# 0  KIAA1827, 469 aa
# 1  KIAA1611     (813 aa)
# 2  KIAA2033     (766 aa)
# 3  KIAA1349     (752 aa)
# 4  KIAA0065     (848 aa)
# 5  KIAA1947     (608 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  5.5e-89   2140  61.8    317   779
  2  1.2e-80   1948  55.3    209   677
  3  7.5e-78   1890  54.9    172   634
  4  2.4e-76   1850  54.1    343   808
  5  9.2e-75   1872  51.4    139   607

//
  0 (  1)  STHASDNFDHAPLLPQEQKAHIREKAYKCNEHGQVFRASASLT-NQVIHNADNPYKCSEC
  1 ( 317)  .......FRHNSYLATHRRIHTGEKPYKCNECGKAFRGHSNLTTHQLIHTGEKPFKCNEC
  2 ( 209)  SNNHGNNFWNSSLLTQKQEVHMREKSFQCNESGKAFNYSSLLRKHQIIHLADK-YKCDVC
  3 ( 172)  .......FHYRSLLIQHQRTHTKEKPYECNECGKTFSQPSYLSQHKKIHTGEKPYKCNEC
  4 ( 343)  ...SGNNFRRKLCLSHLQKGDKGEKHFECNECGKAFWEKSHLTRHQRVHTGQKPFQCNEC
  5 ( 139)  .TQCGKDFCHQHTLFEHQKIHTEERPYECSECGKLFRYNSDLIKHQRNHTGERPYKCSEC

//
  0 (  60)  GKVFSCSSKLVIHRRMHTGEKPYKCHECGKLFSSNSNLSQHQRIHTGEKPYKCHECDKVF
  1 ( 370)  GKLFTQNSHLISHWRIHTGEKPYKCNECGKAFSVRSSLAIHQTIHTGEKPYKCNECGKVF
  2 ( 268)  GKLFNQKRNLACHRRCHTGENPYKCNECGKTFSQTSSLTCHRRLHTGEKPYKCEECDKAF
  3 ( 225)  GKAFIASSSLMVHQRIHTKEKPYQCNVCGKSFSQCARLNQHQRIQTGEKPYKCSECGKAF
  4 ( 400)  EKAFWDKSNLTKHQRSHTGEKPFECNECGKAFSHKSALTLHQRTHTGEKPYQCNACGKTF
  5 ( 198)  GKAFSLKYNVVQHQKIHTGERPYECSECGKAFLRKSHLLQHQRIHTRPRPYVCSECGKAF

//
  0 ( 120)  RSSSKLAQHQRIHTGEKPYKCHECDKVFNQIAHLVRHQKIHTGEKPYSCNKCGKVFSRHS
  1 ( 430)  RYNSYLGRHRRVHTGEKPYKCNECGKAFSMHSNLATHQVIHTGTKPFKCNECSKVFTQNS
  2 ( 328)  HFKSILERHRIIHTEEKPYKCNECGKTFRQKSILTRHHRLHTGEKPYKCNECGKTFSHKS
  3 ( 285)  SDKSKLARHQETHNGEKPYKCDDCGKAFRNKSYLSVHQKTHTEEKPYQCNECGKSFKNTT
  4 ( 460)  CQKSDLTKHQRTHTGLKPYECYECGKSFRVTSHLKVHQRTHTGEKPFECLECGKSFSEKS
  5 ( 258)  LTQAHLVGHQKIHTGERPYGCNECGKYFMYSSALIRHQKVHTGERPFYCCECGKFFMDSC

//
  0 ( 180)  YLAEHQTVHTGEKPYKCEECGKAFSVRSSLITHQLIHTGRKPYKCKECDKVFGRKCFLTS
  1 ( 490)  QLANHRRIHTGEKPYKCNECGKAFSVRSSLTTHQAIHSGEKPYKCIECGKSFTQKSHLRS
  2 ( 388)  SLTCHHRLHTGEKPYKCNECGKTFSHKSSLTCHRRLHTGEKPYKCEECDKAYSFRSNFEI
  3 ( 345)  IFNVHQRIHTGEKPFRCNECGKAYRSNSSLIVHIRTHTGEKPYECNECGKAFNRIANFTE
  4 ( 520)  NLTQHQRIHIGDKSYECNACGKTFYHKSLLTRHQIIHTGWKPYECYECGKTFCLKSDLTV
  5 ( 318)  TLIIHQRVHTGEKPYECNECGKFFRYRSTLIRHQKVHTGEKPYECSECGKFFMDTSTLII

//
  0 ( 240)  HQRIHTRERPYGCSQCGKIFSQKSDLIRHRKTHTDEKPYKCNKCGTAFREFSDLTAHFLI
  1 ( 550)  HRGIHSGEKPYKCNECGKVFAQTSQLARHWRVHTGEKPYKCNDCGRAFSDRSSLTFHQAI
  2 ( 448)  HRKIHTEDNAYKCNECGKTFSRTSSLTCHRRRHTGEQPYKCEECDKAFRFKSNLERHRRI
  3 ( 405)  HQRIHTGEKPYKCNECGKAFINYSCLTVHHRMHTGEKPYKCTECGKAFMRSSSLIIHQRI
  4 ( 580)  HQRTHTGQKPFACPECGKFFSHKSTLSQHYRTHTGEKPYECHECGKIFYNKSYLTKHNRT
  5 ( 378)  HQRVHTGEKPYECNKCGKFFRYCFTLNRHQRVHSGERPYECSECGKFFVDSCTLKSHQRV

//
  0 ( 300)  HSGEKPYECKECGKVFRYKSSLTSHHRIHTGEKPYKCNRCGKVFSRSSNLVCHQKIHTGE
  1 ( 610)  HTGEKPYKCHECGKVFRHNSYLATHRRIHTGEKPYKCNECGKAFSMHSNLTTHKVIHTGE
  2 ( 508)  HTGEKPYKCNECGKTFSRKSYLTCHHRLHTGEKAYKCNECSKTFSWKSSLTCHRRLHSGE
  3 ( 465)  HTEEKPYLCNECGESFRIKSHLTVHQRIHTGEKPYKCTDCERAFTKMVNLKEHQKIHTGV
  4 ( 640)  HTGEKPYECNECGKAFYQKSQLTQHQRIHIGEKPYKCNECGKAFCHKSALIVHQRTHTQE
  5 ( 438)  HTGERPFECSICGKSFRCRSTLDTHQRIHTGERPYECSECGKFFRHNSNHIRHRRNHFGE

//
  0 ( 360)  KPYKCNQCGKVFNQASYLTRHQIIHTGERPYRCSKCGKAFRGCSGLTAHLAIHTEKKSHE
  1 ( 670)  KPYKCNQCGKVFTQNSHLANHQRTHTGEKPYRCNECGKAFSVRSSLTTHQAIHTGKKPYK
  2 ( 568)  KPYKCKECGKTFNQQLTLKRHRRLHSGENPYKCEDSDKAYSFKSNLEIHQKIHTEQNPYK
  3 ( 525)  KPYKCYDCGKSFRTKSYLIVHQRTHTGEKPYKCNECEKAFTNTSQLTVHQRRHTGEKPYK
  4 ( 700)  KPYKCNECGKSFCVKSGLIFHERKHTGEKPYECNECGKFFRHKSSLTVHHRAHTGEKSCQ
  5 ( 498)  RSFECTECGRVFSQNSHLIRHQKVHTRERTYKCSKCGKFFMDSSTLISHERVHTGEKPYE

//
  0 ( 420)  CKECGKIFTQKSSLTNHHRIHIGEKPYKCTLCSKVFSHNSDLAQHQRVHS
  1 ( 730)  CNECGKVFTQNAHLANHRRIHTGEKPYRCTECGKAFRVRSSLTTHMAIHT
  2 ( 628)  CNECGKTFSRTSSLTCHRRLHTGEKPYKCEECDKAFRVKSNLEGHRRIHT
  3 ( 585)  CNECGKVFTSNSGFNTHQRTHTGEKPFKCNDCGKAFSQMVHVTEHQKIHS
  4 ( 760)  CNECGKIFYRKSELAQHQRSHTGEKPYECNTCRKTFSQKSNLIVHQRRH.
  5 ( 558)  CSECGKVFRYNSSLIKHRRIHTGERPYQCSECGRVFNQNSHLIQHQKVHT

//