# 0  KIAA1945, 420 aa
# 1  gb:EAX07477    (392 aa)
# 2  gb:EAX07470    (437 aa)
# 3  sp:Q96A70     (460 aa)
# 4  gb:EAX07471    (528 aa)
# 5  gb:AAQ62560    (460 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  6.2e-176  2671 100.0     1   392
  2  6.8e-176  2671 100.0     1   392
  3  3.3e-170  2589 100.0    36   415
  4  3.7e-170  2589 100.0    104   483
  5  1.6e-169  2579  99.7    36   415

//
  0 (  1)  QQGSSVASTEPGSGTWKDHGWHAQGASWMGSHIHPLLVIQDEVAAFFVADLGAIVRKHFC
  1 (  1)  ............................MGSHIHPLLVIQDEVAAFFVADLGAIVRKHFC
  2 (  1)  ............................MGSHIHPLLVIQDEVAAFFVADLGAIVRKHFC
  3 (  36)  ........................................DEVAAFFVADLGAIVRKHFC
  4 ( 104)  ........................................DEVAAFFVADLGAIVRKHFC
  5 (  36)  ........................................DEVAAFFVADLGAIVRKHFC

//
  0 (  61)  FLKCLPRVRPFYAVKCNSSPGVLKVLAQLGLGFSCANKAEMELVQHIGIPASKIICANPC
  1 (  33)  FLKCLPRVRPFYAVKCNSSPGVLKVLAQLGLGFSCANKAEMELVQHIGIPASKIICANPC
  2 (  33)  FLKCLPRVRPFYAVKCNSSPGVLKVLAQLGLGFSCANKAEMELVQHIGIPASKIICANPC
  3 (  56)  FLKCLPRVRPFYAVKCNSSPGVLKVLAQLGLGFSCANKAEMELVQHIGIPASKIICANPC
  4 ( 124)  FLKCLPRVRPFYAVKCNSSPGVLKVLAQLGLGFSCANKAEMELVQHIGIPASKIICANPC
  5 (  56)  FLKCLPRVRPFYAVKCNSSPGVLKVLAQLGLGFSCANKAEMELVQHIGIPASKIICANPC

//
  0 ( 121)  KQIAQIKYAAKHGIQLLSFDNEMELAKVVKSHPSAKMVLCIATDDSHSLSCLSLKFGVSL
  1 (  93)  KQIAQIKYAAKHGIQLLSFDNEMELAKVVKSHPSAKMVLCIATDDSHSLSCLSLKFGVSL
  2 (  93)  KQIAQIKYAAKHGIQLLSFDNEMELAKVVKSHPSAKMVLCIATDDSHSLSCLSLKFGVSL
  3 ( 116)  KQIAQIKYAAKHGIQLLSFDNEMELAKVVKSHPSAKMVLCIATDDSHSLSCLSLKFGVSL
  4 ( 184)  KQIAQIKYAAKHGIQLLSFDNEMELAKVVKSHPSAKMVLCIATDDSHSLSCLSLKFGVSL
  5 ( 116)  KQIAQIKYAAKHGIQLLSFDNEMELAKVVKSHPSAKMVLCIATDDSHSLSCLSLKFGVSL

//
  0 ( 181)  KSCRHLLENAKKHHVEVVGVSFHIGSGCPDPQAYAQSIADARLVFEMGTELGHKMHVLDL
  1 ( 153)  KSCRHLLENAKKHHVEVVGVSFHIGSGCPDPQAYAQSIADARLVFEMGTELGHKMHVLDL
  2 ( 153)  KSCRHLLENAKKHHVEVVGVSFHIGSGCPDPQAYAQSIADARLVFEMGTELGHKMHVLDL
  3 ( 176)  KSCRHLLENAKKHHVEVVGVSFHIGSGCPDPQAYAQSIADARLVFEMGTELGHKMHVLDL
  4 ( 244)  KSCRHLLENAKKHHVEVVGVSFHIGSGCPDPQAYAQSIADARLVFEMGTELGHKMHVLDL
  5 ( 176)  KSCRHLLENAKKHHVEVVGVSFHIGSGCPDPQAYAQSIADARLVFEMGTELGHKMHVLDL

//
  0 ( 241)  GGGFPGTEGAKVRFEEIASVINSALDLYFPEGCGVDIFAELGRYYVTSAFTVAVSIIAKK
  1 ( 213)  GGGFPGTEGAKVRFEEIASVINSALDLYFPEGCGVDIFAELGRYYVTSAFTVAVSIIAKK
  2 ( 213)  GGGFPGTEGAKVRFEEIASVINSALDLYFPEGCGVDIFAELGRYYVTSAFTVAVSIIAKK
  3 ( 236)  GGGFPGTEGAKVRFEEIASVINSALDLYFPEGCGVDIFAELGRYYVTSAFTVAVSIIAKK
  4 ( 304)  GGGFPGTEGAKVRFEEIASVINSALDLYFPEGCGVDIFAELGRYYVTSAFTVAVSIIAKK
  5 ( 236)  GGXFPGTEGAKVRFEEIASVINSALDLYFPEGCGVDIFAELGRYYVTSAFTVAVSIIAKK

//
  0 ( 301)  EVLLDQPGREEENGSTSKTIVYHLDEGVYGIFNSVLFDNICPTPILQKKPSTEQPLYSSS
  1 ( 273)  EVLLDQPGREEENGSTSKTIVYHLDEGVYGIFNSVLFDNICPTPILQKKPSTEQPLYSSS
  2 ( 273)  EVLLDQPGREEENGSTSKTIVYHLDEGVYGIFNSVLFDNICPTPILQKKPSTEQPLYSSS
  3 ( 296)  EVLLDQPGREEENGSTSKTIVYHLDEGVYGIFNSVLFDNICPTPILQKKPSTEQPLYSSS
  4 ( 364)  EVLLDQPGREEENGSTSKTIVYHLDEGVYGIFNSVLFDNICPTPILQKKPSTEQPLYSSS
  5 ( 296)  EVLLDQPGREEENGSTSKTIVYHLDEGVYGIFNSVLFDNICPTPILQKKPSTEQPLYSSS

//
  0 ( 361)  LWGPAVDGCDCVAEGLWLPQLHVGDWLVFDNMGAYTVGMGSPFWGTQACHITYAMSRVAW
  1 ( 333)  LWGPAVDGCDCVAEGLWLPQLHVGDWLVFDNMGAYTVGMGSPFWGTQACHITYAMSRVAW
  2 ( 333)  LWGPAVDGCDCVAEGLWLPQLHVGDWLVFDNMGAYTVGMGSPFWGTQACHITYAMSRVAW
  3 ( 356)  LWGPAVDGCDCVAEGLWLPQLHVGDWLVFDNMGAYTVGMGSPFWGTQACHITYAMSRVAW
  4 ( 424)  LWGPAVDGCDCVAEGLWLPQLHVGDWLVFDNMGAYTVGMGSPFWGTQACHITYAMSRVAW
  5 ( 356)  LWGPAVDGCDCVAEGLWLPQLHVGDWLVFDNMGAYTVGMGSPFWGTQACHITYAMSRVAW

//
  0 (  -)  
  1 (  -)  
  2 (  -)  
  3 (  -)  
  4 (  -)  
  5 (  -)  

//