# 0  KIAA0983, 687 aa
# 1  gb:EAW59807    (802 aa)
# 2  dbj:BAG72824   (683 aa)
# 3  gb:EAW59808    (683 aa)
# 4  sp:Q13769     (683 aa)
# 5  gb:AAX43295    (684 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  0      4585  99.9    116   802
  2  0      4560 100.0     1   683
  3  0      4559  99.9     1   683
  4  0      4559  99.9     1   683
  5  0      4559  99.9     1   683

//
  0 (  1)  GGTTMSSESSKKRKPKVIRSDGAPAEGKRNRSDTEQEGKYYSEEAEVDLRDPGRDYELYK
  1 ( 116)  GGTTMSSESSKKRKPKVIRSDGAPAEGKRNRSDTEQEGKYYSEEAEVDLRDPGRDYELYK
  2 (  1)  ....MSSESSKKRKPKVIRSDGAPAEGKRNRSDTEQEGKYYSEEAEVDLRDPGRDYELYK
  3 (  1)  ....MSSESSKKRKPKVIRSDGAPAEGKRNRSDTEQEGKYYSEEAEVDLRDPGRDYELYK
  4 (  1)  ....MSSESSKKRKPKVIRSDGAPAEGKRNRSDTEQEGKYYSEEAEVDLRDPGRDYELYK
  5 (  1)  ....MSSESSKKRKPKVIRSDGAPAEGKRNRSDTEQEGKYYSEEAEVDLRDPGRDYELYK

//
  0 (  61)  YTCQELQRLMAEIQDLKSRGGKDVAIEIEERRIQSCVHFMTLKKLNRLAHIRLKKGRDQT
  1 ( 176)  YTCQELQRLMAEIQDLKSRGGKDVAIEIEERRIQSCVHFMTLKKLNRLAHIRLKKGRDQT
  2 (  57)  YTCQELQRLMAEIQDLKSRGGKDVAIEIEERRIQSCVHFMTLKKLNRLAHIRLKKGRDQT
  3 (  57)  YTCQELQRLMAEIQDLKSRGGKDVAIEIEERRIQSCVHFMTLKKLNRLAHIRLKKGRDQT
  4 (  57)  YTCQELQRLMAEIQDLKSRGGKDVAIEIEERRIQSCVHFMTLKKLNRLAHIRLKKGRDQT
  5 (  57)  YTCQELQRLMAEIQDLKSRGGKDVAIEIEERRIQSCVHFMTLKKLNRLAHIRLKKGRDQT

//
  0 ( 121)  HEAKQKVDAYHLQLQNLLYEVMHLQKEITKCLEFKSKHEEIDLVSLEEFYKEAPPDISKA
  1 ( 236)  HEAKQKVDAYHLQLQNLLYEVMHLQKEITKCLEFKSKHEEIDLVSLEEFYKEAPPDISKA
  2 ( 117)  HEAKQKVDAYHLQLQNLLYEVMHLQKEITKCLEFKSKHEEIDLVSLEEFYKEAPPDISKA
  3 ( 117)  HEAKQKVDAYHLQLQNLLYEVMHLQKEITKCLEFKSKHEEIDLVSLEEFYKEAPPDISKA
  4 ( 117)  HEAKQKVDAYHLQLQNLLYEVMHLQKEITKCLEFKSKHEEIDLVSLEEFYKEAPPDISKA
  5 ( 117)  HEAKQKVDAYHLQLQNLLYEVMHLQKEITKCLEFKSKHEEIDLVSLEEFYKEAPPDISKA

//
  0 ( 181)  EVTMGDPHQQTLARLDWELEQRKRLAEKYRECLSNKEKILKEIEVKKEYLSSLQPRLNSI
  1 ( 296)  EVTMGDPHQQTLARLDWELEQRKRLAEKYRECLSNKEKILKEIEVKKEYLSSLQPRLNSI
  2 ( 177)  EVTMGDPHQQTLARLDWELEQRKRLAEKYRECLSNKEKILKEIEVKKEYLSSLQPRLNSI
  3 ( 177)  EVTMGDPHQQTLARLDWELEQRKRLAEKYRECLSNKEKILKEIEVKKEYLSSLQPRLNSI
  4 ( 177)  EVTMGDPHQQTLARLDWELEQRKRLAEKYRECLSNKEKILKEIEVKKEYLSSLQPRLNSI
  5 ( 177)  EVTMGDPHQQTLARLDWELEQRKRLAEKYRECLSNKEKILKEIEVKKEYLSSLQPRLNSI

//
  0 ( 241)  MQASLPVQEYLFMPFDQAHKQYETARHLPPPLYVLFVQATAYGQACDKTLSVAIEGSVDE
  1 ( 356)  MQASLPVQEYLFMPFDQAHKQYETARHLPPPLYVLFVQATAYGQACDKTLSVAIEGSVDE
  2 ( 237)  MQASLPVQEYLFMPFDQAHKQYETARHLPPPLYVLFVQATAYGQACDKTLSVAIEGSVDE
  3 ( 237)  MQASLPVQEYLFMPFDQAHKQYETARHLPPPLYVLFVQATAYGQACDKTLSVAIEGSVDE
  4 ( 237)  MQASLPVQEYLFMPFDQAHKQYETARHLPPPLYVLFVQATAYGQACDKTLSVAIEGSVDE
  5 ( 237)  MQASLPVQEYLFMPFDQAHKQYETARHLPPPLYVLFVQATAYGQACDKTLSVAIEGSVDE

//
  0 ( 301)  AKALFKPPEDSQDDESDSDAEEEQTTKRRRPTLGVQLDDKRKEMLKRHPLSVMLDLKCKD
  1 ( 416)  AKALFKPPEDSQDDESDSDAEEEQTTKRRRPTLGVQLDDKRKEMLKRHPLSVMLDLKCKD
  2 ( 297)  AKALFKPPEDSQDDESDSDAEEEQTTKRRRPTLGVQLDDKRKEMLKRHPLSVMLDLKCKD
  3 ( 297)  AKALFKPPEDSQDDESDSDAEEEQTTKRRRPTLGVQLDDKRKEMLKRHPLSVMLDLKCKD
  4 ( 297)  AKALFKPPEDSQDDESDSDAEEEQTTKRRRPTLGVQLDDKRKEMLKRHPLSVMLDLKCKD
  5 ( 297)  AKALFKPPEDSQDDESDSDAEEEQTTKRRRPTLGVQLDDKRKEMLKRHPLSVMLDLKCKD

//
  0 ( 361)  DSVLHLTFYYLMNLNIMTVKAKVTTAMELITPISAGDLLSPDSVLSCLYPGDHGKKTPNP
  1 ( 476)  DSVLHLTFYYLMNLNIMTVKAKVTTAMELITPISAGDLLSPDSVLSCLYPGDHGKKTPNP
  2 ( 357)  DSVLHLTFYYLMNLNIMTVKAKVTTAMELITPISAGDLLSPDSVLSCLYPGDHGKKTPNP
  3 ( 357)  DSVLHLTFYYLMNLNIMTVKAKVTTAMELITPISAGDLLSPDSVLSCLYPGDHGKKTPNP
  4 ( 357)  DSVLHLTFYYLMNLNIMTVKAKVTTAMELITPISAGDLLSPDSVLSCLYPGDHGKKTPNP
  5 ( 357)  DSVLHLTFYYLMNLNIMTVKAKVTTAMELITPISAGDLLSPDSVLSCLYPGDHGKKTPNP

//
  0 ( 421)  ANQYQFDKVGILTLSDYVLELGHPYLWVQKLGGLHFPKEQPQQTVIADHSLSASHMETTM
  1 ( 536)  ANQYQFDKVGILTLSDYVLELGHPYLWVQKLGGLHFPKEQPQQTVIADHSLSASHMETTM
  2 ( 417)  ANQYQFDKVGILTLSDYVLELGHPYLWVQKLGGLHFPKEQPQQTVIADHSLSASHMETTM
  3 ( 417)  ANQYQFDKVGILTLSDYVLELGHPYLWVQKLGGLHFPKEQPQQTVIADHSLSASHMETTM
  4 ( 417)  ANQYQFDKVGILTLSDYVLELGHPYLWVQKLGGLHFPKEQPQQTVIADHSLSASHMETTM
  5 ( 417)  ANQYQFDKVGILTLSDYVLELGHPYLWVQKLGGLHFPKEQPQQTVIADHSLSASHMETTM

//
  0 ( 481)  KLLKTRVQSRLALHKQFASLEHGIVPVTSDCQYLFPAKVVSRLVKWVTIAHEDYMELHFT
  1 ( 596)  KLLKTRVQSRLALHKQFASLEHGIVPVTSDCQYLFPAKVVSRLVKWVTVAHEDYMELHFT
  2 ( 477)  KLLKTRVQSRLALHKQFASLEHGIVPVTSDCQYLFPAKVVSRLVKWVTIAHEDYMELHFT
  3 ( 477)  KLLKTRVQSRLALHKQFASLEHGIVPVTSDCQYLFPAKVVSRLVKWVTVAHEDYMELHFT
  4 ( 477)  KLLKTRVQSRLALHKQFASLEHGIVPVTSDCQYLFPAKVVSRLVKWVTIAHEDYMELHFT
  5 ( 477)  KLLKTRVQSRLALHKQFASLEHGIVPVTSDCQYLFPAKVVSRLVKWVTIAHEDYMELHFT

//
  0 ( 541)  KDIVDAGLAGDTNLYYMALIERGTAKLQAAVVLNPGYSSIPPVFQLCLNWKGEKTNSNDD
  1 ( 656)  KDIVDAGLAGDTNLYYMALIERGTAKLQAAVVLNPGYSSIPPVFQLCLNWKGEKTNSNDD
  2 ( 537)  KDIVDAGLAGDTNLYYMALIERGTAKLQAAVVLNPGYSSIPPVFQLCLNWKGEKTNSNDD
  3 ( 537)  KDIVDAGLAGDTNLYYMALIERGTAKLQAAVVLNPGYSSIPPVFQLCLNWKGEKTNSNDD
  4 ( 537)  KDIVDAGLAGDTNLYYMALIERGTAKLQAAVVLNPGYSSIPPIFQLCLNWKGEKTNSNDD
  5 ( 537)  KDIVDAGLAGDTNLYYMALIERGTAKLQAAVVLNPGYSSIPPIFQLCLNWKGEKTNSNDD

//
  0 ( 601)  NIRAMEGEVNVCYKELCGPWPSHQLLTNQLQRLCVLLDVYLETESHDDSVEGPKEFPQEK
  1 ( 716)  NIRAMEGEVNVCYKELCGPWPSHQLLTNQLQRLCVLLDVYLETESHDDSVEGPKEFPQEK
  2 ( 597)  NIRAMEGEVNVCYKELCGPWPSHQLLTNQLQRLCVLLDVYLETESHDDSVEGPKEFPQEK
  3 ( 597)  NIRAMEGEVNVCYKELCGPWPSHQLLTNQLQRLCVLLDVYLETESHDDSVEGPKEFPQEK
  4 ( 597)  NIRAMEGEVNVCYKELCGPWPSHQLLTNQLQRLCVLLDVYLETESHDDSVEGPKEFPQEK
  5 ( 597)  NIRAMEGEVNVCYKELCGPWPSHQLLTNQLQRLCVLLDVYLETESHDDSVEGPKEFPQEK

//
  0 ( 661)  MCLRLFRGPSRMKPFKYNHPQGFFSHR
  1 ( 776)  MCLRLFRGPSRMKPFKYNHPQGFFSHR
  2 ( 657)  MCLRLFRGPSRMKPFKYNHPQGFFSHR
  3 ( 657)  MCLRLFRGPSRMKPFKYNHPQGFFSHR
  4 ( 657)  MCLRLFRGPSRMKPFKYNHPQGFFSHR
  5 ( 657)  MCLRLFRGPSRMKPFKYNHPQGFFSHR

//