# 0  KIAA1638, 905 aa
# 1  dbj:BAG57877   (1182 aa)
# 2  gb:EAW92917    (1239 aa)
# 3  sp:Q8NEZ3     (1342 aa)
# 4  gb:AAK38745    (1342 aa)
# 5  ref:XP_517152   (1342 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  0      5980 100.0    175  1079
  2  0      5980 100.0    335  1239
  3  0      5980 100.0    335  1239
  4  0      5980 100.0    335  1239
  5  0      5969  99.8    335  1239

//
  0 (  1)  ALSTQRGSLHVFLTKLPILGDACSTRIAYLTSLLEVTVANPVEGELPITVSVDVEPNFVA
  1 ( 175)  ALSTQRGSLHVFLTKLPILGDACSTRIAYLTSLLEVTVANPVEGELPITVSVDVEPNFVA
  2 ( 335)  ALSTQRGSLHVFLTKLPILGDACSTRIAYLTSLLEVTVANPVEGELPITVSVDVEPNFVA
  3 ( 335)  ALSTQRGSLHVFLTKLPILGDACSTRIAYLTSLLEVTVANPVEGELPITVSVDVEPNFVA
  4 ( 335)  ALSTQRGSLHVFLTKLPILGDACSTRIAYLTSLLEVTVANPVEGELPITVSVDVEPNFVA
  5 ( 335)  ALSTQRGSLHVFLTKLPILGDACSTRIAYLTSLLEVTVANPVEGELPITVSVDVEPNFVA

//
  0 (  61)  VGLYHLAVGMNNRAWFYVLGENAVKKLKDMEYLGTVASICLHSDYAAALFEGKVQLHLIE
  1 ( 235)  VGLYHLAVGMNNRAWFYVLGENAVKKLKDMEYLGTVASICLHSDYAAALFEGKVQLHLIE
  2 ( 395)  VGLYHLAVGMNNRAWFYVLGENAVKKLKDMEYLGTVASICLHSDYAAALFEGKVQLHLIE
  3 ( 395)  VGLYHLAVGMNNRAWFYVLGENAVKKLKDMEYLGTVASICLHSDYAAALFEGKVQLHLIE
  4 ( 395)  VGLYHLAVGMNNRAWFYVLGENAVKKLKDMEYLGTVASICLHSDYAAALFEGKVQLHLIE
  5 ( 395)  VGHYHLAVGMNNRAWFYVLGENAVKKLKDMEYLGTVASICLHSDYAAALFEGKVQLHLIE

//
  0 ( 121)  SEILDAQEERETRLFPAVDDKCRILCHALTSDFLIYGTDTGVVQYFYIEDWQFVNDYRHP
  1 ( 295)  SEILDAQEERETRLFPAVDDKCRILCHALTSDFLIYGTDTGVVQYFYIEDWQFVNDYRHP
  2 ( 455)  SEILDAQEERETRLFPAVDDKCRILCHALTSDFLIYGTDTGVVQYFYIEDWQFVNDYRHP
  3 ( 455)  SEILDAQEERETRLFPAVDDKCRILCHALTSDFLIYGTDTGVVQYFYIEDWQFVNDYRHP
  4 ( 455)  SEILDAQEERETRLFPAVDDKCRILCHALTSDFLIYGTDTGVVQYFYIEDWQFVNDYRHP
  5 ( 455)  SEILDAQEERETRLFPAVDDKCRILCHALTSDFLIYGTDTGVVQYFYIEDWQFVNDYRHP

//
  0 ( 181)  VSVKKIFPDPNGTRLVFIDEKSDGFVYCPVNDATYEIPDFSPTIKGVLWENWPMDKGVFI
  1 ( 355)  VSVKKIFPDPNGTRLVFIDEKSDGFVYCPVNDATYEIPDFSPTIKGVLWENWPMDKGVFI
  2 ( 515)  VSVKKIFPDPNGTRLVFIDEKSDGFVYCPVNDATYEIPDFSPTIKGVLWENWPMDKGVFI
  3 ( 515)  VSVKKIFPDPNGTRLVFIDEKSDGFVYCPVNDATYEIPDFSPTIKGVLWENWPMDKGVFI
  4 ( 515)  VSVKKIFPDPNGTRLVFIDEKSDGFVYCPVNDATYEIPDFSPTIKGVLWENWPMDKGVFI
  5 ( 515)  VSVKKIFPDPNGTRLVFIDEKSDGFVYCPVNDATYEIPDFSPTIKGVLWENWPMDKGVFI

//
  0 ( 241)  AYDDDKVYTYVFHKDTIQGAKVILAGSTKVPFAHKPLLLYNGELTCQTQSGKVNNIYLST
  1 ( 415)  AYDDDKVYTYVFHKDTIQGAKVILAGSTKVPFAHKPLLLYNGELTCQTQSGKVNNIYLST
  2 ( 575)  AYDDDKVYTYVFHKDTIQGAKVILAGSTKVPFAHKPLLLYNGELTCQTQSGKVNNIYLST
  3 ( 575)  AYDDDKVYTYVFHKDTIQGAKVILAGSTKVPFAHKPLLLYNGELTCQTQSGKVNNIYLST
  4 ( 575)  AYDDDKVYTYVFHKDTIQGAKVILAGSTKVPFAHKPLLLYNGELTCQTQSGKVNNIYLST
  5 ( 575)  AYDDDKVYTYVFHKDTIQGAKVILAGSTKVPFAHKPLLLYNGELTCQTQSGKVNNIYLST

//
  0 ( 301)  HGFLSNLKDTGPDELRPMLAQNLMLKRFSDAWEMCRILNDEAAWNELARACLHHMEVEFA
  1 ( 475)  HGFLSNLKDTGPDELRPMLAQNLMLKRFSDAWEMCRILNDEAAWNELARACLHHMEVEFA
  2 ( 635)  HGFLSNLKDTGPDELRPMLAQNLMLKRFSDAWEMCRILNDEAAWNELARACLHHMEVEFA
  3 ( 635)  HGFLSNLKDTGPDELRPMLAQNLMLKRFSDAWEMCRILNDEAAWNELARACLHHMEVEFA
  4 ( 635)  HGFLSNLKDTGPDELRPMLAQNLMLKRFSDAWEMCRILNDEAAWNELARACLHHMEVEFA
  5 ( 635)  HGFLSNLKDTGPDELRPMLAQNLMLKRFSDAWEMCRILNDEAAWNELARACLHHMEVEFA

//
  0 ( 361)  IRVYRRIGNVGIVMSLEQIKGIEDYNLLAGHLAMFTNDYNLAQDLYLASSCPIAALEMRR
  1 ( 535)  IRVYRRIGNVGIVMSLEQIKGIEDYNLLAGHLAMFTNDYNLAQDLYLASSCPIAALEMRR
  2 ( 695)  IRVYRRIGNVGIVMSLEQIKGIEDYNLLAGHLAMFTNDYNLAQDLYLASSCPIAALEMRR
  3 ( 695)  IRVYRRIGNVGIVMSLEQIKGIEDYNLLAGHLAMFTNDYNLAQDLYLASSCPIAALEMRR
  4 ( 695)  IRVYRRIGNVGIVMSLEQIKGIEDYNLLAGHLAMFTNDYNLAQDLYLASSCPIAALEMRR
  5 ( 695)  IRVYRRIGNVGIVMSLEQIKGIEDYNLLAGHLAMFTNDYNLAQDLYLASSCPIAALEMRR

//
  0 ( 421)  DLQHWDSALQLAKHLAPDQIPFISKEYAIQLEFAGDYVNALAHYEKGITGDNKEHDEACL
  1 ( 595)  DLQHWDSALQLAKHLAPDQIPFISKEYAIQLEFAGDYVNALAHYEKGITGDNKEHDEACL
  2 ( 755)  DLQHWDSALQLAKHLAPDQIPFISKEYAIQLEFAGDYVNALAHYEKGITGDNKEHDEACL
  3 ( 755)  DLQHWDSALQLAKHLAPDQIPFISKEYAIQLEFAGDYVNALAHYEKGITGDNKEHDEACL
  4 ( 755)  DLQHWDSALQLAKHLAPDQIPFISKEYAIQLEFAGDYVNALAHYEKGITGDNKEHDEACL
  5 ( 755)  DLQHWDSALQLAKHLAPDQIPFISKEYAIQLEFAGDYVNALAHYEKGITGDNKEHDEACL

//
  0 ( 481)  AGVAQMSIRMGDIRRGVNQALKHPSRVLKRDCGAILENMKQFSEAAQLYEKGLYYDKAAS
  1 ( 655)  AGVAQMSIRMGDIRRGVNQALKHPSRVLKRDCGAILENMKQFSEAAQLYEKGLYYDKAAS
  2 ( 815)  AGVAQMSIRMGDIRRGVNQALKHPSRVLKRDCGAILENMKQFSEAAQLYEKGLYYDKAAS
  3 ( 815)  AGVAQMSIRMGDIRRGVNQALKHPSRVLKRDCGAILENMKQFSEAAQLYEKGLYYDKAAS
  4 ( 815)  AGVAQMSIRMGDIRRGVNQALKHPSRVLKRDCGAILENMKQFSEAAQLYEKGLYYDKAAS
  5 ( 815)  AGVAQMSIRMGDIRRGVNQALKHPSRVLKRDCGAILENMKQFSEAAQLYEKGLYYDKAAS

//
  0 ( 541)  VYIRSKNWAKVGDLLPHVSSPKIHLQYAKAKEADGRYKEAVVAYENAKQWQSVIRIYLDH
  1 ( 715)  VYIRSKNWAKVGDLLPHVSSPKIHLQYAKAKEADGRYKEAVVAYENAKQWQSVIRIYLDH
  2 ( 875)  VYIRSKNWAKVGDLLPHVSSPKIHLQYAKAKEADGRYKEAVVAYENAKQWQSVIRIYLDH
  3 ( 875)  VYIRSKNWAKVGDLLPHVSSPKIHLQYAKAKEADGRYKEAVVAYENAKQWQSVIRIYLDH
  4 ( 875)  VYIRSKNWAKVGDLLPHVSSPKIHLQYAKAKEADGRYKEAVVAYENAKQWQSVIRIYLDH
  5 ( 875)  VYIRSKNWAKVGDLLPHVSSPKIHLQYAKAKEADGRYKEAVVAYENAKQWQSVIRIYLDH

//
  0 ( 601)  LNNPEKAVNIVRETQSLDGAKMVARFFLQLGDYGSAIQFLVMSKCNNEAFTLAQQHNKME
  1 ( 775)  LNNPEKAVNIVRETQSLDGAKMVARFFLQLGDYGSAIQFLVMSKCNNEAFTLAQQHNKME
  2 ( 935)  LNNPEKAVNIVRETQSLDGAKMVARFFLQLGDYGSAIQFLVMSKCNNEAFTLAQQHNKME
  3 ( 935)  LNNPEKAVNIVRETQSLDGAKMVARFFLQLGDYGSAIQFLVMSKCNNEAFTLAQQHNKME
  4 ( 935)  LNNPEKAVNIVRETQSLDGAKMVARFFLQLGDYGSAIQFLVMSKCNNEAFTLAQQHNKME
  5 ( 935)  LNNPEKAVNIVRETQSLDGAKMVARFFLQLGDYGSAIQFLVMSKCNNEAFTLAQQHNKME

//
  0 ( 661)  IYADIIGSEDTTNEDYQSIALYFEGEKRYLQAGKFFLLCGQYSRALKHFLKCPSSEDNVA
  1 ( 835)  IYADIIGSEDTTNEDYQSIALYFEGEKRYLQAGKFFLLCGQYSRALKHFLKCPSSEDNVA
  2 ( 995)  IYADIIGSEDTTNEDYQSIALYFEGEKRYLQAGKFFLLCGQYSRALKHFLKCPSSEDNVA
  3 ( 995)  IYADIIGSEDTTNEDYQSIALYFEGEKRYLQAGKFFLLCGQYSRALKHFLKCPSSEDNVA
  4 ( 995)  IYADIIGSEDTTNEDYQSIALYFEGEKRYLQAGKFFLLCGQYSRALKHFLKCPSSEDNVA
  5 ( 995)  IYADIIGSEDTTNEDYQSIALYFEGEKRYLQAGKFFLLCGQYSRALKHFLKCPSSEDNVA

//
  0 ( 721)  IEMAIETVGQAKDELLTNQLIDHLLGENDGMPKDAKYLFRLYMALKQYREAAQTAIIIAR
  1 ( 895)  IEMAIETVGQAKDELLTNQLIDHLLGENDGMPKDAKYLFRLYMALKQYREAAQTAIIIAR
  2 ( 1055)  IEMAIETVGQAKDELLTNQLIDHLLGENDGMPKDAKYLFRLYMALKQYREAAQTAIIIAR
  3 ( 1055)  IEMAIETVGQAKDELLTNQLIDHLLGENDGMPKDAKYLFRLYMALKQYREAAQTAIIIAR
  4 ( 1055)  IEMAIETVGQAKDELLTNQLIDHLLGENDGMPKDAKYLFRLYMALKQYREAAQTAIIIAR
  5 ( 1055)  IEMAIETVGQAKDELLTNQLIDHLLGENDGMPKDAKYLFRLYMALKQYREAAQTAIIIAR

//
  0 ( 781)  EEQSAGNYRNAHDVLFSMYAELKSQKIKIPSEMATNLMILHSYILVKIHVKNGDHMKGAR
  1 ( 955)  EEQSAGNYRNAHDVLFSMYAELKSQKIKIPSEMATNLMILHSYILVKIHVKNGDHMKGAR
  2 ( 1115)  EEQSAGNYRNAHDVLFSMYAELKSQKIKIPSEMATNLMILHSYILVKIHVKNGDHMKGAR
  3 ( 1115)  EEQSAGNYRNAHDVLFSMYAELKSQKIKIPSEMATNLMILHSYILVKIHVKNGDHMKGAR
  4 ( 1115)  EEQSAGNYRNAHDVLFSMYAELKSQKIKIPSEMATNLMILHSYILVKIHVKNGDHMKGAR
  5 ( 1115)  EEQSAGNYRNAHDVLFSMYAELKSQKIKIPSEMATNLMILHSYILVKIHVKNGDHMKGAR

//
  0 ( 841)  MLIRVANNISKFPSHIVPILTSTVIECHRAGLKNSAFSFAAMLMRPEYRSKIDAKYKKKI
  1 ( 1015)  MLIRVANNISKFPSHIVPILTSTVIECHRAGLKNSAFSFAAMLMRPEYRSKIDAKYKKKI
  2 ( 1175)  MLIRVANNISKFPSHIVPILTSTVIECHRAGLKNSAFSFAAMLMRPEYRSKIDAKYKKKI
  3 ( 1175)  MLIRVANNISKFPSHIVPILTSTVIECHRAGLKNSAFSFAAMLMRPEYRSKIDAKYKKKI
  4 ( 1175)  MLIRVANNISKFPSHIVPILTSTVIECHRAGLKNSAFSFAAMLMRPEYRSKIDAKYKKKI
  5 ( 1175)  MLIRVANNISKFPSHIVPILTSTVIECHRAGLRNSAFSFAAMLMRPEYRSKIDAKYKKKI

//
  0 ( 901)  EGMVR
  1 ( 1075)  EGMVR
  2 ( 1235)  EGMVR
  3 ( 1235)  EGMVR
  4 ( 1235)  EGMVR
  5 ( 1235)  EGMVR

//