# 0  KIAA0085, 269 aa
# 1  sp:Q13571     (262 aa)
# 2  gb:AAV38801    (263 aa)
# 3  gb:AAI06897    (262 aa)
# 4  gb:AAA74018    (262 aa)
# 5  sp:Q5REZ0     (262 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  1.1e-106  1713 100.0     1   262
  2  1.1e-106  1713 100.0     1   262
  3  2.1e-106  1709  99.6     1   262
  4  2.8e-106  1707  99.6     1   262
  5  2.9e-105  1692  98.1     1   262

//
  0 (  1)  RGGDGSTMDPRLSTVRQTCCCFNVRIATTALAIYHVIMSVLLFIEHSVEVAHGKASCKLS
  1 (  1)  .......MDPRLSTVRQTCCCFNVRIATTALAIYHVIMSVLLFIEHSVEVAHGKASCKLS
  2 (  1)  .......MDPRLSTVRQTCCCFNVRIATTALAIYHVIMSVLLFIEHSVEVAHGKASCKLS
  3 (  1)  .......MDPRLSTVRQTCCCFNVRIATTALAIYHVIMSVLLFIEHSVEVAHGKASCKLS
  4 (  1)  .......MDPRLSTVRQTCCCFNVRIATTALAIYHVIMSVLLFIEHSVEVAHGKASCKLS
  5 (  1)  .......MDPRLSAVRQTCCCFNVRIATTALAIYHVIMSVLLFIEHSVEVAHGKASCKLS

//
  0 (  61)  QMGYLRIADLISSFLLITMLFIISLSLLIGVVKNREKYLLPFLSLQIMDYLLCLLTLLGS
  1 (  54)  QMGYLRIADLISSFLLITMLFIISLSLLIGVVKNREKYLLPFLSLQIMDYLLCLLTLLGS
  2 (  54)  QMGYLRIADLISSFLLITMLFIISLSLLIGVVKNREKYLLPFLSLQIMDYLLCLLTLLGS
  3 (  54)  QMGYLRIADLISSFLLITMLFIISLSLLIGVVKNREKYLLPFLSLQIMDYLLCLLTLLGS
  4 (  54)  QMGYLRIADLISSFLLITMLFIISLSLLIGVVKNREKYLLPFLSLQIMDYLLCLLTLLGS
  5 (  54)  QMGYLRIADLISSFLLIAMLFIISLSLLIGVVKNREKYLLPFLSLQVMDYLLCLLTLLGS

//
  0 ( 121)  YIELPAYLKLASRSRASSSKFPLMTLQLLDFCLSILTLCSSYMEVPTYLNFKSMNHMNYL
  1 ( 114)  YIELPAYLKLASRSRASSSKFPLMTLQLLDFCLSILTLCSSYMEVPTYLNFKSMNHMNYL
  2 ( 114)  YIELPAYLKLASRSRASSSKFPLMTLQLLDFCLSILTLCSSYMEVPTYLNFKSMNHMNYL
  3 ( 114)  YIELPAYLKLASRSRASSSKFPLMTLQLLDFCLSILTLCSSYMEVPTYLNFKSMNHMNYL
  4 ( 114)  YIELPAYLKLASRSRASSSKFPLMTLQLLDFCLSILTLCSSYMEVPTYLNFKSMNHMNYL
  5 ( 114)  YIELPAYLKLASRSRASPSKFPLMTLQLLDFCLSILTLCSSYMEVPTYLNFKSMNHMNYL

//
  0 ( 181)  PSQEDMPHNQFIKMMIIFSIAFITVLIFKVYMFKCVWRCYRLIKCMNSVEEKRNSKMLQK
  1 ( 174)  PSQEDMPHNQFIKMMIIFSIAFITVLIFKVYMFKCVWRCYRLIKCMNSVEEKRNSKMLQK
  2 ( 174)  PSQEDMPHNQFIKMMIIFSIAFITVLIFKVYMFKCVWRCYRLIKCMNSVEEKRNSKMLQK
  3 ( 174)  PSQEDMPHNQFIKMMIIFSIAFITVLIFKVYMFKCVWRCYRLIKCMNSVEEKKNSKMLQK
  4 ( 174)  PSQEDMPHNQFIKMMIIFSIAFITVLIFKVYMFKCVWRCYRLIKCMNSVEEKRNSKMLQK
  5 ( 174)  PSQEDMPHNQFIKMMIIFSIAFITVLIFKVYMFKCVWRCYRFIKCMNSVEEKRNSKMLQK

//
  0 ( 241)  VVLPSYEEALSLPSKTPEGGPAPPPYSEV
  1 ( 234)  VVLPSYEEALSLPSKTPEGGPAPPPYSEV
  2 ( 234)  VVLPSYEEALSLPSKTPEGGPAPPPYSEV
  3 ( 234)  VVLPSYEEALSLPSKTPEGGPAPPPYSEV
  4 ( 234)  VVLPSYEEALSLPSKDPEGGPAPPPYSEV
  5 ( 234)  VVLPSYEEALSLPSKTPEGGPAPPPYSEV

//