# 0  KIAA0983, 687 aa

//
    exp    sw-scr  id%   from   to

//
  0 (  1)  GGTTMSSESSKKRKPKVIRSDGAPAEGKRNRSDTEQEGKYYSEEAEVDLRDPGRDYELYK

//
  0 (  61)  YTCQELQRLMAEIQDLKSRGGKDVAIEIEERRIQSCVHFMTLKKLNRLAHIRLKKGRDQT

//
  0 ( 121)  HEAKQKVDAYHLQLQNLLYEVMHLQKEITKCLEFKSKHEEIDLVSLEEFYKEAPPDISKA

//
  0 ( 181)  EVTMGDPHQQTLARLDWELEQRKRLAEKYRECLSNKEKILKEIEVKKEYLSSLQPRLNSI

//
  0 ( 241)  MQASLPVQEYLFMPFDQAHKQYETARHLPPPLYVLFVQATAYGQACDKTLSVAIEGSVDE

//
  0 ( 301)  AKALFKPPEDSQDDESDSDAEEEQTTKRRRPTLGVQLDDKRKEMLKRHPLSVMLDLKCKD

//
  0 ( 361)  DSVLHLTFYYLMNLNIMTVKAKVTTAMELITPISAGDLLSPDSVLSCLYPGDHGKKTPNP

//
  0 ( 421)  ANQYQFDKVGILTLSDYVLELGHPYLWVQKLGGLHFPKEQPQQTVIADHSLSASHMETTM

//
  0 ( 481)  KLLKTRVQSRLALHKQFASLEHGIVPVTSDCQYLFPAKVVSRLVKWVTIAHEDYMELHFT

//
  0 ( 541)  KDIVDAGLAGDTNLYYMALIERGTAKLQAAVVLNPGYSSIPPVFQLCLNWKGEKTNSNDD

//
  0 ( 601)  NIRAMEGEVNVCYKELCGPWPSHQLLTNQLQRLCVLLDVYLETESHDDSVEGPKEFPQEK

//
  0 ( 661)  MCLRLFRGPSRMKPFKYNHPQGFFSHR

//