0      9057  98.5     1  1331

//
  0 (  1)  APPAGRRRMQAAPRAGCGAALLLWIVSSCLCRAWTAPSTSQKCDEPLVSGLPHVAFSSSS
  1 (  1)  ........MQAAPRAGCGAALLLWIVSSCLCRAWTAPSTSQKCDEPLVSGLPHVAFSSSS
  2 (  1)  ........MQAAPRAGCGAALLLWIVSSCLCRAWTAPSTSQKCDEPLVSGLPHVAFSSSS
  3 (  1)  ........MQAAPRAGCGAALLLWIVSSCLCRAWTAPSTSQKCDEPLVSGLPHVAFSSSS
  4 (  1)  ........MLAAPRAGCGAVLLLWIVSSCLCRAWTAPSTSQKCDEPLVSGLPHVAFSSSS
  5 (  1)  ........MLAAPRAGCGAALLLWIVSSCLCRAWTAPSTSQKCDEPLVSGLPHGAFSSSS

//
  0 (  61)  SISGSYSPGYAKINKRGGAGGWSPSDSDHYQWLQVDFGNRKQISAIATQGRYSSSDWVTQ
  1 (  53)  SISGSYSPGYAKINKRGGAGGWSPSDSDHYQWLQVDFGNRKQISAIATQGRYSSSDWVTQ
  2 (  53)  SISGSYSPGYAKINKRGGAGGWSPSDSDHYQWLQVDFGNRKQISAIATQGRYSSSDWVTQ
  3 (  53)  SISGSYSPGYAKINKRGGAGGWSPSDSDHYQWLQVDFGNRKQISAIATQGRYSSSDWVTQ
  4 (  53)  SMTGSYSPGYAKINKRGGAGGWSPSDSDHYQWLQVDFGNRKQISAIATQGRYSSSDWVTQ
  5 (  53)  SISGSYSPGYAKINKRGGAGGWSPSDSDHYQWLQVDFGNRKQISAIATQGRYSSSDWVTQ

//
  0 ( 121)  YRMLYSDTGRNWKPYHQDGNIWAFPGNINSDGVVRHELQHPIIARYVRIVPLDWNGEGRI
  1 ( 113)  YRMLYSDTGRNWKPYHQDGNIWAFPGNINSDGVVRHELQHPIIARYVRIVPLDWNGEGRI
  2 ( 113)  YRMLYSDTGRNWKPYHQDGNIWAFPGNINSDGVVRHELQHPIIARYVRIVPLDWNGEGRI
  3 ( 113)  YRMLYSDTGRNWKPYHQDGNIWAFPGNVNSDGVVRHELQHPIIARYVRIVPLDWNEEGRI
  4 ( 113)  YRMLYSDTGRNWKPYHQDGNIWAFPGNVNSDGVVRHELQHPVIARYVRIVPLDWNGEGRI
  5 ( 113)  YRMLYSDTGRNWKPYHQDGNIWAFPGNINSDGVVRHELQHPVIARYVRVVPLDWNGEGRI

//
  0 ( 181)  GLRIEVYGCSYWADVINFDGHVVLPYRFRNKKMKTLKDVIALNFKTSESEGVILHGEGQQ
  1 ( 173)  GLRIEVYGCSYWADVINFDGHVVLPYRFRNKKMKTLKDVIALNFKTSESEGVILHGEGQQ
  2 ( 173)  GLRIEVYGCSYWADVINFDGHVVLPYRFRNKKMKTLKDVIALNFKTSESEGVILHGEGQQ
  3 ( 173)  GLRVEVYGCSYWADVINFDGHVVLPYRFRNKKMKTLKDVIALKFKTSESEGVILHGEGQQ
  4 ( 173)  GLRIEVYGCSYWADVINFDGHVVLPYRFRNKKMKTLKDVIALKFKTSESEGVILHGEGQQ
  5 ( 173)  GLRIEVYGCSYWADVINFDGHVVLPYRFRNKKMKTLKDVIALKFKTSESEGVILHGEGQQ

//
  0 ( 241)  GDYITLELKKAKLVLSLNLGSNQLGPIYGHTSVMTGSLLDDHHWHSVVIERQGRSINLTL
  1 ( 233)  GDYITLELKKAKLVLSLNLGSNQLGPIYGHTSVMTGSLLDDHHWHSVVIERQGRSINLTL
  2 ( 233)  GDYITLELKKAKLVLSLNLGSNQLGPIYGHTSVMTGSLLDDHHWHSVVIERQGRSINLTL
  3 ( 233)  GDYITLELKKAKLVLSLNLGSNQLGPIYGHTSVMTGSLLDDHHWHSVVIERQGRSINLTL
  4 ( 233)  GDYITLELKKAKLVLSLNLGSNQLGPIYGHTSVMTGSLLDDHHWHSVVIERQGRSINLTL
  5 ( 233)  GDYITLELKKAKLVLSLNLGSNQLGPIYGHTSVMTGSLLDDHHWHSVIIERQGRSINLTL

//
  0 ( 301)  DRSMQHFRTNGEFDYLDLDYEITFGGIPFSGKPSSSSRKNFKGCMESINYNGVNITDLAR
  1 ( 293)  DRSMQHFRTNGEFDYLDLDYEITFGGIPFSGKPSSSSRKNFKGCMESINYNGVNITDLAR
  2 ( 293)  DRSMQHFRTNGEFDYLDLDYEITFGGIPFSGKPSSSSRKNFKGCMESINYNGVNITDLAR
  3 ( 293)  DRSMQHFRTNGEFDYLDLDYEITFGGIPFSGKPSSSSRKNFKGCMESINYNGINITDLAR
  4 ( 293)  DRSMQHFRTNGEFDYLDLDYEITFGGIPFSGKPSSSGRKNFKGCMESINYNGINITDLAR
  5 ( 293)  DRSMQHFRTNGEFDYLDLDYEITFGGIPFSGKPSSSSRKNFKGCMESINYNGINITVLAR

//
  0 ( 361)  RKKLEPSNVGNLSFSCVEPYTVPVFFNATSYLEVPGRLNQDLFSVSFQFRTWNPNGLLVF
  1 ( 353)  RKKLEPSNVGNLSFSCVEPYTVPVFFNATSYLEVPGRLNQDLFSVSFQFRTWNPNGLLVF
  2 ( 353)  RKKLEPSNVGNLSFSCVEPYTVPVFFNATSYLEVPGRLNQDLFSVSFQFRTWNPNGLLVF
  3 ( 353)  RKKLEPSNVGNLSFSCVEPYTVPVFFNATSYLEVPGRLNQDLFSVSFQFRTWNPNGLLVF
  4 ( 353)  RKKLEPSNVGNLSFSCVEPYTVPVFFNATSYLEVPGRLNQDLFSVSFQFRTWNPNGLLVF
  5 ( 353)  RKKLEPSNVGNLSFSCVEPYTVPVFFNATSYLEVPGRLNQDLFSVSFQFRTWNPNGLLVF

//
  0 ( 421)  SHFADNLGNVEIDLTESKVGVHINITQTKMSQIDISSGSGLNDGQWHEVRFLAKENFAIL
  1 ( 413)  SHFADNLGNVEIDLTESKVGVHINITQTKMSQIDISSGSGLNDGQWHEVRFLAKENFAIL
  2 ( 413)  SHFADNLGNVEIDLTESKVGVHINITQTKMSQIDISSGSGLNDGQWHEVRFLAKENFAIL
  3 ( 413)  SHFADNLGNVEIDLTESKVGVHINITQTKMSQIDISSGSGLNDGQWHEVRFLAKENFAIL
  4 ( 413)  SHFADNLGNVEIDLTESKVGVHINITQTKMSQIDISSGSGLNDGQWHEVRFLAKENFAIL
  5 ( 413)  SHFADNLGNVEIDLTESKVGVHINITQTKMSQIDISSGSGLNDGQWHEVRFLAKENFAIL

//
  0 ( 481)  TIDGDEASAVRTNSPLQVKTGEKYFFGGFLNQMNNSSHSVLQPSFQGCMQLIQVDDQLVN
  1 ( 473)  TIDGDEASAVRTNSPLQVKTGEKYFFGGFLNQMNNSSHSVLQPSFQGCMQLIQVDDQLVN
  2 ( 473)  TIDGDEASAVRTNSPLQVKTGEKYLFGGFLNQMNNSSHSVLQPSFQGCMQLIQVDDQLVN
  3 ( 473)  TIDGDEASAVRTNSPLQVKTGKKYFFGGFLNQMNNSSHSVLQPSFQGCMQLIQVDDQLVN
  4 ( 473)  TIDGDEASAVRTNSPLQVKTGEKYFFGGFLNQMNNSSHSVLQPSFQGCMQLIQVDDQLVN
  5 ( 473)  TIDGDEASAVRTNSPLQVKTGEKYFFGGFLNQMNNSSHSVLQPSFQGCMQLIQVDDQLVN

//
  0 ( 541)  LYEVAQRKPGSFANVSIDMCAIIDRCVPNHCEHGGKCSQTWDSFKCTCDETGYSGATCHN
  1 ( 533)  LYEVAQRKPGSFANVSIDMCAIIDRCVPNHCEHGGKCSQTWDSFKCTCDETGYSGATCHN
  2 ( 533)  LYEVAQRKPGSFANVSIDMCAIIDRCVPNHCEHGGKCSQTWDSFKCTCDETGYSGATCHN
  3 ( 533)  LYEVAQRKPGSFANVSIDMCAIIDRCVPNHCEHGGKCSQTWDSFKCTCDETGYSGATCHN
  4 ( 533)  LYEVAQRKPGSFANVSIDMCAIIDRCVPNHCEHGGKCSQTWDSFRCTCDETGYSGATCHN
  5 ( 533)  LYEVAQRKPGSFANVSIDMCAIIDRCVPNHCERGGKCSQTWDSFKCTCDETGYTGATCHN

//
  0 ( 601)  SIYEPSCEAYKHLGQTSNYYWIDPDGSGPLGPLKVYCNMTEDKVWTIVSHDLQMQTPVVG
  1 ( 593)  SIYEPSCEAYKHLGQTSNYYWIDPDGSGPLGPLKVYCNMTEDKVWTIVSHDLQMQTPVVG
  2 ( 593)  SIYEPSCEAYKHLGQTSNYYWIDPDGSGPLGPLKVYCNMTEDKVWTIVSHDLQMQTPVVG
  3 ( 593)  SIYEPSCEAYKHLGQTSNYYWIDPDGSGPLGPLKVYCNMTEDKVWTIVSHDLQMQTPVVG
  4 ( 593)  SIYEPSCEAYKHLGQTSNYYWIDPDGSGPLGPLKVYCNMTEDKVWTIVSHDLQMQTNVVA
  5 ( 593)  SIYEPSCEAYKHLGQTSNYYWIDPDGSGPLGPLKVYCNMTEDKVWTIVSHDLQMQTTVVS

//
  0 ( 661)  YNPEKYSVTQLVYSASMDQISAITDSAEYCEQYVSYFCKMSRLLNTPDGSPYTWWVGKAN
  1 ( 653)  YNPEKYSVTQLVYSASMDQISAITDSAEYCEQYVSYFCKMSRLLNTPDGSPYTWWVGKAN
  2 ( 653)  YNPEKYSVTQLVYSASMDQISAITDSAEYCEQYVSYFCKMSRLLNTPDGSPYTWWVGKAN
  3 ( 653)  YNPEKYSVTQLVYSASMDQISAITDSAEYCEQYVSYFCKMSRLLNTPDGSPYTWWVGKAN
  4 ( 653)  YNPEKYSVTQLVYSASMDQISAITDSAEYCEQYVSYFCKMSRLLNTPDGSPYTWWVGKAN
  5 ( 653)  YNPEKHSVIQLVYSASMDQISAITDSAEYCEQYISYFCKMSRLLNTPDGSPYTWWVGKAN

//
  0 ( 721)  EKHYYWGGSGPGIQKCACGIERNCTDPKYYCNCDADYKQWRKDAGFLSYKDHLPVSQVVV
  1 ( 713)  EKHYYWGGSGPGIQKCACGIERNCTDPKYYCNCDADYKQWRKDAGFLSYKDHLPVSQVVV
  2 ( 713)  EKHYYWGGSGPGIQKCACGIERNCTDPKYYCNCDADYKQWRKDAGFLSYKDHLPVSQVVV
  3 ( 713)  EKHYYWGGSGPGIQKCACGIERNCTDPKYYCNCDADYKQWRKDAGFLSYKDHLPVSQVVV
  4 ( 713)  EKHYYWGGSGPGIQKCACGIERNCTDPKYYCNCDADYKQWRKDAGFLSYKDHLPVSQVVV
  5 ( 713)  EKHYYWGGSGPGIQKCACGIERNCTDPKYYCNCDADYKQWRKDAGFLSYKDHLPVSQVVV

//
  0 ( 781)  GDTDRQGSEAKLSVGPLRCQGDRNYWNAASFPNPSSYLHFSTFQGETSADISFYFKTLTP
  1 ( 773)  GDTDRQGSEAKLSVGPLRCQGDRNYWNAASFPNPSSYLHFSTFQGETSADISFYFKTLTP
  2 ( 773)  GDTDRQGSEAKLSVGPLRCQGDRNYWNAASFPNPSSYLHFSTFQGETSADISFYFKTLTP
  3 ( 773)  GDTDRQGSEAKLSVGPLRCQGDRNYWNAASFPNPSSYLHFSTFQGETSADISFYFKTLTP
  4 ( 773)  GDTDRQGSEAKLSVGPLRCQGDRNYWNAASFPNPSSYLHFSTFQGETSADISFYFKTLTP
  5 ( 773)  GDTDRQGSEAKLSVGPLRCQGDRNYWNAASFPNPSSYLHFSTFQGETSADISFYFKTLTP

//
  0 ( 841)  WGVFLENMGKEDFIKLELKSATEVSFSFDVGNGPVEIVVRSPTPLNDDQWHRVTAERNVK
  1 ( 833)  WGVFLENMGKEDFIKLELKSATEVSFSFDVGNGPVEIVVRSPTPLNDDQWHRVTAERNVK
  2 ( 833)  WGVFLENMGKEDFIKLELKSATEVSFSFDVGNGPVEIVVRSPTPLNDDQWHRVTAERNVK
  3 ( 833)  WGVFLENMGKEDFIKLELKSATEVSFSFDVGNGPVEIVVRSPTPLNDDQWHRVTAERNVK
  4 ( 833)  WGVFLENMGKEDFIKLELKSATEVSFSFDVGNGPVEIIVRSPTPLNDDQWHRVTAERNVK
  5 ( 833)  WGVFLENMGKEDFIKLELKSATEVSFSFDVGNGPVEIVVRSPTPLNDDQWHRITAERNVK

//
  0 ( 901)  QASLQVDRLPQQIRKAPTEGHTRLELYSQLFVGGAGGQQGFLGCIRSLRMNGVTLDLEER
  1 ( 893)  QASLQVDRLPQQIRKAPTEGHTRLELYSQLFVGGAGGQQGFLGCIRSLRMNGVTLDLEER
  2 ( 893)  QASLQVDRLPQQIRKAPTEGHTRLELYSQLFVGGAGGQQGFLGCIRSLRMNGVTLDLEER
  3 ( 893)  QASLQVDRLPQQIRKAPTEGHTRLELYSQLFVGGAGGQQGFLGCIRSLRMNGVTLDLEER
  4 ( 893)  QASLQVDRLPQQIRKAPTEGHTRLELYSQLFVGGAGGQQGFLGCIRSLRMNGVTLDLEER
  5 ( 893)  QASLQVDRLPQQIRKAPTEGHTRLELYSQLFVGGAGGQQGFLGCIRSLRMNGVTLDLEER

//
  0 ( 961)  AKVTSGFISGCSGHCTSYGTNCENGGKCLERYHGYSCDCSNTAYDGTFCNKDVGAFFEEG
  1 ( 953)  AKVTSGFISGCSGHCTSYGTNCENGGKCLERYHGYSCDCSNTAYDGTFCNKDVGAFFEEG
  2 ( 953)  AKVTSGFISGCSGHCTSYGTNCENGGKCLERYHGYSCDCSNTAYDGTFCNKDVGAFFEEG
  3 ( 953)  AKVTSGFISGCSGHCTSYGTNCENGGKCLERYHGYSCDCSNTAYDGTFCNKDVGAFFEEG
  4 ( 953)  AKVTSGFISGCSGHCTSYGTNCENGGKCLERYHGYSCDCSNTAYDGTFCNKDVGAFFEEG
  5 ( 953)  AKVTSGFISGCSGHCTSYGTNCENGGKCLERYHGYSCDCSNTAYDGTFCNKDVGAFFEEG

//
  0 ( 1021)  MWLRYNFQAPATNARDSSSRVDNAPDQQNSHPDLAQEEIRFSFSTTKAPCILLYISSFTT
  1 ( 1013)  MWLRYNFQAPATNARDSSSRVDNAPDQQNSHPDLAQEEIRFSFSTTKAPCILLYISSFTT
  2 ( 1013)  MWLRYNFQAPATNARDSSSRVDNAPDQQNSHPDLAQEEIRFSFSTTKAPCILLYISSFTT
  3 ( 1013)  MWLRYNFQAPATNARDSSSRVDNAPDQQNSHPDLAQEEIRFSFSTTKAPCILLYISSFTT
  4 ( 1013)  MWLRYNFQAPAINARDSGSRVENSPDQQNSHPDLAQEEIRFSFSTTKAPCILLYISSFTT
  5 ( 1013)  MWLRYNFQAPATNARDSSSRVENAPDQQNSHPDLAQEEIRFSFSTTKAPCILLYISSFTT

//
  0 ( 1081)  DFLAVLVKPTGSLQIRYNLGGTREPYNIDVDHRNMANGQPHSVNITRHEKTIFLKLDHYP
  1 ( 1073)  DFLAVLVKPTGSLQIRYNLGGTREPYNIDVDHRNMANGQPHSVNITRHEKTIFLKLDHYP
  2 ( 1073)  DFLAVLVKPTGSLQIRYNLGGTREPYNIDVDHRNMANGQPHSVNITRHEKTIFLKLDHYP
  3 ( 1073)  DFLAVLVKPTGSLQIRYNLGGTREPYNIDVDHRNMANGQPHSVNITRHEKTIFLKLDHYP
  4 ( 1073)  DFLAVLVKPTGSLQIRYNLGGTREPYNIDVDHRNMANGQPHSVNITRHEKTIILKLDHYP
  5 ( 1073)  DFLAVLVKPTGSLQIRYNLGGTREPYNIDTDHRNMANGQPHSVNNTRHEKTIILKLDHYP

//
  0 ( 1141)  SVSYHLPSSSDTLFNSPKSLFLGKVIETGKIDQEIHKYNTPGFTGCLSRVQFNQIAPLKA
  1 ( 1133)  SVSYHLPSSSDTLFNSPKSLFLGKVIETGKIDQEIHKYNTPGFTGCLSRVQFNQIAPLKA
  2 ( 1133)  SVSYHLPSSSDTLFNSPKSLFLGKVIETGKIDQEIHKYNTPGFTGCLSRVQFNQIAPLKA
  3 ( 1133)  SVSYHLPSSSDTLFNSPKSLFLGKVIETGKIDQEIHKYNTPGFTGCLSRVQFNQIAPLKA
  4 ( 1133)  SVSYHLPSSSDTLFNSPKSLFLGKVIETGKIDQEIHKYNTPGFTGCLSRVQFNQIAPLKA
  5 ( 1133)  SVSYHLPSSSDTLFNSPKSLFLGKVIETGKIDQEIHKYNTPGFTGCLSRVQFNQIAPLKA

//
  0 ( 1201)  ALRQTNASAHVHIQGELVESNCGASPLTLSPMSSATDPWHLDHLDSASADFPYNPGQGQA
  1 ( 1193)  ALRQTNASAHVHIQGELVESNCGASPLTLSPMSSATDPWHLDHLDSASADFPYNPGQGQA
  2 ( 1193)  ALRQTNASAHVHIQGELVESNCGASPLTLSPMSSATDPWHLDHLDSASADFPYNPGQGQA
  3 ( 1193)  ALRQTNASAHVHIQGELVESNCGASPLTLSPMSSATDPWHLDHLDSASADFPYNPGQGQA
  4 ( 1193)  ALRQTNASAHVHIQGELVESNCGASPLTLSPMSSATDPWHLDHLDSASADFPYNPGQGQA
  5 ( 1193)  ALRQTNASAHVHIQGELVESNCGASPLTLSPMSSATDPWHLDHLDSASADFPYNPGQGQA

//
  0 ( 1261)  IRNGVNRNSAIIGGVIAVVIFTILCTLVFLIRYMFRHKGTYHTNEAKGAESAESADAAIM
  1 ( 1253)  IRNGVNRNSAIIGGVIAVVIFTILCTLVFLIRYMFRHKGTYHTNEAKGAESAESADAAIM
  2 ( 1253)  IRNGVNRNSAIIGGVIAVVIFTILCTLVFLIRYMFRHKGTYHTNEAKGAESAESADAAIM
  3 ( 1253)  IRNGVNRNSAIIGGVIAVVIFTILCTLVFLIRYMFRHKGTYHTNEAKGAESAESADAAIM
  4 ( 1253)  IRNGVNRNSAIIGGVIAVVIFTILCTLVFLIRYMFRHKGTYHTNEAKGAESAESADAAIM
  5 ( 1253)  IRNGVNRNSAIIGGVIAVVIFTILCTLVFLIRYMFRHKGTYHTNEAKGAESAESADAAIM

//
  0 ( 1321)  NNDPNFTETIDESKKEWLI
  1 ( 1313)  NNDPNFTETIDESKKEWLI
  2 ( 1313)  NNDPNFTETIDESKKEWLI
  3 ( 1313)  NNDPNFTETIDESKKEWLI
  4 ( 1313)  NNDPNFTETIDESKKEWLI
  5 ( 1313)  NNDPNFTETIDESKKEWLI

//